ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Възможност за временна закрила/ действие на европейски патент

Подаването на искането за предоставяне на временна закрила на заявки за европейски патенти или за предоставяне на правно действие на територията на Република България на издадени европейски патенти, по които Република България е посочена страна, се подава на място в Патентното ведомство, по поща, по факс или по електронен път чрез електронната поща на Ведомството; Портала за електронни услуги на Патентното ведомство; Портала на електронното управление, по смисъла на Закона за електронното управление. При подаване на искането по електронен път, както и на кореспонденцията по него, то следва да е подписано с квалифициран електронен подпис/КЕП/.

При подаване по факс или по електронен път без КЕП, датата на подаване на искането се запазва, когато в 14-дневен срок от първоначално получените документи до Патентното ведомство е изпратен техният оригинал, подписан с квалифициран електронен или саморъчен подпис.

Представителство

Искането, за временна закрила или за действие на европейски на територията на Република България се подава лично от заявителя/притежателя на европейския патент или чрез представител по индустриална собственост, както и кореспонденцията по него, се подава лично от заявителя на заявката за европейски патент, съответно от притежателя на европейския патент или чрез упълномощено лице - адвокат или представител по индустриална собственост. Искането може да се подаде и чрез дружество или съдружие на представители по индустриална собственост или на адвокати. Упълномощеният по искането пълномощник или обединение следва да разполага с адрес за кореспонденция в Република България.

Когато заявителите/притежателите на европейски патенти са повече от един, единият от които е български гражданин или юридическо лице със седалище в България, искането за временна закрила или за действие на европейски на територията на Република България се подава по избор на заявителите/притежатлите - лично или чрез представител по индустриална собственост.

Такси за поддържане действието на европейския патент

Годишните патентни такси за европейски патенти с действие на територията на Република България се плащат в Патентното ведомство на Република България по реда на чл. 33 от ЗПРПМ за всяка патентна година след годината, през която Европейското патентно ведомство публикува съобщението за издаване на европейския патент.

Решенията на Европейското патентно ведомство в производство по обявяване на недействителност на европейски патент, в който е посочена Република България, имат действие на територията на Република България.

Коригиран превод

Заявителят или притежателят на европейски патент може да подаде по всяко време коригиран превод, като заплати съответна такса за публикация. Патентното ведомство публикува съобщение за получения коригиран превод в официалния бюлетин.

Когато корекциите се отнасят до превод на патентните претенции в заявката за европейския патент, едновременно със съобщението в бюлетина се осигурява достъп до коригирания превод,

Когато корекциите се отнасят до превода на европейския патент, патентът се публикува отново с внесените корекции

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg