ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Възможност за временна закрила/ действие на европейски патент

Подаването на искането за временна закрила или за действие на европейски патент на територията на Република България може да се извърши директно, по пощата или по факс. Когато подаването е по факс, оригиналите на документите трябва да бъдат получени в Патентното ведомство в едномесечен срок от датата на факсимилето. Върху изпратените оригинални документи трябва ясно да бъде отбелязана датата на изпращането на факсимилето

Представителство

Искането за временна закрила или за действие на европейски на територията на Република България се подава лично от заявителя/притежателя на европейския патент или чрез представител по индустриална собственост.

Заявителите/притежателите на европески патенти с постоянен адрес или със седалище извън страната задължително подават искането чрез представител.

Когато заявителите/притежателите на европейски патенти са повече от един, единият от които е български гражданин или юридическо лице със седалище в България, искането за временна закрила или за действие на европейски на територията на Република България се подава по избор на заявителите/притежатлите - лично или чрез представител по индустриална собственост.

Такси за поддържане действието на европейския патент

Годишните патентни такси за европейски патенти с действие на територията на Република България се плащат в Патентното ведомство на Република България по реда на чл. 33 от ЗПРПМ за всяка патентна година след годината, през която Европейското патентно ведомство публикува съобщението за издаване на европейския патент.

Решенията на Европейското патентно ведомство в производство по обявяване на недействителност на европейски патент, в който е посочена Република България, имат действие на територията на Република България.

Коригиран превод

Заявителят или притежателят на европейски патент може да подаде по всяко време коригиран превод, като заплати съответна такса за публикация. Патентното ведомство публикува съобщение за получения коригиран превод в официалния бюлетин.

Когато корекциите се отнасят до превод на патентните претенции в заявката за европейския патент, едновременно със съобщението в бюлетина се осигурява достъп до коригирания превод,

Когато корекциите се отнасят до превода на европейския патент, патентът се публикува отново с внесените корекции

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg