ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Международна закрила на дизайни

Хагска спогодба за международна закрила на промишлен дизайн

Хагската спогодба предлага възможността за получаване на закрила на промишлен дизайн в няколко договарящи се страни чрез единна международна заявка подадена в международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) в Женева, Швейцария. По този начин една международна заявка замества цяла серия от заявки, които иначе трябва да се подават в различни национални ведомства.Хагската система за международна регистрация на промишлени дизайни се управлява от международното бюро на СОИС, което поддържа международния регистър и публикува Международния бюлетин на промишлените дизайни.България е страна –членка на Хагския съюз и е страна по двата договора, администрирани от СОИС – Акт 1960 и Акт 1999 на Хагската спогодба.

Кой може да подаде заявка за международна регистрация?

Заявка за международна регистрация на промишлен дизайн може да подаде всяко физическо или юридическо лице, което е с националност или седалище от страна - членка на Хагската спогодба, както и всяко физическо или юридическо лице, което без да е с националност или седалище от някоя от тези страни, но има адресна регистрация или ефективно действащо промишлено или търговско предприятие на територията на някоя от тези страни.

Срок на закрила

Срокът на закрила на дизайна с международната регистрация е 5 години с възможност за еднократно продължаване за срок от още 5 години. В случай че националното законодателство предвижда срок на закрила, по-голям от 10 години, дизайнът, обектът на международната регистрация, получава закрила за срока, предвиден от националното законодателство.

Подаване на заявка за Международна регистрация

Подаване на международна заявка не изисква предварителна национална заявка или регистрация.

За подаване на заявката е необходимо да се попълни заявление за международна регистрация на един от езиците на Спогодбата (английски, френски или испански), чрез типовата бланка (Forms-DM/1) на Международното бюро на СОИС, придружени от изображенията на дизайна върху чист бял лист с формат А4 и заплатени такси.

Съдържание на Международната заявка

Международната заявка може да съдържа няколко различни дизайна (“множествена заявка”) - максимум 100. Всички дизайни, включени в една и съща заявка, трябва обаче да принадлежат към един и същи клас на Локарнската международна класификация. Заявлението трябва да бъде придружено от следните документи:

  • надлежно подписано пълномощно от заявителя, ако заявлението е подадено от патентен представител и не е подписано от заявителя;
  • фото изображение или друго графично представяне на дизайна или на продукта, към който са приложени или включени дизайните. Един и същи продукт може да бъде представен от няколко ъгъла, като всяко представяне на продукта от друг ъгъл трябва да фигурира на отделно фото- или графично изображение;
  • ако заявителят иска публикацията да бъде направена цветна, заявлението трябва да е придружено от цветно фото- или графично изображение;

заявлението може да бъде придружено от мостри или макети на продукта/продуктите (не задължително).

Заявителят може да поиска отлагане на публикацията за период от максимум 12 месеца (съгласно Акта от 1960 г.) или 30 месеца (съгласно Акта от 1999 г.) от датата на заявяване или от приоритетната дата, когато има претенция за приоритет.

За международната заявка се плащат три вида такси: основна такса, такса за публикуване и стандартна или индивидуална такса за посочване на всяка договаряща страна, в която се търси закрила

Процедура

След като получи международната заявка, Международното бюро прави проверка за това дали тя отговаря на формалните изисквания. То не оценява и не се ангажира с новостта на дизайна, тоест не отказва международната заявка основание, свързано с материалните изисквания.
Международна заявка, която отговаря на формалните изисквания, се вписва в Международния регистър и се публикува в Международния бюлетин за дизайни (освен когато е поискана отложена публикация). Публикацията се извършва на уеб страницата на СОИС и съдържа всички данни за международната регистрация, включително изображения на промишлените дизайни.
След публикуване на Международния бюлетин за дизайни в Интернет, всяко ведомство уточнява в кои международни регистрации е било посочено, за да продължи с материалната експертиза, ако такава е предвидена от националното му законодателство. В резултат на тази експертиза ведомството може да уведоми Международното бюро за това, че отказва закрила на своята територия.
Международното бюро трябва да бъде уведомено за отказа на закрила, ако има такъв, в срок от шест месеца от датата на публикуване на международната регистрация в уебсайта на СОИС. Съгласно Акта от 1999 г. обаче всяка договаряща страна, чието ведомство извършва експертиза или чиито закони предвиждат възможност за опозиция на предоставянето на закрила, може да декларира, че шестмесечният срок за отказ се заменя от срок от 12 месеца.
В случай на уведомление за отказ притежателят разполага със същите средства за правна защита, каквито би имал, ако беше подал въпросната заявка директно във въпросното национално ведомство.
Ако притежателят оспори отказа, последващата процедура се провежда изцяло на национално ниво в съответствие с изискванията и процедурите, предвидени в действащото национално законодателство.
Във всяка посочена договаряща страна, ведомството на която не е съобщило за отказ (или впоследствие е оттеглило отказа си), международната регистрация има действието на закрила на промишлен дизайн, предоставена съгласно законодателството на тази договаряща страна. Повече подробности относно изискванията за оформяне на заявленията за международна регистрация могат да се намерят в сайта на СОИС.

Предимства на системата

Системата за международна регистрация на промишлени дизайни е създадена поради необходимостта от опростяване и икономичност на този вид закрила. На практика тя дава възможност на притежателите на дизайни от договарящите страни да получават закрила за своите дизайни при минимум формалности и разходи.Притежателите на дизайни се освобождават по-специално от необходимостта да подават отделна национална заявка във всяка от договарящите страни, в които търсят закрила, като по този начин избягват усложненията, породени от различията в процедурите в различните държави. Не им се налага да подават документи на различни езици, нито да следят сроковете за подновяване на цяла поредица от национални регистрации, които са различни в различните държави. Освен това, не трябва да плащат такси в различни валути.Съгласно Хагската спогодба същият резултат може да се постигне чрез подаване на една единствена международна заявка, на един език, със заплащане на един комплект такси, в една валута и в едно ведомство (Международното бюро).Нещо повече, наличието на една единствена международна заявка с действие в няколко договарящи страни улеснява съществено и последващото управление на закрилата. Например, промяната в собствеността, името или адреса на притежателя може да се впише в Международния регистър с една проста процедурна стъпка.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg