ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Кои сме ние

bpobuilding

Патентно ведомство на Република България е национален държавен орган за правнa закрила на обектите на индустриалната собственост със седалище гр. София, второстепенен разпоредител с бюджет към Министерство на икономиката и индустрията.

Патентно ведомство на Република България е модерна държавна институция, чието призвание е да работи за прилагането на съвременната система за закрила на индустриалната собственост.

Работно времe:
8:30 - 17:00 ч.

Работа с клиенти:
Център за административно обслужване:
понеделник - петък
8:30 -  17:00 ч.

Каса:
понеделник - петък
8:30 - 17:00 ч.

Централна патентна библиотека:
понеделник - петък
8:30 - 17:00 ч.

История

Патентно ведомство на Република България е правоприемник на Института за рационализация – ИНРА, учреден с Указ на Президиума на Народното събрание през 1948 г. ИНРА е приемник на Бюрото за индустриална собственост, създадено през 1904 г. с Царски указ № 56 от 31.12.1903 г., обн. в ДВ, бр. 9/14.01.1904 г.

След 1948 г. ИНРА минава през различни структурни и функционални промени, като през 1993 г. се трансформира в Патентно ведомство на Република България.

Основни функции на Патентно ведомство на Република България

  • извършва експертиза и взема решения по закрилата на обектите на индустриална собственост;
  • издава патенти за изобретения и свидетелства за регистрация на полезни модели; свидетелства за промишлени дизайни, търговски марки, марки за услуги, наименования за произход и други защитни документи за закрила на обекти на индустриалната собственост;
  • разглежда спорове;
  • представлява страната в определени междудържавни организации по индустриална собственост и осъществява международно сътрудничество в тази област, в това число за извършване на проучвания и експертиза за обекти на индустриалната собственост;
  • извършва публикациите и издава бюлетин и осъществява международен обмен на патентни документи, създава и поддържа информационни системи за обектите на индустриалната собственост и предоставя информационни услуги за тези обекти;
  • издава наредби и инструкции в рамките на компетенциите на Патентното ведомство и предлага тарифи за дейностите и услугите, извършвани от Ведомството;
  • води държавните регистри за защитените обекти на индустриална собственост;
  • осъществява подготовката на кадри и обучение в областта на индустриалната собственост;
  • информира обществеността в областта на индустриалната собственост и популяризира правната закрила на индустриалната собственост и иновационната дейност.
icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg