ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Съобщения

31.12.2022

От 1 януари 2023 г. влезе в сила 12-та редакция на Международната класификация на стоките и услугите за целите на регистрацията на марките.

Новата версия на Международната класификация на стоките и услугите ще се прилага за заявки, подадени на или след 1 януари 2023 г., и няма да засяга подадените преди тази дата заявки.

31.12.2021

От 1 януари 2022 г. ще влезе в сила нова версия на 11-та редакция на Международната класификация на стоките и услугите за целите на регистрацията на марките.
Новата версия на Международната класификация на стоките и услугите ще се прилага за заявки, подадени на или след 1 януари 2022 г., и няма да засяга подадените преди тази дата заявки.
Моля да имате предвид, че декларации за включване в заявката на всички стоки и услуги от азбучния списък на определен клас няма да бъдат вземани предвид, ако посочените в заявката заглавия на класовете НЕ СЪОТВЕТСТВАТ на тези от новата версия на 11-та редакция от 2022 г.

04.01.2021

От 1 януари 2021 г. влезе в сила нова версия на 11-та редакция на Международната класификация на стоките и услугите за целите на регистрацията на марките.
Новата версия на Международната класификация на стоките и услугите ще се прилага за заявки, подадени на или след 1 януари 2021 г., и няма да засяга подадените преди тази дата заявки.
Моля да имате предвид, че декларации за включване в заявката на всички стоки и услуги от азбучния списък на определен клас няма да бъдат вземани предвид, ако посочените в заявката заглавия на класовете НЕ СЪОТВЕТСТВАТ на тези от новата версия на 11-та редакция от 2021 г.

02.01.2020

От 1 януари 2020 г. влезе в сила нова версия на 11-та редакция на Международната класификация на стоките и услугите за целите на регистрацията на марките.
Новата версия на Международната класификация на стоките и услугите ще се прилага за заявки, подадени на или след 1 януари 2020 г., и няма да засяга подадените преди тази дата заявки.
Моля да имате предвид, че декларации за включване в заявката на всички стоки и услуги от азбучния списък на определен клас няма да бъдат вземани предвид, ако посочените в заявката заглавия на класовете НЕ СЪОТВЕТСТВАТ на тези от новата версия на 11-та редакция от 2020 г.

02.01.2019

От 1 януари 2019 г. влезе в сила нова версия на 11-та редакция на Международната класификация на стоките и услугите за целите на регистрацията на марките.
Новата версия на Международната класификация на стоките и услугите ще се прилага за заявки, подадени на или след 1 януари 2019 г., и няма да засяга подадените преди тази дата заявки.
Моля да имате предвид, че декларации за включване в заявката на всички стоки и услуги от азбучния списък на определен клас няма да бъдат вземани предвид, ако посочените в заявката заглавия на класовете НЕ СЪОТВЕТСТВАТ на тези от новата версия на 11-та редакция от 2019 г.

29.12.2017

От 1 януари 2018 ще влезе в сила осмо издание на Международната класификация на образните елементи на марките и нова версия на 11-та редакция на Международната класификация на стоките и услугите за целите на регистрацията на марките.
Новата версия на Международната класификация на стоките и услугите ще се прилага за заявки, подадени на или след 1 януари 2018 г., и няма да засяга подадените преди тази дата заявки.
Моля да имате предвид, че декларации за включване в заявката на всички стоки и услуги от азбучния списък на определен клас няма да бъдат вземани предвид, ако посочените в заявката заглавия на класовете НЕ СЪОТВЕТСТВАТ на тези от  новата версия на 11-та редакция от 2018 г.

27.12.2016

От 1 януари 2017 ще влезе в сила 11-та редакция на Международната класификация на стоките и услугите за целите на регистрацията на марките. Тя включва редица промени в списъка на стоките и услугите, в обяснителните бележки и в заглавията на класовете. С новата редакция се въвеждат 299 нови термини, 19 се прекласират, а 25 отпадат от списъка.
Новата версия ще се прилага за заявки, подадени на или след 1 януари 2017 г. и няма да засяга подадените преди тази дата заявки.
Моля да имате предвид, че декларации за включване в заявката на всички стоки и услуги от азбучния списък на определен клас няма да бъдат вземани предвид, ако посочените в заявката заглавия на класовете НЕ СЪОТВЕТСТВАТ на тези от 11-та редакция от 2017 г.

26.09.2016 г.
Общото съобщение относно въвеждането на решението IP Translator v. 1.3. към 24 септември 2016

Предвид влизането в сила на Регламент на ЕС 2015/2424 на ЕП и на Съвета за изменение на  Регламент (ЕО) 207/2009 на Съвета относно марката на Общността Патентното ведомство и ведомствата на другите държави членки на ЕС  публикуват нова версия на Общото съобщение относно въвеждането на решението IP Translator.
Актуализираната версия на съобщението отразява промените в тълкуването на обхвата на закрила на марките на ЕС от Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) в съответствие с новите чл. 28 (5) и 28 (8) от Регламент (ЕО) 207/2009 и предвид изтичането на 24.09.2016 г. на срока, в който притежателите на марки на ЕС можеха да посочат ясно, точно и еднозначно стоките и услугите, за които се търси закрила с регистрацията на марката и които не са обхванати от буквалния смисъл на означенията на заглавията на класовете.

04.01.2016 г.

CP 2 общата практика относно общите термини от заглавията на класовете по класификацията от Ница v 1.2
От 1 януари 2016 г. е в сила новата версия на десетата редакция на Международната класификация на стоките и услугите (Ницска класификация) за целите на регистрацията на марките, включваща редица промени в списъка на стоките и услугите и в обяснителните бележки. Поради отпадане на някои от  общите термини, определени за неприемливи за целите на класиране от заглавията на  класове 6, 14, 16, 17, 18 и 20,  Патентното Ведомство  публикува актуална версия на Общото съобщение от 20/02/2014 г.  относно общата практика относно общите термини от заглавията на класовете.

22.12.2015 г.

От 1 януари 2016 г. ще влезе в сила новата версия на десетата редакция на Международната класификация на стоките и услугите (Ницска класификация) за целите на регистрацията на марките, която включва редица промени в списъка на стоките и услугите и в обяснителните бележки. Най-съществената промяна в тази версия,  е че общите термини, определени за неприемливи за целите на класиране от класове 6, 14, 16, 17, 18 и 20, отпадат от техните заглавия.
В тази връзка на 04 януари 2016 г. Патентното Ведомство ще публикува и актуална версия на Общото съобщение от 20/02/2014 г.  относно общата практика относно общите термини от заглавията на класовете,  в което 11-те общи термини, определени за неприемливи за целите на класиране са редуцирани до 5.
Новата версия на Ницската класификация ще се прилага за заявки, подадени на или след 01 януари 2016 г. и няма да засяга подадените преди тази дата заявки.
Силно препоръчително е, за  спестяване на процедурно време по отстраняване на формалните недостатъци, допуснати при посочване на стоките и услугите и хедингите на класовете, заявителите да използват новата версия на Ницската класификация на стоките и услугите в сила от 1 януари 2016.

09.01.2015 г.

От 01 януари 2015 г. е в сила новата версия на десетата редакция на Международната класификация на стоките и услугите  за целите на регистрацията на марките. Новата версия включва промени  както в списъка на стоките и услугите,  така и в обяснителните бележки. Новата версия ще се прилага за заявки, подадени на или след 01 януари 2015 г. и няма да засяга подадените преди тази дата заявки.

Актуализация на Общи съобщения във връзка със сближаване на практиките

От днес, 20.02.2014 г., Патентно ведомство на Република България ще започне прилагането на новата практика съгласно Общото съобщение от 20.11.2013 г., в което е посочено, че 11 термина от заглавията (хедингите) на класовете на Международната класификация на стоките и услугите (Ницска класификация) са определени за недостатъчно ясни и точни, за да могат еднозначно да определят обхвата на закрила на марката. Тази практика няма да засяга заявки, подадени преди 20.02.2014 г.
Заявителите трябва да имат предвид, че ако в заявката си посочат някои от тези 11 термина, при извършване на формална експертиза, те ще получат указание за допълнителното уточняване и прецизиране, съгласно списъка на стоките и услугите от хармонизираната база – ТМ Class http://oami.europa.eu/ec2/ Това няма да се отнася до случаите, в които заявителят е посочил заглавието на класа и е декларирал желанието си да получи закрила за всички стоки или услуги от азбучния списък от съответния клас.
Във връзка с новата практика, когато заявителят е декларирал желанието си да получи закрила за всички стоки или услуги от азбучния списък, заглавията на класовете няма да фигурират в списъка на стоките и/или услугите, за които марката ще получи закрила (каквато е досегашната практика). Патентното ведомство ще включва служебно в заявката само стоките и/или услугите от азбучния списък на съответния клас.
В тази връзка уведомяваме заявителите, че Патентното ведомство публикува трета CP1 Обща комуникация за единната нова практика относно приемливостта на класификационните термини. Публикуваният документ съдържа указания, които ще бъдат в помощ при определяне на термини за достатъчно ясни и точни с цел еднозначно определяне обхвата на закрила на марката.
Едновременно с третата Обща комуникация публикуваме и актуализираните версии на Общото съобщение относно въвеждането на IP Translator, в което е отразена промяната в практиката на Финландия, както и на Общо съобщение за единната практика относно общите термини от заглавията на класовете, в което са посочени и датите, от които ведомствата на държавите членки и OHIM ще прилагат новата практика по отношение на приемливостта на общите термини от заглавията на класовете.

20.11.2013 г.
Общо съобщение относно CP2 общата практика относно общите термини от заглавията на класовете по класификацията от Ницската класификация v.1.0

В светлината на решение по дело С-307/10 IP Translator"  относно тълкуването на   Директива 2008/95   във връзка с използването  на общите  термини от заглавията на класовете на Ницската класификация  на стоките и услугите,   OHIM  и националните ведомства извършиха преглед на всички общи термини от заглавията на класовете за определяне на тяхната яснота и точност. В резултат на този преглед, OHIM  и националните ведомства публикуват на своите интернет страници Общо съобщение, в което  от всички термини в заглавията на класовете, 11  термина са определени като неясни и неточни и няма да бъдат приемани  в заявки  за регистрация на марки без допълнително уточняване. В съобщението са посочени основанията, поради което  тези термини са приети за неприемливи, за неясни и неточни, за да определят обхвата на закрила на заявената марка. Практическото приложение на настоящето съобщение ще се осъществи в срок от 3 месеца от дата на публикуване на настоящето общо съобщение, като в изключителни случаи този срок може да бъде удължен с още 3 месеца. Постигнато бе и съгласие, че промяна в списъка на стоките и услугите на регистрираните марки, съдържащи посочените 11 неясни и неточни термина, преди прилагане на посочената практика, няма да бъде извършвана. Едновременно с настоящата публикация  е извършена публикация  и на актуалната версия на Общото съобщение, която отразява промяна в практиката на OHIM и информация относно практиката на Хърватия.

07.05.2013 г.
Общо съобщение относно въвеждането в практиката на решението по дело C-307/10 „IP Translator“ v. 1.0.

След публикацията на решението по дело C-307/10 „IP Translator“ OHIM и националните ведомства по индустриална собственост на страните - членки на ЕС обсъдиха тълкуването на обхвата на закрила на заглавията на класовете от Ницската  класификация на множество срещи. В резултат на обсъжданията OHIM и националните ведомства публикуват на своите интернет страници Общо съобщение относно въвеждането в практиката на решението по дело C-307/10 „IP Translator“.
Това съобщение има за цел да предостави информация относно тълкуването, което прави всяко едно от ведомствата на ЕС, на обхвата на закрила на националните марки и на марките на Общността, съдържащи общите термини от заглавията на един или повече класове, заявени преди и след решението. Подробна информация за това се съдържа в шестте приложения на Общото съобщение.

07.05.2013 г.
Общо съобщение на OHIM и националните ведомства по индустриална собственост на страните - членки на ЕС относно въвеждането в практиката на решението по дело C-307/10 „IP Translator“

Предстояща промяна на практиката на Патентното ведомство относно посочване в заявка за регистрация на марка на термините от заглавието на класа от Международната класификация за стоките и услугите и тълкуване обхвата на закрила на регистрация, включваща в списъка на стоките и услугите термините от заглавието на клас.

07.01.2013 г.

Предстояща промяна на практиката на Патентното ведомство относно посочване в заявка за регистрация на марка на термините от заглавието на класа от Международната класификация за стоките и услугите и тълкуване обхвата на закрила на регистрация, включваща в списъка на стоките и услугите термините от заглавието на клас.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg