ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Процедура

Дейността на Патентното ведомство по разглеждане на спорове, възникнали във връзка с обекти на индустриална собственост включва:

  • Разглеждане на жалби срещу решения за отказ на регистрацията или отказ за издаване на защитен документ, жалби срещу решения по опозиции и жалби срещу решения за прекратяване на производството по заявка за регистрация/издаване на защитен документ   
  • Разглеждане на искания за обявяване на недействителност на издаден защитен документ, предоставяне и прекратяване на принудителна лицензия, заличаване и отмяна на регистрацията

Редът за разглеждане на спорове във връзка с обектите на индустриална собственост е регламентиран в Закон за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ), Закон за марките и географските означения (ЗМГО), Закон за промишления дизайн (ЗПрД), Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни (ЗЗНСРПЖ), както и в Наредба за разглеждане на спорове по ЗПРПМ и Наредба за разглеждане на спорове по ЗМГО.

Жалбите и исканията се разглеждат от състави по спорове, назначени от председателя на Патентното ведомство.

Жалбите се подават в тримесечен или двумесечен срок от съобщаване на решението за отказ или прекратяване на производството, а исканията могат да се подадат през целия срок на действие на регистрацията/защитния документ.

Жалбите и исканията могат да се подадат в Патентното ведомство, чрез пощенски оператор, по факс или по електронен път (на електронна поща services@bpo.bg или Портала за електронни услуги). Когато подаването е извършено по факс или по електронен път без квалифициран електронен подпис, жалбата или искането и придружаващите ги документи следва да се представят подписани със собственоръчен или електронен подпис.

За жалбите и исканията се заплаща държавна такса в размер, определен с Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България.

Производствата по спорове са с участието на заинтересованите страни, които в случаите на разглеждане на жалби срещу решения за прекратяване на производството по заявка или за отказ на регистрацията/издаването на защитен документ включват само заявителя, докато при оспорване на решенията по опозиции и при исканията това са заявителят, респ. притежателят на правото, и лицето, подало опозицията/искането.

За всяка жалба и искане се извършва проверка за допустимост и формална редовност. При констатирани нередовности се изпраща уведомление за отстраняването им. Ако нередовностите не бъдат отстранени производство по тях не се образува или се прекратява.

Когато жалбата срещу решение за прекратяване на производството по заявка или за отказ е допустима и формално редовна, по нея може да се постанови решение за потвърждаване на обжалвания акт, или за неговата отмяна (изцяло или частично).

В случаите на допустими и формално редовни жалби срещу решения по опозиции и искания, екземпляр от тях се изпраща на заинтересованата страна за отговор, в това число за представяне на доказателства. След приключване на размяната на кореспонденция и изясняване на всички факти и обстоятелства по спора се постановява решение, с което може да се потвърди или да се отмени (изцяло или частично) решението по опозиции, респ. напълно или частично да се заличи или отмени регистрацията или да се обяви за недействителен издадения защитен документ.

Относно правните последици от обявяването на недействителност, заличаването и отмяната - обявяването на недействителност и заличаването имат действие от датата на подаване на заявката за издаване на защитен документ/регистрация, докато отмяната е с действие от датата на подаване на искането.

Решенията по спорове могат да се обжалват пред Административен съд – град София, а тези на Административен съд – град София подлежат на обжалване пред Върховния административен съд.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg