ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

На заявка за удължаване на сертификат

Заявката за удължаване на срока на действие на сертификат за допълнителна защита относно лекарствени продукти за педиатрична употреба се подава в Патентното ведомство. Тя съдържа заявление за удължаване на срока на действие по образец на Патентното ведомство, в което се посочва

 • наименование на продукта, за който се иска удължаване на сертификата;
 • име и адрес на заявителя/;
 • име и адрес на представителя по индустриална собственост, ако се ползва такъв;
 • адрес за водене на кореспонденция;
 • данни за заявката за сертификат за допълнителна закрила- номер и дата на подаване, а в случай на вече издаден сертификат, и данни за сертификата- номер и дата на изтичане срока на действие;
 • данни за основния патент- наименованието на изобретението, номер на патента и дата на изтичане срока на действие на патента;
 • данни за разрешението за пускане на продукта на пазара, съдържащо становище съгласно чл. 36 (1) от Регламент (ЕО) № 1901/2006 (или данни на молбата за издаване на разрешение).

 • Прилага се:

 • копие от разрешението за пускане на продукта на пазара, в което продуктът е идентифициран;
 • копие от становището, удостоверяващо съoтветствие с приетия завършен план за педиатрично изследване;
 • когато е необходимо, в допълнение към копието за разрешение за пускане на продукта на пазара, доказателство за притежание на разрешение за пускане на продукта на пазара във всички държави-членки;
 • копие от издаден сертификат за допълнителна закрила, в случай че такъв вече е издаден.

 • Такси, определени от Тарифата за таксите, се заплащат във връзка с подаването на заявлението, в срок от един месец от датата на подаване.

  icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
  Е-Услуги
  Контакт с нас 02/9701 321
  services@bpo.bg