ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Проучвания и справки

Информационните услуги, които Патентното ведомство предоставя на своите клиенти, са не само част от основните му функции, но и важен елемент на дейността му като държавна институция за закрила на индустриалната собственост (ИС). Те са съставна част от програмата на Ведомството за информиране на обществеността и включват широк кръг от дейности, между които поддържане на богати колекции от информационни източници, проучвания и справки за различните обекти на ИС.

Допълнителни услуги, които Патентното ведомство предоставя на обществеността в областта на изобретенията

  • Вписване на промени в правния статус на заявени или защитени обекти на индустриалната собственост, включително: промяна на име и /или адрес на заявител, притежател на правата; прехвърляне на права; предоставяне на лицензия; искане за отказ от право; поддържане действието на издадени патенти за изобретения; други промени в правния статус;
  • Справки и извлечения от Държавния регистър;
  • Методическа помощ и съдействие при ползване на Международната патентна класификация;
  • Методическа помощ и съдействие по отношение на проучвания, справки и други услуги за патентити за изобретения;
  • Консултации по общи въпроси на закрилата на индустриалната собственост;
  • Проучвания за новост, новост и изобретателска стъпка, предшестващо състояние на техниката, патентна чистота и други в областта на патентите;
  • Дубликати на защитни документи;
  • Издаване на приоритетни свидетелства;
icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg