ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Най-важното за новите сортове растения и породи животни

Сортове растения

Закрилата на сортове растения в Р. България се урежда чрез Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни. С този закон се уреждат отношенията, свързани със създаването, закрилата и използването на новите сортове.Законът се прилага по отношение на създадени или открити и разработени сортове растения от всеки ботанически род и вид, в това число клон, линия, хибрид или подложка, независимо от метода на получаването им (изкуствен или естествен).
Органите, които участват в процедурата по предоставяне на правна закрила на новите сортове растения са Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и Патентното ведомство на Р. България.

Сертификат за нов сорт растение се предоставя, когато той е нов, различен, хомогенен и стабилен.
Сортът трябва да има сортово наименование, което да се свързва с неговото генетично обозначение и да служи за идентифицирането му. То трябва да се отличава от всяко друго наименование, използвано в страната за този вид или за близки на него видове.
Сортът е нов, когато към деня на подаване на заявката за сертификат, той или размножителен материал, или реколта от него не е предлаган за продажба, продаван, подлаган на друг вид търговия или предлаган със съгласието на селекционера както следва:

  • на територията на страната за не повече от 1 година;
  • на територията на всяка друга страна за не повече от 6 години за дървета и лози и не повече от 4 години за всеки друг растителен вид.

Сортът е различим, когато е ясно отличим от всеки друг сорт, който е общоизвестен към датата на подаване на заявката.

Сортът е хомогенен, когато независимо от наличието на малки отклонения, растенията са идентични по своите съществени признаци, в това число и по отношение на особеностите на своето полево и вегетативно размножаване.

Сортът е стабилен, когато остава непроменен по своите съществени признаци след нееднократна репродукция.

Породи животни

Закрилата на породите животни се урежда чрез Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни.

Органите, които участват в процедурата по предоставяне на правна закрила на новите сортове растения са Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството и Патентното ведомство на Р. България.

Срокът на действие на сертификат е 30 години, считано от датата на издаването му.
Заявката за сертификат за порода се подава в Патентното ведомство и се вписва в дневника на заявките за породи животни.
Заявка за сертификат за порода, на която е проведена предварителна експертиза, се предава в едномесечен срок на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, която извършва експертиза по същество. Необходимо е заявителят да заплати съответната такса за експертиза.
Патентното ведомство извършва публикация на заявката в официалния си бюлетин след 4-тия месец, но не по-късно от 6-тия месец от датата на подаване.
При експертизата на породата по същество Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството проучва и анализира следните специални изисквания:

  • развъдна цел;
  • кратка характеристика на изходните породи;
  • описание на методите за създаване на породата;
  • продуктивни качества и морфологични особености на породата;
  • адаптивни способности и устойчивост на заболявания;
  • численост, племенна и генеалогична структура;
  • район на разпространение.

Експертизата по същество на породи, линии и хибриди на копринената пеперуда се извършва от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.

Всички действия за закрила след проведената експертиза по същество се извършват от Патентното ведомство въз основа на решенията и докладите на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

Представителство

Заявителят, притежателят на сертификат, както и техните правоприемници могат да извършват действия пред Патентното ведомство, Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството лично или чрез представител по интелектуалната собственост, регистриран в Министерството на земеделието, храните и горите по ред, определен от министъра.

Заявители с постоянно местожителство или със седалище извън страната са длъжни да извършват действия пред Патентното ведомство и съответните агенции чрез представители по интелектуалната собственост.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg