ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Предоставяне на достъп до обществена информация

Процедура


Писмени заявления за достъп до обществена информация се подават по утвърден образец - Заявление за достъп до обществена информация, в Центъра за административно обслужване на Патентно ведомство, от понеделник до петък от 9:00 ч. до 16.00 ч., по пощата или по електронен път на адрес: services@bpo.bg

Устни заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се приемат в Центъра за административно обслужване на Патентно ведомство на Република България, на тел: +359 2 9701 321, за което се съставя констативен протокол.

Процедурата за повторно използване на информация от обществения сектор се извършва съгласно разпоредбите определени в глава IV на ЗДОИ

Заплащането на услугата се определя на основание чл.41ж, ал. 5 от ЗДОИ и Заповед ЗМФ № 1472 от 29 ноември 2011г.


Достъп до регистрите и досиетата на обектите на индустриална собственост се предоставя по реда на Инструкция за водене, поддържане и предоставяне на достъп до държавните регистри и до досиетата на обектите на индустриалната собственост.

Със Заповед № 54/13.02.2017г. на председателя на Патентно ведомство на Република България е определено лице, компетентно да взема решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация

За контакти:

Ирина Николова

Главен експерт

дирекция "Административно-правни дейности и международно сътрудничество"
тел: +359 2 9701 468
е-mail: inikolova@bpo.bg


Работно време
понеделник - петък
8.30 - 17.00 ч.

Формуляри за достъп

Списък на категориите информация

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg