ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Предоставяне на достъп до обществена информация

Процедура


Писмени заявления за достъп до обществена информация се подават по утвърден образец - Заявление за достъп до обществена информация, в Центъра за административно обслужване на Патентно ведомство, от понеделник до петък от 8:30 ч. до 17.00 ч., по пощата или по електронен път на адрес: services@bpo.bg, както и чрез Платформата за достъп до обществена информация на Министерския съвет на следния линк: https://pitay.government.bg/PDoiExt/

Утвърденият образец - Заявление за достъп до обществена информация може да се подава и по електронен път, като следва да бъде подписан с електронен подпис.

Устни заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се приемат в Центъра за административно обслужване на Патентно ведомство на Република България, на тел: +359 2 9701 321, за което се съставя констативен протокол.

При предоставяне на достъп до обществена информация документите следва да се преглеждат или получават в Приемната към Центъра за административно обслужване, находяща се на етаж 1 в сградата на Патентно ведомство на Република България.

Процедурата за повторно използване на информация от обществения сектор се извършва съгласно разпоредбите определени в глава IV на ЗДОИ

Заплащането на услугата се определя на основание чл.41ж, ал. 6 от ЗДОИ и Заповед ЗМФ № 156 от 11 март 2022 г.   

Достъп до регистрите и досиетата на обектите на индустриална собственост се предоставя по реда на Инструкция за водене, поддържане и предоставяне на достъп до държавните регистри и до досиетата на обектите на индустриалната собственост.

Със Заповед № З-596-[1]/14.10.2021 г. на председателя на Патентно ведомство на Република България е определено лице, компетентно да взема решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация

За контакти:

Георги Йорданов

Главен експерт

дирекция "Административно-правни дейности"
тел: +359 2 9701 456
е-mail: gyordanov@bpo.bg


Работно време
понеделник - петък
8.30 - 17.00 ч.

Формуляри за достъп

Списък на категориите информация

Информация, предоставена повече от три пъти по заявления за достъп, съгласно глава трета на ЗДОИ

За периода 01.01.2023-31.12.2023 г. няма информация, предоставена повече от три пъти от Патентно ведомство на Република България, съгласно глава III от ЗДОИ.   

За периода 01.01.2022-31.12.2022 г. няма информация, предоставена повече от три пъти от Патентно ведомство на Република България, съгласно глава III от ЗДОИ.   

За периода 01.01.2021-31.12.2021 г. няма информация, предоставена повече от три пъти от Патентно ведомство на Република България, съгласно глава III от ЗДОИ.

За периода 01.01.2020-31.12.2020 г. няма информация, предоставена повече от три пъти от Патентно ведомство на Република България, съгласно глава III от ЗДОИ.

За периода 01.01.2019-31.12.2019 г. няма информация, предоставена повече от три пъти от Патентно ведомство на Република България, съгласно глава III от ЗДОИ.

За периода 01.01.2018-31.12.2018 г. няма информация, предоставена повече от три пъти от Патентно ведомство на Република България, съгласно глава III от ЗДОИ.

За периода 01.01.2017-31.12.2017 г. няма информация, предоставена повече от три пъти от Патентно ведомство на Република България, съгласно глава III от ЗДОИ.

За периода 01.01.2016-31.12.2016 г. няма информация, предоставена повече от три пъти от Патентно ведомство на Република България, съгласно глава III от ЗДОИ.

Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му, чл. 15, ал. 1, т. 14 от ЗДОИ

За периода 01.01.2022 г. до 31.12.2023 г. няма документи с премахнато ниво на класификация по ЗЗКИ


За периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. няма документи с премахнато ниво на класификация по ЗЗКИ

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg