ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Регистрация на географски означения

Указания за попълване, подготовка и подаване на заявка за регистрация на географско означение в Патентно ведомство

Заявката трябва да съдържа:

 • искане за регистрация само на едно географско означение;
 • данни на заявителя;
 • данни за представителя, когато е упълномощен;
 • наименованието за произход или географското указание;
 • посочване на стоката;
 • описание на границите на географското място, които се документират с приложена карта или скица, върху която те са очертани;
 • описание на стоката, което трябва да включва данни за основните физични, химични, микробиологични и/или органолептични характеристики на стоката и ако е необходимо на суровините. Описва се и традиционния местен метод за производство на стоката, както и характеристиките на стоката, указващи връзката им с географската среда или с географския произход. Ако заявката е за наименование за произход, описанието трябва да посочва влиянието на природните и човешките фактори върху свойствата или особеностите на стоката.

Към заявката за регистрация, заявителят трябва да приложи следните документи:

 • препис на заповедта на ръководителя на съответното централно ведомство, с която се определят границите на географското място и качествата или особеностите на стоката, както и връзката на тези качества или особености с географската среда или с географския произход;
 • удостоверение от съответната община, че заявителят извършва производствената си дейност в определеното географско място.

Към заявката се прилага и документ за платени такси съгласно Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България.

Всяка постъпила заявка за регистрация на географско означение се подлага на формална експертиза, при която се проверява дали са изпълнени изискванията за правилно оформяне на заявката и дали към заявката са приложени изброените документи.
При констатиране на недостатъци в заявката, на заявителя се предоставя едномесечен срок за отстраняването им. Ако в този срок недостатъците не бъдат отстранени, производството по заявката се прекратява.
За всяка заявка, която отговаря на изискванията за формална редовност, се извършва експертиза по същество, която обхваща проверка на основанията за отказ, които са следните:

 • не се регистрира като географско означение наименование, което се е превърнало на територията на Република България в родово наименование на стоки от определен вид, без да се свързва с мястото на производството им;
 • не се регистрира географско означение, което е идентично с наименованието на по-рано защитен сорт растение или порода животно, когато има вероятност потребителите да се въведат в заблуждение относно истинския произход на стоката;
 • не се регистрира географско означение, което е идентично на географско означение или марка, регистрирани по-рано за идентични стоки;
 • не се регистрира географско означение, което е идентично или сходно на географско означение или марка, регистрирани по-рано за идентични или сходни стоки, когато има вероятност потребителите да се въведат в заблуждение.

Когато има основания за отказ на регистрацията на географското означение, заявителят се уведомява, като се посочват всички мотиви за отказа и се предоставя двумесечен срок за възражения. Ако в този срок не бъдат получени основателни възражения, се взема решение за отказ на регистрацията. Когато се установи, че заявеното географско означение отговаря на изискванията на закона, се взема решение за регистрация, географското означение се вписва в Държавния регистър на географските означения и заявителят се вписва като ползвател и в едномесечен срок му се издава свидетелство за използване на географското означение.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg