ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Възможност за издаване на сертификат

Новост

Сортът се разглежда като нов, когато към деня на подаване на заявката за сертификат той или размножителен материал, или реколта от него не е предлаган за продажба, продаван, подлаган на друг вид търговия или е предлаган със съгласието на селекционера:

1. на територията на страната за не повече от една година;

2. на територията на всяка друга държава за не повече от:

а) шест години, когато се отнася до дървета или лози;

б) четири години, когато се отнася за всеки друг растителен вид.

Всяко сортоизпитване не влияе върху новостта на сорта и не може да бъде използвано във вреда на правото на селекционера.

Различимост (отличимост)

Сортът е различим, когато е ясно отличим от всеки друг сорт, който е общоизвестен към деня на подаване на заявката в Патентното ведомство.

Друг сорт се счита за общоизвестен, ако към датата на подаване на заявката е осъществен чрез култивиране, обект е на маркетинг, търговия или друг вид реализация или е обект на правото на селекционер, вписан е в регистрите за сортовете, включен е в справочна колекция, точното му описание е дадено в публикация или е станал известен по друг начин.

Заявка за предоставяне право на селекционер или за вписване на друг сорт в официален регистър за сортовете в която и да е страна се счита, че придава общоизвестност на този сорт от датата на подаване на заявката, при условие че заявката е довела до предоставяне право на селекционера или до вписване на сорта в официалния регистър за сортовете.

Признаците, позволяващи да се определят характеристиките и отличителните особености на сорта, трябва да бъдат точни за описание.

Хомогенност (еднородност)

Сортът е хомогенен, когато независимо от наличието на малки отклонения растенията са идентични по своите съществени признаци, в това число и по отношение на особеностите на своето полово или вегетативно размножаване.

Отклоненията от всеки вид се определят по методики, приети от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.

Стабилност (устойчивост)

Сортът е стабилен, когато остава непроменен по своите съществени признаци след нееднократна репродукция (размножаване) или ако за създадения сорт селекционерът е определил особен цикъл на размножаване, като в края на всеки цикъл сортът е съхранил съответствие на даденото му описание.   

Режимът за сортовете растения се прилага и за породите животни, доколкото в специалния закон не е предвидено друго.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg