ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Процедура по заявяване

Иницииране на услугата

За предоставяне на услугата, заявителят подава заявка за регистрация на промишлен дизайн по образец. Чуждите физически и юридически лица извършват действия пред Патентното ведомство чрез представител по индустриална собственост. Когато заявителите по заявка за регистрация на дизайн/и са няколко и единият от тях е българско физическо или юридическо лице, упълномощаването на представител не е задължително. В този случай задължително се посочва адрес за кореспонденция в Република България.

Заявката може да бъде подадено по следните начини:

 • директно в Патентното ведомство на специално обособена за това регистратура;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;
 • чрез комуникационно средство, предаващо факсимиле;
 • по електронен път на електронния адрес за кореспонденция на Патентното ведомство;
 • чрез портала за електронни административни услуги на Патентното ведомство.

Към заявката се прилагат следните документи:

 • пълномощно, когато заявлението се подава чрез представител по индустриална собственост;
 • приоритетен документ, когато е претендиран приоритет;
 • документ за платени такси.

Когато заявката се подава по електронен път се прилагат сканираните изображения на посочените документи.

Когато заявката е подадена чрез електронна поща или чрез чрез комуникационно средство, предаващо факсимиле или електронно копие, оригиналът на заявката се предоставя на Патентното ведомство в едномесечен срок. В този случай за дата на заявяване се счита датата на получаване на заявката на електронната поща.

За подаване чрез портала за електронни административни услуги на Патентното ведомство не се изисква подписване на заявката с квалифициран електронен подпис.

Датиране на заявката

След получаване на заявката, тя се регистрира като получена и се предава на специализираната дирекция за извършване на действия по датиране на заявката. В деня, в който специализираната дирекция получи заявката се извършва проверка за редовност, свързана с т.нар. „установяване на дата на подаване на заявката”. Експертът проверява дали са представени:

 • заявката за регистрация;
 • името и адресът на заявителя;
 • едно или няколко графични или фотографски изображения, които ясно и пълно разкриват дизайна, за който се иска закрила.

При кумулативното наличие на всички предпоставки, експертът датира заявката, като заявката се вписва във Входящия регистър на Патентното ведомство за заявките за дизайн. На заявителя се съобщава писмено входящият й номер и установената дата на подаване.

В случай, че не е налице някоя от предвидените предпоставки, на заявителя се изпраща съобщение, че заявката се счита за неподадена.

Когато заявката е подадена по факса или по електронен път и отговаря на изискванията за датиране, а оригиналът се получи в Патентното ведомство след едномесечния срок, за дата на подаване се счита датата на получаване на оригиналните документи във ведомството. Когато заявката е подадена по факс или по електронен път с черно-бели изображения и отговаря на изискванията за датиране, а с оригинала се получат цветни изображения, за дата на подаване на заявката се счита датата на получаването в Патентното ведомство на цветните изображения.

Проверка за платени такси

За всяка заявка с установена дата на подаване се проверява дали е приложен документ за платени такси за заявяване, експертиза и отлагане на публикацията на регистрацията, когато е поискано отлагане. Когато такъв документ не е приложен, на заявителя се предоставя едномесечен срок за отстраняване на този недостатък. До един месец след изтичането на срока таксите могат да бъдат платени в двоен размер. Когато плащането на таксите е извършено по банков път, за дата на заплащане се приема датата, на която е заверена банковата сметка на Патентното ведомство. Когато сметката на Патентното ведомство е заверена след изтичане на срока, но заявителят представи доказателства, че в 3-дневен срок преди изтичане на срока е наредил дължимата сума, се счита, че таксата е платена в срок.

Ако в този срок таксите не бъдат платени, заявката се смята за оттеглена, а заявителят губи правото си на приоритет, ако е заявил такъв.

Формална експертиза

В двумесечен срок от представяне на документа за платени такси се извършва формална експертиза, при която се проверява дали са изпълнени изискванията на нормативната уредба към заявката.

Когато се установят недостатъци, на заявителя се предоставя двумесечен срок за отстраняването им, като за предоставения срок заявителят се уведомява със съобщение.

Ако заявителят не отстрани недостатъците в определения срок, производството се прекратява.

Ако не са установени недостатъци или недостатъците са отстранени в срок се преминава към следващия етап.

Проверка за връзка с претендирания приоритет

В хода на този етап се проверява дали са представени доказателства с оглед направената претенция за приоритет и дали е платена таксата за направената претенция. В случай, че претенцията за приоритет не е направена съгласно законовите изисквания, тя не се уважава и заявителят се уведомява за това по надлежния ред.

Експертиза по същество

В двумесечен срок след изтичането на срока за отстраняване на недостатъците и ако те бъдат отстранени, се извършва експертиза по същество, която включва проверка дали заявеният дизайн отговаря на посочените в закона критерии.

Когато има основание за отказ на регистрация на заявения дизайн, заявителят се уведомява за това, като се посочват всички мотиви и му се предоставя двумесечен срок за възражение. Ако в предоставения срок, заявителят не направи основателни възражения или не ограничи броя на заявките, се взема решение за отказ на регистрацията.

При отказ на регистрацията на част от заявените дизайни, включени в множествена заявка, заявителят се уведомява за това, като се посочват всички мотиви и му се предоставя двумесечен срок за отговор. Ако в този срок заявителят не отговори, не направи основателни възражения или не ограничи дизайните, се взема решение за пълен или частичен отказ на регистрацията.

Когато заявката отговаря на законовите изисквания се преминава към следващия етап-регистрация.

Регистрация и публикуване

Когато се установи, че заявеният дизайн може да се регистрира, на заявителя се изпраща уведомление, като му се предоставя едномесечен срок за заплащане на таксите за регистрация, издаване на свидетелство за регистрация и публикация. До един месец след изтичането на този срок таксите могат да бъдат платени в двоен размер.

Когато таксите са заплатени, се взема решение за регистрация на дизайна и в едномесечен срок се издава свидетелство за регистрация. Ако таксите не бъдат заплатени, заявката се смята за оттеглена.

Отлагане на публикацията на регистрацията

По преценка на заявителя, публикацията на регистрирания дизайн може да бъде отложена за срок до 30 месеца, считано от датата на подаване на заявката, съответно от приоритетната дата. Искането за отлагане на публикацията на регистрацията може да бъде направено само със заявлението за регистрация и трябва да е придружено с документ за платена такса. При множествена заявка искането за отлагане на публикацията може да се отнася само за част от дизайните. Отложената публикация означава, че при решение за регистрация на дизайна, той се вписва в Държавния регистър на промишлените дизайни, но не се предоставя публичен достъп до регистрирания дизайн и до неговото досие.

В официалния бюлетин се публикува съобщение за отлагане на публикацията на регистрирания дизайн, което съдържа идентификационните данни на притежателя на дизайна, датата на подаване на заявката, съответно приоритетната дата, и регистровия номер на дизайна, но без изображения на самия дизайн.

Възможно е да бъде предоставен достъп до дизайна, чието публикуване е отложено въз основа на писмено съгласие от неговия притежател или когато заинтересовано лице докаже, че срещу него е заведено дело за нарушение на дизайна.

Ако заявителят е направил искане за отложена публикация, за да бъде публикувана е необходимо допълнително искане. То се подава от притежателя на дизайна най-късно на 27-ия месец от датата на подаване на заявката, съответно приоритетната дата, и е придружено с документ за платена такса за публикация, а при множествена заявка - документ за платени допълнителни такси съобразно броя на дизайните.

Когато към искането не е приложен документ за платена такса, на притежателя се предоставя едномесечен срок за нейното заплащане, който е в рамките на общия 30-месечен срок. Ако в срока за отложена публикация не е подадено искане за публикация и/или таксата не е заплатена, заявката за дизайн се смята за оттеглена.

Ако искането за публикация е подадено в срок и таксата за публикация е заплатена, се извършва публикация на регистрацията на дизайна в официалния бюлетин на Патентното ведомство непосредствено след изтичането на 30-месечния срок. В публикацията задължително се посочва и че заявката е съдържала искане за отлагане на публикацията.

Промени в заявката, направени от заявителя

До вземането на решение по заявката заявителят може да я оттегли по отношение на всички дизайни или на част от тях. В заявката не могат да бъдат внасяни промени, освен когато има промяна или трябва да бъде поправена очевидна грешка в името и адреса на заявителя, при условие, че тези поправки не засягат дизайна.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg