ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Регистрация в ЕС - Дизайн на Общността

Каква закрила предоставя дизайнът на Общността

Закрилата на промишлен дизайн на Общността е валидна във всяка страна - членка, като при всяко разширение на Европейския съюз територията, на която действа закрилата, се увеличава. Тя може да бъде под две различни форми: регистриран и нерегистриран дизайн. Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) разглежда единствено заявките за регистрация на дизайн на Общността, тъй като не е необходимо подаване на заявка за нерегистриран дизайн на Общността.

Разлики между регистриран и нерегистриран дизайн на Общността

Каква е разликата между обхвата на закрилата на регистриран дизайн на Общността и на нерегистриран дизайн на Общността? Обхватът на закрила е един и същ.

Регистрираният промишлен дизайн на Общността предоставя изключителното право върху видимия външен вид на продукт или на част от него, определен от характерните особености на линиите, контурите, цветовете, формата, текстурата и/или материалите на самия продукт и/или орнаментацията му. Притежателят на регистриран дизайн на Общността има изключителното право да използва и да забрани на трети лица да произвеждат, предлагат, разпространяват на пазара, внасят, изнасят, използват или съхраняват за тези цели продукти, в които е включен дизайнът, които не създават различно цялостно впечатление. Регистрираният дизайн на Общността има срок на закрилата 5 години, считано от датата на подаване на заявката. Този срок може да бъде продължаван за четири периода от по 5 години, максимум до 25 години. Нерегистрираният промишлен дизайн на Общността е дефиниран в Регламента (СЕ) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 г. по същия начин като регистрирания промишлен дизайн на Общността, но дава закрила на дизайна за период от 3 години, считано от датата, на която е бил за първи път публично разгласен на територията на Общността, съгласно чл. 110 bis, ал. 5, въведен с договора за присъединяване от 2003 г. в Регламента (СЕ) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 г. за промишлените дизайни на Общността. Нерегистрираният промишлен дизайн на Общността предоставя на притежателя правото да забрани копирането на дизайна с търговски цели. И регистрираните, и нерегистрираните промишлени дизайни на Общността трябва да отговарят на едни и същи изисквания, за да могат да бъдат защитени - новост и индивидуален характер. За разлика от регистрирания дизайн на Общността, за да се защити нерегистриран дизайн на Общността, не е необходимо да се подава заявка. Това улеснение, обаче, има и свой недостатък, тъй като на практика притежателят на право върху нерегистриран дизайн може да се изправи пред сериозни затруднения при доказване съществуването на закрилата.

Срок на действие на дизайн на Общността

Срокът на действие на закрилата на регистриран дизайн на Общността е 5 години, считано от датата на подаване на заявката за регистрация. Срокът може да се подновява четири пъти за периоди от по пет години до максимален период на закрила 25 години. Нерегистрираният дизайн на Общността е защитен за срок от 3 години, считано от датата, на която е бил за първи път публично разгласен на територията на Европейския съюз.

Предимства на регистрирания дизайн на Общността

Прилагането на единна правна система върху дизайните на Общността, което осигурява унифицирана и стабилна закрила в целия Европейски съюз. Опростени формалности, а именно:-единствена заявка;- единствен език на заявяване;-единствен административен орган;-единствено досие за обработване;-единствено заплащане;-възможност за подаване на множествени заявки, т.е. да се включат няколко дизайна в една заявка, например за цяла гама продукти от един вид;- възможност за отлагане на публичното разгласяване на дизайна до 30 месеца, за да се избегне конкуренцията да научи за него. Регистрираният дизайн на Общността дава изключителното право на притежателя му да го използва и да забрани на трети лица да го използват без негово съгласие. Намалени разходи. Дължимата такса за регистрация и публикация на дизайн възлиза на 350 евро за 5-годишен срок на закрила. Таксовата система е „намаляваща“, което означава, че в случай на множествена заявка таксата за дизайн от втория до десетия е равна на 50 % от основната такса, а за всеки дизайн от единадесетия нагоре е под 25 % от основната такса.

Каква е разликата между системата на закрила на дизайн на Общността и по Хагската спогодба

Основната разлика се състои в това, че дизайнът на Общността предоставя една закрила, валидна на територията на целия Европейски съюз, докато Хагската спогодба дава възможност посредством една централизирана заявка да се подадат няколко национални заявки за дизайн за придобиването на независими права във всяка от посочените страни.

Какво означава „степен на свобода на автора при създаването на промишлен дизайн“

Свободата на авторите в творческата им дейност може да варира значително от един продукт до друг. Въпреки това, тази свобода трябва да бъде оценявана, като се вземат предвид не субективни фактори (като например желанието на поръчващия дизайнът да бъде с определени характерни особености), а обективни критерии. Така, областите, в които съществуващото наследство (т.е. множеството от всички по-ранни творби) е значимо, или тези, в които стандартизирането налага множество ограничения, ще бъдат считани като даващи малка свобода на авторите.

Каква е разликата между триизмерна марка на Общността и промишлен дизайн

Промишлен дизайн на Общността се защитава, ако отговаря на изискванията за новост и индивидуален характер към датата на подаване на заявката. Закрилата, предоставена от регистрацията на дизайн на Общността, обхваща формата, линиите и контурите на продукта, в който той е включен, или към който е приложен. Триизмерна марка на Общността се регистрира, ако формата се възприема като знак, отличаващ стоките на един производител от тези на всеки друг със сходен предмет на дейност. Закрилата, предоставена от триизмерна марка на Общността, е свързана с отличителността на знака сам по себе си при сравняването му с идентични знаци. Възможно е, например, една опаковка да се защити едновременно като триизмерна марка на Общността и като регистриран промишлен дизайн на Общността, ако отговаря на съответните правни изисквания. Една нова форма може да символизира продуктите на дадено предприятие и тяхното качество и тогава може да се регистрира като марка и същевременно може да се защити като дизайн на Общността въз основа на новостта си и индивидуалния си характер. Възможно е да се получат и двете форми на закрила.

Каква е разликата между закрилата, предоставена от регистрирана триизмерна марка и тази, предоставена от промишлен дизайн

Регистрацията на триизмерна марка защитава отличителния характер на един знак по отношение на други знаци, използвани за същите стоки или услуги, докато промишленият дизайн защитава новостта и индивидуалния характер на един продукт. Една нова, много необичайна форма не би била регистрирана като триизмерна марка, ако не отговаря на изискването за отличителност по отношение на стоките или услугите, за които се иска закрила. Продукт, чийто дизайн е бил изнесен на пазара няколко години преди подаването на заявката за регистрация, ще бъде регистриран, но би могъл да бъде заличен от заинтересовано трето лице, поради липса на новост. Критерият новост не се прилага по отношение на марките, а този за отличителност не се прилага по отношение на дизайните. Срокът на закрила на марката не е ограничен във времето (тя може многократно да бъде подновявана за периоди от по 10 години), докато регистрираният дизайн на Общността е защитен за максимален период от 25 години, считано от датата на подаване на заявката за регистрация.

Отлагане на публикацията на регистриран дизайн на Общността

Публикацията може да бъде отложена за период от максимум 30 месеца, което позволява на производителя да се подготви за неговото разгласяване. При решение да не се публикува, регистрацията угасва с изтичането на 30-месечния период. Възможно е заявителят да реши да публикува дизайна след периода на отлагане на публикацията. В този случай се заплащат такси за публикация и при необходимост се представят изображения надизайна (ако е приложена мостра към заявката) в срок максимум до 27 месеца, считано от датата на приоритета.

Какво представлява гратисният период

В случай че авторът на един дизайн или неговият правоприемник разгласят новосъздаден дизайн, те могат да поискат закрила, като подадат заявка за регистрация в срок от една година след първото разгласяване на дизайна, без да съществува опасност от опорочаване на новостта. През този период авторът има възможност да прецени дали заявката за регистрация на дизайн е целесъобразна. В този интервал от време трети лица (конкурентите) нямат право да копират дизайна поради съществуващото нерегистрирано право, предоставено от Регламента за дизайните на Общността. Тази възможност е полезна за малките предприятия. Така те могат да планират финансовите си средства за производството на продукти и тяхната регистрация въз основа на анализ на пазарната им реализация.

Може ли заявител да регистрира дизайн по национален ред, а след това да подаде заявка за регистрация на дизайн на Общността

Да, при условие, че се спази гратисният период, т.е. заявката за дизайн на Общността се подаде в срок от една година, считано от датата на разгласяване на дизайна на национално ниво. А също, ако националната заявка за дизайн е подадена до 6 месеца по-рано, то е възможно да се претендира за приоритет от по-ранна заявка в заявката за регистрация на дизайн на Общността.

ЗАЯВКИ ЗА РЕГИСТРИРАЦИЯ НА ДИЗАЙНИ НА ОБЩНОСТТА

Къде може да се подаде заявката

Заявката може да се подаде директно във Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Аликанте, Испания, или през националните ведомства за индустриална собственост на страните - членки (включително Бенелюкс). От датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз заявката може да се подава чрез Патентното ведомство на Р България, като тя трябва да е придружена с документ за платена такса за препращането й. Патентното ведомство поставя дата на получаване и изпраща заявката на Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) в двуседмичен срок от получаването й. Заявките могат да се подадат по пощата, по факс, по електронен път или лично във Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). Когато заявката за регистрация е подадена по факс, трябва в едномесечен срок от датата на получаване на факса във Ведомството да се изпрати копие от фотоизображението на хартия. Заявките за регистрация трябва да са придружени от документ за платена такса (350 евро за единична заявка).

Как да се направи заявката

Попълва се формуляр за заявление (достъпен на сайта на Ведомството и се прилага изображение на дизайна, което да е с качество, позволяващо възпроизвеждане. Изображението може да е графично или фотографско. Заявката трябва да е придружена от документ за платени такси. Таксите варират в зависимост от съдържанието на заявката, например от това дали е поискано отлагане на публикацията или не.

Може ли да се претендира за приоритет на дизайн, за който вече е подадена заявка

Всеки, който е подал заявка в държава, която е страна по Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост или по Споразумението за основаване на Световната търговска организация, може да претендира за приоритет от тази заявка. По-късната заявка трябва да е подадена във Ведомството в срок от 6 месеца, считано от датата на по-ранната заявка. Документите в подкрепа на претендирания приоритет трябва да съдържат изображението на по-ранния дизайн. Дори заявката за регистрация на дизайн да е била отхвърлена в процеса на експертиза, може да се подаде по-късна заявка във Ведомството, претендираща за приоритета от по-ранната заявка за регистрация на дизайн на Общността.

Кой може да подаде заявка за регистрирация на дизайн

Всяко физическо или юридическо лице от коя да е страна по света може да подаде заявка.

Има ли ограничение за броя на дизайните, които могат да се подадат в една заявка

Няма ограничение при заявките, подадени по традиционен път: заявителят може да подаде колкото желае дизайни в една множествена заявка, но при единствено условие продуктите, към които е приложен или в които е включен дизайнът, да принадлежат към един и същи клас от класификацията от Локарно, т.е. продуктите да са от един вид. Това изискване не се прилага при заявка за орнамент. Ограничение за броя на дизайните в множествена заявка има когато заявката е подадена по електронен път. Тогава броят на дизайните в една заявка е ограничен до 99 дизайна.

Колко изгледа на дизайна могат да се подадат

Един дизайн може да бъде представен най-малко с един изглед и максимум със седем. В множествена заявка максималният брой изгледи е ограничен до седем за всеки дизайн, умножен по броя на дизайните в заявката.

ТАКСИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИЯ НА ДИЗАЙН НА ОБЩНОСТТА

Какви са таксите

Таксите, които се събират от Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), са регламентирани с Регламент (ЕО) ) № 2246/2002 на Комисията от 16 декември 2002 г. за таксите. Три са видовете такси, свързани със заявка за регистрация на дизайн на Общността: за регистрация, за публикация и за отложена публикация. Размерът на таксите се определя в зависимост от броя на дизайните в заявката и от това дали публикацията ще бъде отложена или не. Структурата на таксите за дизайните е следната:основна такса за един дизайн или за първия дизайн от множествена заявка;намалена такса за дизайните от втория до десетия;допълнително намалена такса за всеки дизайн от единайсетия нататък. В случай на заявка за един дизайн (единична заявка), за която не е подадена молба за отлагане на публикацията, заявителят трябва да заплати такса за регистрация в размер на 230 евро и такса за публикация в размер на 120 евро или общо 350 евро за един дизайн. Ако се иска отлагане на публикацията, при подаването се заплащат 60 евро. При изтичане на срока на отлагане на публикацията трябва да се заплати таксата за публикация. В случай на множествена заявка заявителят трябва да заплати пълния размер на таксите за регистрация и публикация на първия дизайн, ако не е поискал отлагане на публикацията. При молба за отлагане, в края на този период трябва да се заплати такса за публикация. Например, за регистрацията на 11 дизайна, без отлагане на публикацията дължимите такси възлизат на 2005 евро и са разпределени, както следва:такса за регистрация на първия дизайн (230 евро); девет допълнителни такси за регистрация от 115 евро за дизайните от втория до десетия; допълнителна такса за регистрация от 50 евро за единадесетия дизайн;такса за публикация на първия дизайн (120 евро); девет допълнителни такси за публикация от 60 евро за дизайн от втория до десетия, включително;допълнителна такса за публикация от 30 евро за единадесетия дизайн.
Ако заявителят желае да отложи публикацията, таксата за публикация се заменя с такса за отлагане на публикация. Сумата от таксите за отлагане на публикацията се определя, както следва:такса за отлагане на публикацията от 40 евро; допълнителна такса за отлагане на публикацията от 20 евро за всеки дизайн от втория до десетия; допълнителна такса за отлагане на публикацията от 10 евро за единадесетия дизайн.
Забележка: В уеб сайта на Ведомство на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)под рубриката „Практически въпроси“ е предвиден калкулатор за изчисляване на таксите.
За да се поднови регистрацията на дизайните, заявителят трябва да заплати такса за подновяване, която не зависи от това дали дизайнът е подаден с множествена заявка или не. Размерът на таксата за подновяване се определя от периода, за който се прави:90 евро за първите 5 години на подновяване;120 евро за вторите 5 години на подновяване;150 евро за третите 5 години на подновяване;180 евро за четвъртите и последни 5 години на подновяване.

Кога трябва да се платят таксите

Таксите за регистрация и публикация се заплащат в момента на подаване. Ако е подадено искане за отлагане на публикацията, таксата за отложена публикация замества тази за публикацията. В края на срока за отлагане или преди това, ако е поискана предсрочна публикация, се заплаща такса за публикация за дизайна или за тези дизайни от множествената заявка, за които заявителят желае публикация.
За разлика от марката на Общността,регламентът за дизайни на Общността не предвижда двумесечен срок за заплащане на тези такси;заплащането на таксите не е условие за получаване на дата на подаване.

Как се заплащат таксите

- чрез текуща сметка на заявителя/притежателя, открита във Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO);
- превод по сметка на Ведомството;
- уреждане на сметката чрез чек на името на Ведомството, приложен към заявката;
- чрез кредитна карта, при условие че заявката е подадена във Ведомството.

В каква валута се извършва плащането

Дължимите такси, съгласно чл. 5 от Регламента за таксите, които се събират от Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) за регистрация на дизайни на Общността, се заплащат в евро.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД ВЕДОМСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (EUIPO)

Задължително ли е използването на представител при подаване на заявка за регистрация на дизайн на Общността

Физическите или юридически лица, които нямат нито постоянен адрес, нито седалище, нито действително производствено или търговско предприятие в Европейския съюз, не са задължени да бъдат представлявани, за да подадат заявка за регистрация във Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). При все това, представителството ще бъде изисквано на по-късен етап от процедурата.

Физическите или юридически лица, които имат постоянен адрес, седалище или действително производствено или търговско предприятие в Европейския съюз, не са задължени да бъдат представлявани нито при подаването на заявка за регистрация, нито при разглеждането на досието по заявката за регистрация на дизайн на Общността. Въпреки че фирмите или физическите лица, установени на територията на Европейския съюз, нямат задължението да бъдат представлявани, на практика близо 91% от заявките са подадени чрез представители по индустриална собственост поради техните задълбочени познания в областта на прилаганото законодателство. Целесъобразно да се посочи един представител и за подаването на заявката, и за заплащането на съответните такси, и за кореспонденция. Така срокът за регистрация ще бъде съкратен.

Кой има правото да представлява трети лица пред Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Третите лица могат да бъдат представлявани пред Ведомството от:всеки професионален представител, включен във водения за целта списък от Ведомството;всеки адвокат, имащ правото да действа в качеството си на представител пред националните ведомства, има правото да действа и пред Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO);служители на фирми, имащи седалище в ЕС.
Представители или адвокати, имащи правоспособност в областта на марките, могат да бъдат представители и за дизайни.

Представителите задължени ли са да представят пълномощно, за да действат от името на своя клиент

Не е необходимо представяне на пълномощно, освен ако представителят е служител на фирма. Но заявител, посочил представител, е длъжен да даде информация за него във формуляра.

Ако заявителят е от страна, която не е член на Европейския съюз, може ли лично да заплати таксите или трябва да възложи на представителя си от ЕС да ги заплати

Възможно е таксите да се заплатят лично. Ако представителството е задължително, заявката може да се подаде във Ведомството лично от заявителя, без представител. В този случай таксите могат да се заплатят директно на Ведомството. За фазата на експертиза, обаче, посочването на представител е задължително.

Къде има информация за оторизирани от Ведомството представители

В базата-данни CTM-AGENT може да се намери информация за представители по различни критерии.

ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯ

Как се провежда процедурата по заявка за регистрация на дизайн на Общността

Проверката на заявките обхваща главно формалните изисквания. Не се извършва експертиза по същество, освен за да се установи дали заявката се отнася до дизайн и дали този дизайн не противоречи на обществения ред или на добрите нрави. За разлика от системата за марката на Общността, тук няма процедура на опозиция. Заявката за регистрация на дизайн на Общността се проверява и, ако никакви нередности не са констатирани, дизайнът се регистрира и се публикува незабавно или при изтичане на периода за отлагане на публикацията (по молба на заявителя или на неговия представител за срок от 27 месеца, считано от датата на подаване на заявката или от приоритетната дата). Ако заявката не отговаря на формалните изисквания, се изпраща съобщение за нередности, в което е посочен краен срок за отговор. Това може да доведе до промени в заявката или до нейния отказ, ако нередностите не бъдат отстранени. Неполучаването на отговор на съобщение за нередности в рамките на два месеца може да доведе до отказ на заявката, до премахване на част от изгледите или до загуба на правото на приоритет.

Какво означава „отлагане на публикация“ или „искане за отлагане на публикация“

След регистрация заявката или се публикува в нейната цялост, или е обект на отложена публикация за максимален период от 30 месеца, считано от датата на подаване или от претендираната първа приоритетна дата. Искането за отлагане на публикацията се вписва във формуляра на заявката (маркират се съответстващите кутийки от страници 1 и 2 от заявлението) в момента на подаване на заявката. По-късни искания за отлагане на публикация не се приемат. Този период на конфиденциалност дава възможност на заявителя да изгради стратегията си за въвеждане на продукта на пазара или да продължи подготовката на продукцията си, без конкурентите му да узнаят за дизайна му. При регистрацията се публикуват единствено основните данни. Същността на дизайна (изображения, посочване на продукта и класификационен индекс) остават конфиденциални. Този момент може да придобие жизнено важно значение за сектори като модата или автомобилната промишленост, за които е важно да се защитят дизайните от конкурентите като същевременно се продължава доразработването на продукта. Заявителят има възможност, ако пожелае, по всяко време на 30-месечния период да поиска прекратяване на срока на отлагане на публикацията, като поиска от Ведомството да публикува дизайна. Това позволява на авторите и на предприятията да упражняват голяма степен на контрол върху дизайнерските си решения. При изтичането на периода на отлагане на публикацията, заявителят или неговият представител следва да заплати такса за цялостна публикация на дизайна. Ако заявителят не го направи в предоставения срок (най-късно 27 месеца от датата на подаване на заявката или от приоритетната дата, ако такава е посочена), правото върху регистрирания дизайн на Общността ще бъде изгубено.

Кои са основните етапи от процедурата по жалби

Всяка засегната от дадено решение страна може да подаде жалба срещу решения на експертите до отдел „Администрация на марките и дизайните“ или до отделите по заличаване. Жалбата трябва да е оформена в писмен вид и подадена в двумесечен срок от датата на съобщаване на оспорваното решение. Страната, подаваща жалбата, е задължена да заплати съответната такса за жалба.

ПРОУЧВАНИЯ

Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) извършва ли проучване за идентични или сходни дизайни

Ведомството не извършва индивидуални проучвания по подадени искания. Тези услуги могат да бъдат предоставени от организации, необвързани с Ведомството.

РЕГИСТЪР

Какво представлява Регистърът на дизайните на Общността

Регистърът на регистрираните дизайни на Общността е база-данни, съдържаща информация за всички регистрирани и публикувани от Ведомството дизайни.Информацията в Регистъра постоянно се обновява, за да се отразят всички настъпили промени, например прехвърляне на права, промяна в име или адрес или предоставянето на лицензия.

Разрешен ли е достъпът на трети лица до Регистъра или до досие на регистриран дизайн на Общността

Регистърът е публичен и достъпен. Освен това, досиетата са на разположение на обществеността при подадени писменоискане и заплатена такса. Досиетата, също така, съдържат информация, която не се публикува в Регистъра, а може да представлява интерес за трети лица, например кратко описание на дизайна, ако заявителят е представил такова.В случай на дизайн, обект на отложена публикация, не се допуска никакъв достъп, докато не се извърши публикацията, освен при съгласие на притежателя на дизайна или при уговорката на предвидените в регламентите изключения. Дизайн, който не е бил публикуван, никога няма да стане общодостъпен.

Какво следва да се направи при промяна на собствеността или при смяна името на юридическо лице и каква процедура трябва да се спази, за да бъдат вписани тези промени в Регистъра

Ако промяната е резултат на прехвърляне или на промяна в името на притежателя, той следва да се обърне към отдел „Администрация на марките и дизайните“ на Ведомството, отговарящ за вписванията.

НЕРЕГИСТРИРАН ДИЗАЙН НА ОБЩНОСТТА

Какво е разгласяване

Разгласяването е разкриването пред обществеността на даден дизайн, така че заинтересованите среди, работещи в Общността, да могат по разумен начин да научат за този дизайн. Най-важни са датата и начинът на разгласяване: разгласяването поражда правото върху нерегистриран дизайн на Общността, но може да бъде и действие, опорочаващо новостта на регистриран дизайн, ако последният не стане обект на заявка в срок от 12 месеца, считано от датата на разгласяване. За да се придобие право върху нерегистриран дизайн на Общността, разгласяването трябва да е настъпило на територията на Европейския съюз.

Как може да се докаже разгласяването

Разгласяването може да бъде доказано, например, с периодично списание с отпечатана дата, масовите реклами, публикация в бюлетина на някое национално ведомство по индустриална собственост, показването на международно изложение или още с датирана поща, изпратена като реклама, до всички професионални сдружения от даден промишлен сектор.

Колко широка общественост трябва да е осведомена за дизайна, за да се признае разгласяването

Разгласяването не се признава, ако след него дизайнът не е станал известен при нормален работен процес сред кръга специалисти от съответния сектор, работещи в Общността.Следователно, дизайнът трябва да е известен поне сред специализираните среди от съответния сектор в Общността, а датата на разгласяване трябва да е точно установена.

За какво трябва особено да се внимава при първото разгласяване

Желателно е да се съхранят на сигурно място, за всякакви необходими цели, всички доказателства, потвърждаващи разгласяването. Датата на първото разгласяване е от изключителна важност, за да се избегне необходимостта от нейното доказване в случай на спор.

Достатъчно ли е разгласяването сред специализираните среди на една-единствена страна - членка

Разгласяването трябва да предоставя благоприятната възможност за специализираните среди в Общността да научат за дизайна. Разгласяването в една страна - членка може да е достатъчно, при условие че е направено така, че специализираните среди от съответния сектор в Европейския съюз да могат да научат за дизайна. Това би трябвало да е достатъчно за установяване на право върху нерегистриран дизайн на Общността. При международни изложения на територията на Общността, на които присъстват всички специализирани среди от всички страни, установяването на доказателство за разгласяването е по-лесно.

От кой момент е в сила правото върху нерегистриран дизайн на Общността

Закрилата на нерегистрирани дизайни на Общността има действие от 6 март 2002 г. Дизайните, които са били разгласени за първи път от тази дата, са защитени. Дизайните, които са били разгласени преди тази дата, не се ползват от такава закрила.

Съществува ли клауза за националност за нерегистриран дизайн на Общността или е достатъчно да е разгласен в Европейския съюз

Националността не представлява пречка за получаване на закрила на дизайн на територията на Европейския съюз. Дизайн, разгласен на тази територия, при зачитане на условията за закрила и за разгласяване, е право, дадено на лицето (физическо или юридическо), което го е разгласило, независимо от неговата националност.

Какво се случва, ако разгласяването е направено в страна-кандидат за присъединяване към ЕС

Докато страните не са членки на Европейския съюз, по отношение на тях и на действията по разгласяване, настъпили на тяхна територия, се прилагат обичайните правила.

Кои са ограниченията и недостатъците на нерегистрирания дизайн на Общността

В рамките на един съдебен процес, при който притежателят на нерегистриран дизайн на Общността трябва да защити правото си или да заведе дело за нарушение, той трябва да е в състояние да докаже следното:мястото и датата на първото разгласяване на дизайна;че дизайнът е същият като разгласения дизайн (с основните си характеристики и по-специално тези, които му придават „индивидуален характер“);че специализираните среди в Общността са имали възможност да научат за разгласяването. Не трябва да се пренебрегва трудността при доказване датата и обхвата на разгласяването. Този проблем е присъщ за системата на нерегистрираните дизайни на Общността, който е лесна за придобиване форма на закрила;че нарушителят действително е копирал защитения дизайн.

Ако един нерегистриран дизайн на Общността е копиран, може ли Ведомството да вземе отношение или съдът е този, който може да се произнесе? В случай на второто, кой е компетентният орган

Действията по фалшификациите не са от компетентността на Ведомството, а на съдилища за дизайните на Общността, посочени от страните - членки. Ако дизайнът е бил копиран, авторът или притежателят е този, който може да потърси правата си пред някое от тези съдилища.

Възможно ли е нерегистриран дизайн на Общността да се трансформира в регистриран дизайн на Общността

Терминът „трансформиране“ на едно право в друго е неправилен. Двете права могат да съществуват едновременно за един и същ дизайн.Регламентът за дизайните на Общността предвижда „гратисен период“ от 12 месеца, който позволява продуктът да бъде изпитан на пазара, като се ползва от закрилата, предоставена от нерегистрирания дизайн на Общността. Вследствие ефекта на „гратисния период“, новостта на дизайна остава неопорочена през целия този период.Но ако се подаде заявка за регистрация на дизайн на Общността по-късно от една година от първото разгласяване, регистрираният дизайн на Общността може на по-късен етап да бъде обявен за невалиден (заличен). Следователно, не е възможно възползването от пълните три години на закрила на нерегистрирания дизайн на Общността, и после да се подаде заявка за регистрация на дизайн на Общността, тъй като новостта ще е опорочена.

ЗАЛИЧАВАНЕ

Кои са основните етапи от процедурата по заличаване

Исканията за заличаване могат да бъдат подадени от всяко физическо или юридическо лице, или от всяка обществена организация, имаща това право. Искането за заличаване изисква заплащане на такса.Процедурата е inter partes: тя протича между притежателя на правото върху дизайна и противната страна, искаща заличаването на регистрацията на дизайна. Отделът по заличаване организира процедурата и когато установи, че аргументите и доказателствата, представени от двете страни са приемливи и достатъчни, той постановява решение по случая. Постановеното решение в края на процедурата може да бъде обжалвано пред Апелативните комисии на Ведомството.

Ведомството предвижда ли сформирането на вътрешно прецедентно право по заличаването и то да бъде достъпно за обществеността

Исканията за заличаване се получават от Ведомството, което е компетентно, заедно със съдилищата за дизайни на Общността, за решаването на спорове относно регистрираните дизайни на Общността. Но конфликтите, възникващи по отношение на нерегистрираните дизайни на Общността, се решават изключително от съдилищата за дизайни на Общността.След като определен брой решения от областта бъдат постановени от Ведомството и от националните (съдилищата за дизайни на Общността) или компетентни европейски съдилища, естествено и прогресивно се сформира прецедентно право; то ще бъде документирано и придружено от коментари с цел предоставянето на достъп за обществеността.

ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ

Необходима ли е регистрация, за да се използва електронното подаване

Не е нужна предварителна регистрация за използването на системата за електронно подаване. Но ако едно лице вече притежава идентификационен номер, било то като представител или като заявител, ще бъде по-лесно да го използва, вместо да въвежда повторно личните си данни.

На какъв език се подава електронната заявка

Заявлението за регистрация на дизайн на Общността в електронен вид може да се подаде на всеки от официалните езици на ЕС.

В какъв формат трябва да бъдат прикачените към заявлението изображения

Изображението на дизайна трябва да се приложи към електронното заявление във формат .jpeg. Големината на файла не трябва да надвишава 2 МВ на изображение. Всяко приложение може да съдържа само едно изображение. Размерът на изображението не трябва да е по-голямо от 17cm x 24cm, 2008 x 2835 pixels. Приложенията, които не отговарят на изискванията, ще се считат за неподадени.
В случай на множествена заявка или когато са подадени повече от един изглед на дизайн, отделните дизайни или отделните изгледи се посочват съгласно указанията в електронното заявление.
Какъв е максималният брой изгледи за представяне на дизайн - дизайнът може да е представен с максимум 7 изгледа.   

Как да се номерират приложенията

Номерирането на приложенията не е задължително. Те трябва да се прикачат в посочения от Вас в електронния формуляр ред.

Подписва ли се заявлението

Невъзможно е заявлението да бъде подписано. Трябва единствено да се посочи името на лицето, оторизиращо заплащането на заявителските такси.

Възможно ли е да се приложат приоритетни документи при електронно подаване

Документите, доказващи правото на приоритет, могат да се приложат към електронната заявка. Те трябва да са във формат .jpeg. Приложенията, които не отговарят на изискванията, се считат за неподадени. С изключение на документите, доказващи правото на приоритет, и на изображенията на дизайна, никаква друга информация не може да се изпраща под формата на приложение.

Кои са начините на заплащане на такси при електронно подаване

Съществуват няколко регламентирани възможности:- чрез текуща сметка на заявителя/притежателя, открита във Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO): трябва да се посочи номерът на текущата сметка в предвиденото за целта квадратче в електронния формуляр на заявлението;- превод по сметка на Ведомството: банковите сметки са посочени в електронния формуляр на заявлението;- не е възможно заплащане на такси чрез кредитна карта при използване на електронната система за подаване.

След електронното изпращане на заявка възможно ли е допълнително изпращане на липсващи документи online или по електронна поща.

Ако заявката е била прилежно окомплектована, не би трябвало да се наложи допълнително изпращане на „липсващи документи“. Когато се подготвя заявка, е важно всички необходими документи (изображения и приоритетни документи) да са налице, за да могат (в необходимия момент) да се прикачат към заявката. Ведомството не приема липсващите документи, изпратени по електронна поща.Ако е необходимо, липсващите документи, свързани със заявката, се изпращат по пощата, като се посочват данните на заявителя и номерът на електронната заявка, получен от системата за електронно подаване. Преди да е получено потвърдително писмо, съдържащо номера на заявката за дизайн, Ведомството не предоставя информация по нея.

Получава ли се потвърждение, че заявката е получена

Веднага щом електронната заявка бъде получена от Ведомството, се получава потвърждение, съдържащо номер за справка (напр. 0000000456982). Това не е номерът на заявката за регистрация на дизайн на Общността. Номерът на заявката се изпраща по-късно с писмо от отдел „Промишлени дизайни“ на Ведомството за потвърждаване, че заявката за регистрация е получена. Добре е заявителят да си направи копие от това потвърждение. Ако не се получи електронно потвърждение, вероятно заявката не е изпратена правилно или тя не е получена от Ведомството.

Заявката за регистрация на дизайн на Общността се подава директно във Ведомство на Европейския съюз за интелектуална собственост, или чрез Патентното ведомство.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg