ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Международна регистрация

Международна регистрация на марките

Системата за международна регистрация на марките е уредена от два договора: Мадридска спогодба за международна регистрация на марките, датираща от 1891 година, и Протокол относно Мадридската спогодба, приет през 1989 г., влязъл в сила на 1 декември 1995 г. и започнал да действа от 1 април 1996 г. Системата се администрира от Международното бюро на Световната Организация за Интелектуална Собственост (СОИС), което поддържа международния регистър и публикува международните регистрации в своя Бюлетин.

Страните членки на Спогодбата и на Протокола и организациите, членки на Протокола, се наричат общо “Договарящи страни”. Като цяло те образуват Мадридския съюз, който представлява отделен съюз по смисъла на член 19 от Парижката конвенция.

Официални езици на Мадридската спогодба и Протокола са френски, английски и испански. Патентното ведомство обаче не работи с подадени на испански език заявки.

Право на подаване на международна заявка

Заявка за международна регистрация (или т.н. “международна заявка”) може да бъде подадена от физическо или юридическо лице, което:

 • има реално и ефективно промишлено или търговско предприятие в, или
 • има местоживеене в, или
 • е гражданин на

държава, която е член на Мадридския съюз.

Базова марка и Ведомство на произхода

Една марка може да бъде обект на заявка за международна регистрация само ако първо е била заявена или регистрирана в съответното Ведомство на Договаряща страна. Такава марка се нарича „базова марка“, а ведомството на тази Договаряща страна се нарича „Ведомство на произхода“.

Подаване на заявка за международна регистрация

Заявка за международна регистрация на марка може да се подаде както въз основа на подадена заявка за регистрация на същата марка в Патентното ведомство, така и въз основа на регистрирана в Патентното ведомство марка.

За целта е необходимо да се попълнят и подадат следните документи:

 • бланка на Патентно ведомство и
 • формуляр ММ2 (бланка на СОИС) – на френски или английски език.

Формуляр ММ2 не трябва да бъде попълнен на ръка.

 • пълномощно

Ако по базовата марка има представено пълномощно, то следва да съдържа права за извършване на международна регистрация на марка.

Правилното попълване на заявка за международна регистрация, териториално разширение или промени е задължение на заявителя или неговия пълномощник.

За подаване на заявка за международна регистрация се дължат такси към Патентното ведомство съгласно чл. 4, ал.3, т. 1 от Тарифа за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България.

За международна регистрация се заплащат такси и към Международното бюро на СОИС съгласно чл.10, ал. 1 от действащия „Правилник за приложение на Протокола относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките“.

Тези такси се заплащат директно в Международното бюро от заявителя или неговия пълномощник.

Международната заявка трябва да се изпрати в Международното бюро чрез Ведомството на произхода. Международна заявка, изпратена директно от заявителя в Международното бюро, не се зачита и се връща обратно на подателя.

Изисквания към заявката

Международната заявка трябва да съдържа:

 • данни за заявителя;
 • репродукция на марката (която следва да е идентична на тази в базовата марка);
 • списък на стоките и услугите, за които закрилата е заявена, класирани съобразно международната класификация на стоките и услугите;
 • посочени Договарящи страни, в които се иска закрила на марката;

Договарящата страна, чието Ведомство е Ведомството на произхода, не може да бъде посочвана нито в международната заявка, нито в заявка, последваща регистрацията.

Международната заявка може да претендира съгласно член 4 от Парижката конвенция за приоритет от заявената пред Ведомството на произхода заявка или от по-ранна заявка, депозирана пред Ведомството на друга страна член на Парижката конвенция или пред Ведомството на страна членка на Световната търговска организация.

Ведомството на произхода трябва да удостовери, че марката е идентична на тази, която фигурира в базовата заявка или регистрация, че стоките и услугите в международната заявка не излизат извън обхвата на списъка на стоките и услугите, фигуриращи в базовата заявка или регистрация, както и че всички указания, като описание на марката, претенция за цвят, са идентични на тези, които фигурират в базовата марка.

От подаването на заявка за международна регистрация до вписването в Международния регистър

Международното бюро проверява дали международната заявка отговаря на изискванията на Спогодбата и Протокола и на Правилника за приложение, по-специално тези, отнасящи се до формулирането на стоките и услугите и тяхното класиране, както и дали са заплатени съответните такси. Ведомството на произхода и заявителят се уведомяват за евентуалните нередности.

Когато международната заявка отговаря на съответните изисквания, марката се вписва в международния регистър, публикува се в Бюлетина и на притежателя се изпраща удостоверение за регистрация. Това удостоверение не означава, че марката получава закрила във всяка от посочените договарящи страни, а само, че международната заявка е преминала проверката за формалности от Международното бюро и е вписана в Международния регистър като международна регистрация.

След това Международното бюро информира всяка Договаряща страна, в която е поискана закрилата.

Ведомството на посочена Договаряща страна подлага на експертиза международната регистрация по същия начин, както всяка подадена директно в това Ведомство заявка. Ако по време на експертизата са се явили пречки, това Ведомство има право да декларира, че закрилата на марката не може да бъде предоставена в тази Договаряща страна.

Ако никакъв предварителен отказ не е изпратен в Международното бюро в указания срок (обикновено 12 или 18 месеца) или ако такъв отказ впоследствие е оттеглен, закрилата върху марката във всяка от посочените Договарящи страни е същата като тази, която се получава при регистрацията на марка от Ведомството на тази Договаряща страна.

Правни последици от международната регистрация

Считано от датата на международната регистрация (или, в случая когато една Договаряща страна е направила посочване, последващо регистрацията, считано от датата на това посочване), марката получава закрила във всяка от посочените Договарящи страни, по същия начин ако заявката за регистрация е била подадена директно във Ведомството на тази Договаряща страна.

Зависимост от базовата марка

В продължение на период от 5 години след датата на регистрацията, международната регистрация продължава да зависи от базовата марката. Ако и при условие, че тя прекрати действието си през този период, закрилата върху международната регистрация няма да може да бъде съхранена. След изтичане напетгодишния период, международната регистрация става независима от базовата заявка или регистрация.

Срок на действие на регистрацията

Международната регистрация има срок на действие 10 години.

Подновяване

Международната регистрация може да бъде подновена за следващи периоди от по 10 години чрез заплащане на съответните такси. Тя може да бъде подновена по отношение на всички посочени Договарящи страни или само за част от тях. Не може да бъде подновена само за част от вписаните в международния регистър стоки и услуги. Ако притежателят желае в момента на подновяването да заличи някои стоки и услуги от международната регистрация, трябва да подаде заявка за заличаване специално за тези стоки и услуги.

СОИС предоставя възможност и за електронно подновяване на международна регистрация.

Последващо регистрацията посочване (териториално разширение)

Действието на международната регистрация може да бъде разширено по отношение на Договаряща страна, която не е била посочена в международната заявка, чрез заявка за последващо регистрацията посочване. Териториалното разширение на закрилата може да бъде поискано по всяко време до изтичане на срока на правна закрила на международната регистрация чрез попълване и изпращане до СОИС на формуляр ММ4 – на английски или на френски език. Притежателят на международната регистрация следва също да заплати такси.

СОИС предоставя възможност и за електронно териториално разширение.

Промени в международния регистър; заличаване; лицензии

Никаква промяна не е възможна по отношение на самата марка, обект на международната регистрация, нито към момента на нейното подновяване, нито в какъвто и да е друг момент. Списъкът на стоките и услугите не може да бъде изменян по начин, който да разширява обхвата на закрила.

В международния регистър могат да бъдат вписани: ограничаване списъка на стоките и услугите по отношение на всички или на част от посочените Договарящи страни; отказ от закрила по отношение на част от посочените Договарящи страни за всички стоки и услуги; заличаване на международната регистрация по отношение на всички посочени Договарящи страни за всички или за част от стоките и услугите; лицензия, отстъпена за всички или за част от посочените Договарящи страни за всички или за част от стоките и услугите.

Всички дължими такси за международна регистрация, териториално разширение или промени се заплащат от притежателя на марката или неговия представител по индустриална собственост в Международното бюро на СОИС.

СОИС предоставя възможност и за електронно ограничаване на списъка на стоките и услугите.

Предимства на Мадридската система

Международната регистрация предоставя редица предимства за притежателя на една марка:

 1. С една заявка за международна регистрация може да се осигури правна закрила на марка във всички страни членки на Мадридския съюз. След регистрацията на марката или подаването на заявката за регистрация във Ведомството на произхода, той следва да подаде само една заявка, ползвайки само един официален език и да заплати само една такса (вместо да подава заявки във всяко едно Ведомство по марки от Договарящите страни, на различни езици, като заплаща различна такса за всяко Ведомство). Освен това, притежателят не е необходимо да чака Ведомството на всяка Договаряща страна, в която е поискал закрила, да излезе с положително решение по регистрацията на марката: ако Ведомството не е изпратило отказ за предоставяне на закрила в определения срок, се счита, че марката е получила закрила на територията на съответната Договаряща страна.
 2. Друго важно предимство произтича от факта, че последващите регистрацията промени, например промяната на името или адреса на притежателя, смяната на притежателя (пълна или частична) или ограничаването на списъка на стоките и услугите, могат да бъдат вписани и да породят действия по отношение на различните посочени Договарящи страни чрез изпълнението на една единствена формалност и заплащането на само една такса. Освен това, има само една дата за изтичане действието на регистрацията и само една регистрация за подновяване.
 3. Международната регистрация се различава от такава, получена по регионален път, каквато е например марката на Европейския съюз, която не може да бъде отказвана, ограничавана или прехвърляна само за една страна от територията на ЕС и която може да бъде обект на съдебна процедура по общоприети правила в случай на оспорване, предявено където и да е на територията ѝ.


Важно: На вниманието на подателите на заявки за международни регистрации

Патентното ведомство на Република България (ПВ) предупреждава всички притежатели на национални марки, които планират подаване на заявка за международна регистрация, че ако подадат международната заявка непосредствено преди датата, на която изтича срокът за претендиране на конвенционен приоритет, поемат риск тя да не бъде изпратена навреме към Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗМГО.

Необходимо е технологично време за обработка и проверка на заявката, съгласно чл. 39, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения (НОПЕЗРМГО).

ПВ препоръчва международната заявка да бъде подавана в оригинал поне 5 работни дни преди датата на изтичане на 6-месечния конвенционен приоритет, с оглед навременното ѝ изпращане към Международното бюро на СОИС.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg