ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Процедура по заявяване

Подаване на заявка

Заявката за регистрация на топология се подава в Патентното ведомство. Документите и данните се представят на български език. Когато са представени на друг език, датата на подаване се запазва, ако в тримесечен срок от тази дата те бъдат представени на български език

Заявката получава дата на подаване, когато в Патентното ведомство са постъпили:

  • искане за регистрация с име и адрес на заявителя;
  • материал, позволяващ идентифициране на топологията, за която се иска регистрация;
  • декларация за датата на първото търговско използване и образец на интегралната схема, в която е реализирана заявената топология, ако търговското използване е осъществено преди подаване на заявката.

Заявката освен това съдържа:

  • код на държавата, на която заявителят е гражданин, в която има местожителство или в която извършва действителна търговска или производствена дейност;
  • името и адреса на представителя по индустриална собственост, когато е упълномощен такъв, и пълномощно;
  • документ за платени такси.

Документите и данните се представят на български език. Когато са представени на друг език, датата на подаване се запазва, ако в тримесечен срок от тази дата те бъдат представени на български език.

Представителство

Всяко лице, което има право по ЗТИС да извършва действия пред Патентното ведомство, може да направи това лично или чрез представител по индустриална собственост. Лицата, които нямат местожителство или седалище в Република България, са длъжни да извършват действията пред Патентното ведомство чрез представител по индустриална собственост.

Такси

Патентното ведомство събира такси за: заявяване, регистрация, публикация на регистрацията в размери определени от тарифата за таксите събирани от Патентно ведомство.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg