ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Най-важното за временна закрила и действие на европейски патент

Най-важното за временна закрила и действие на европейски патент

През периода от публикацията на съобщение в Официалния бюлетин за получения превод до публикацията за издаване на европейски патент при условията на чл. 72в от ЗПРПМ се предоставя временна закрила, чийто обхват се определя от претенциите, така както са формулирани в заявката. Закрилата се предоставя с обратно действие от публикацията за издаване на европейски патент, доколкото издаденият европейски патент не я разширява.

Европейски патент, в който е посочена Република България, предоставя на патентопритежателя от датата на съобщението за издаването му в европейския патентен бюлетин правата по ЗПРПМ, ако в тримесечен срок от тази дата се представи превод на описанието и претенциите на български език, и се плати такса за публикация.

Тези правила се прилагат и когато описанието и патентните претенции на европейския патент са изменени в производство по опозиция/ограничение пред Европейското патентно ведомство. Пропускането на подаване на изискуемите документи след публикация за изменение на описанието и/или претенциите на европейски патент от Европейското патентно ведомство води до прекратяване на действието на европейския патент за територията на Република България

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg