ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Възможност за регистрация

Право на заявяване

Правото на заявяване принадлежи на лицето, създало топологията. Когато правото на заявяване принадлежи на няколко лица, то се упражнява от тях съвместно. Отказът на едно или няколко от лицата да участват в заявяването не е пречка за останалите. Отказът се извършва в писмена форма.
Когато топологията е служебна съгласно чл. 12, ал. 1, правото на заявяване принадлежи на работодателя или на поръчващия.
Правото на заявяване когато топологията е служебна преминава върху лицето, създало топологията, ако в тримесечен срок от писменото уведомление за създадената топология работодателят, съответно поръчващият, не подаде заявка, освен ако между тях е уговорено друго.
Правото на заявяване може да принадлежи съвместно на работодателя, съответно на поръчващия, и лицето, създало топологията, ако това е уговорено.
Счита се, че заявителят има право на заявяване, докато не се установи друго по съдебен ред.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg