ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Кариери

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

Патентно ведомство на Република България е модерна държавна институция, чието призвание е да работи за успешното разработване и ефективното прилагане на съвременната система за закрила на правата върху обекти на индустриалната собственост.

Благодарим Ви за проявения интерес към дейността на Патентно ведомство на Република България и желанието Ви да участвате в обявените или предстоящи конкурсни процедури за заемане на вакантни позиции в администрацията на ведомството.

Постъпването на работа в държавна институция, каквато е нашата организация, се осъществява по следните начини:

 • Чрез провеждане на конкурсна процедура за назначаване на държавни служители съгласно изискванията на Закона за държавния служител и по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
 • Чрез извършване на процедура за подбор при мобилност за държавните служители, регламентирана в чл. 81а от Закона за държавния служител, за която е налична изчерпателна информация в портала: https://jobs.government.bg/.
 • Чрез набиране на документи за назначаване на служители по трудово правоотношение съгласно изискванията на Кодекса на труда.

Обяви за свободни позиции в Патентното ведомство можете да откриете в рубрика „Обяви за работа“


КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА за заемането на длъжност по служебно правоотношение в Патентно ведомство на Република България се извършва по следния начин:

Първата стъпка от този процес е свързана с попълването и подаването на документите, описани вчл. 17, ал. 2 и 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС):

 1. Заявление за участие в конкурса по образец: в него се попълват данни за кандидата: образователна степен, специалност, подготовка; допълнителна квалификация; компютърни умения; владеене на чужд език; професионален път и опит. Заявлението трябва задължително да е подписано от кандидата;
 2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС: декларацията трябва да е подписана лично от кандидата. Неподписаната декларация означава липса на волеизявление и се приравнява към непредставена декларация;
 3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен: диплома, заедно с приложенията към нея.

Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

   4. Копия от документи за допълнителна квалификация и правоспособност, ако такива се изискват за длъжността.

Копия от документи по т. 3 и т. 4, издадени от други държави, се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката, ако същите не са вписани в регистрите по т. 3.

   5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - служебна книжка, трудова книжка, осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина. Тези документи са доказателство, че кандидатът отговаря на изискването за професионален опит;

   6. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността, в съответствие със заповедта за обявяване на конкурса или по преценка на кандидата – автобиография по европейски формат, мотивационно писмо, препоръки и др.

  Подаването на документи може да стане:

 • лично - удостоверява се с документ за самоличност:

 • чрез пълномощник – представя се писмено пълномощно, което е приложение към заявлението за участие в конкурса ;
 • по електронен път – в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по т. 2 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

  Заявлението и приложените към него документи се подават на вписаното в обявлението място или чрез посочения в него електронен адрес (ако са подписани с електронен подпис). Не се приемат заявления, изпратени по пощата, чрез куриер или по факс.

Администрацията на Патентното ведомство е длъжна да:

  1. Уведоми кандидатите или техните пълномощници за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове (напр. Закона за защита на класифицираната информация и правилника към него);
  2. Предостави на кандидата или неговия пълномощник копие от длъжностна характеристика за конкурсната длъжност;
  3. Регистрира заявлението, подадено в срок, към което са приложени всички документи, изброени като приложения.

  Моля да обърнете внимание, че не служителят, приел и регистрирал документите за участие в конкурса, а конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление. Комисията преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. Конкурсната комисия се произнася относно допускането на кандидатите до конкурса.

  Резултатите при всеки етап от конкурсната процедура се оповестяват по следния ред:

  • На седмия ден от крайната дата за подаване на документите списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати се обявяват на интернет страницата на Патентното ведомство.
  • В списъка на недопуснатите кандидати се посочват основанията за недопускането им до конкурсната процедура.
  • Не по-късно от пет работни дни след обявяването на списъците се публикува съобщение на интернет страницата на Патентното ведомство, чрез което допуснатите кандидати биват информирани за датата, часа, мястото и начина на провеждане на първия етап от конкурсната процедура (решаване на тест/практически изпит/писмена разработка по дадена тема/защита на концепция за стратегическо управление). Същият не може да бъде насрочен по-рано от седем дни след уведомяването на участниците.
  • Кандидатите, преминали успешно първия етап от конкурсната процедура, се допускат до интервю. Същите биват информирани за своите резултати и за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто чрез уведомление, изпратено на предварително посочен от тях електронен адрес, или чрез писмено съобщение по пощата.
  • В десетдневен срок от провеждането на конкурсната процедура класирането на кандидатите от първо до трето място се обявява на интернет страницата на Патентното ведомство. Всички участници, които са се явили на интервю, се уведомяват по електронна поща или писмено, като им се изпраща извлечение от протокола, отразяващ резултатите.

  Как да се подготвите за участие в конкурса:

  • Запознайте се с предоставената ви длъжностна характеристика;
  • Запознайте се с функциите на дирекцията, за която кандидатствате. Можете да ги прочетете в Устройствения правилник на Патентното ведомство, който е публикуван на официалната ни интернет страница;
  • Обърнете внимание на това каква дейност ще трябва да извършвате, ако заемете дадената длъжност, и кои нормативни документи имат отношение към нейното изпълнение – закони, наредби, правилници и др.;
  • Обърнете внимание на уменията и компетентностите, необходими за ефективното изпълнение на длъжността, за която кандидатствате;
  • Запознайте се със Закона за администрацията и Закона за държавния служител;
  • Подгответе се за интервюто – важно е да успеете да се представите кратко, ясно и убедително, като акцентирате върху знанията и уменията, които притежавате и считате, че ще Ви помогнат да се справите със задълженията на конкурсната длъжност;
  • Явете се на определеното място за провеждане на конкурса 10 минути предварително.

  Приветстваме всички желаещи да обвържат професионалната си реализация с нашата администрация и вярваме, че работата при нас ще Ви предостави възможност за успешна професионална кариера и разгръщане на Вашия индивидуален потенциал за развитие.

  ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕХ!

  icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
  Е-Услуги
  Контакт с нас 02/9701 321
  services@bpo.bg