ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Електронно заявяване на търговска марка

Предназначение на услугата

Чрез реализиране на административната услуга се придобива право върху марка, считано от датата на подаване на заявката. Правото върху марка, включва правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който е идентичен или сходен на нея. Забраната за използване включва поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки, предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак, вносът или износът на стоките с този знак и използването на знака в търговски книжа и в реклами.
Когато марката е притежание на няколко лица и между тях не е уговорено друго, всяко от тях може да я използва в пълен обем. Правото да се разпореждат с марката (да я прехвърлят, да сключват лицензионни договори, да я залагат и предоставят като обезпечение) се упражнява съвместно от всички съпритежатели, като трябва да е налице тяхното писмено съгласие.

Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите

455 Регистриране на марка

Правно основание

Закон за марките и географските означения - чл. 10

Получател на административната услуга

Получатели на услугата могат да бъдат както български физически и юридически лица, така и чуждестранни такива. Чуждите физически и юридически лица извършват действия пред Патентното ведомство чрез представител по индустриална собственост. Когато заявителите по заявка за регистрация на марка са няколко и единият от тях е българско физическо или юридическо лице, упълномощаването на представител не е задължително. В този случай задължително се посочва адрес за кореспонденция в Република България.  Българският закон не изисква заявителят непременно да е производствено или търговско предприятие, което да произвежда или търгува със стоките, съответно да извършва услугите, за които желае да регистрира марката.

Ограничения и условности

Нивото на идентификация за услугата в съответствие с чл. 8 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г. е "значително".

Език, на който се предоставя услугата

Услугата се предоставя на български език. Приложението, чрез което може да бъде заявена услугата, е достъпно и на английски език, но заявката се подава винаги на български език.

Такса за предоставяне на услугата и начини за плащане

Размерът на дължимата такса е определен в чл. 4 от Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България.

Заплащането на таксата се извършва поетапно, съобразно етапите на предоставяне на услугата. Таксите могат да бъдат платени на каса в Патентното ведомство или да бъдат преведени по банков път. Когато заявлението е подадено по електронен път чрез публично-достъпно уеб-базирано приложение, таксата може да бъде заплатена по електронен път чрез системата epay.

Процедура по предоставяне на услугата

Регистрацията на марка преминава през няколко основни етапа, които представляват етапи от реализацията на законово регламентирана процедура, както следва:

Подаване на заявка за регистрация на марка

За предоставяне на услугата, заявителят подава заявление за регистрация на марка по образец.
Към заявката се прилагат следните документи:

  • пълномощно, когато заявлението се подава чрез представител по индустриална собственост;
  • приоритетен документ, когато е претендиран приоритет;
  • документ за платени такси  
  • правила за използване на колективната или сертификатната марка, когато се иска регистрация на такава марка.

Когато заявката се подава по електронен път се прилагат сканираните изображения на посочените документи.
За подаване чрез портала за електронни административни услуги на Патентното ведомство не се изисква подписване с квалифициран електронен подпис.
При подаване на заявка чрез портала за електронни административни услуги на Патентно ведомство не се изисква представяне на оригинал на заявката.
След получаване на заявката, тя се регистрира като получена. След регистриране на заявките същите се предават на компетентната дирекция за извършване на действия по датиране на заявката.

Датиране на заявката

На този етап се извършва проверка за редовност, свързана с т.нар. „установяване на дата на подаване на заявката”. Експертът проверява  дали са представени:

  • заявката за регистрация;
  • името и адресът на заявителя;
  • представяне на марката, чиято закрила се търси;
  • списък на стоките и/или услугите, за които се иска регистрацията;
  • правилата за използване на колективна или сертификатна марка – в случаите, когато се заявява регистрация на колективна или сертификатна марка.

В случай, че са изпълнени посочените изисквания, експертът датира заявката, като я  вписва във входящия регистър на заявките за марки на ПВ с входящ номер и дата на подаване.
В случай, че заявката не отговаря на изискванията за датиране на заявката, на заявителя се изпраща съобщение, с което се уведомява, че заявката се счита за неподадена.

Проверка за заплатени такси

В хода на този етап се проверява доколко са спазени формалните изисквания за редовност на подадената заявка, а именно за всяка заявка с установена дата на подаване се проверява дали е приложен документ за платени такси.  Ако се установи липса на платени такси на заявителя се предоставя 14-дневен срок за отстраняване на този недостатък като му се изпраща съобщение за заплащане на необходимите такси. До  14 дни след изтичането на този срок таксите могат да бъдат платени в двоен размер. Ако в същия срок таксите не бъдат платени в предвидения размер, заявката се счита за оттеглена и на заявителя се изпраща решение за прекратяване.

Формална експертиза

В  едномесечен срок от представяне на документа за платени такси се извършва формална експертиза. В случай че при нея се установят недостатъци, заявителят се уведомява и му се предоставя  едномесечен срок за отстраняването им. Ако в този срок заявителят не отстрани недостатъците производството се прекратява с решение на държавен експерт. Когато при проверката се установи, че заявката не се отнася до една марка, в рамките на посочения едномесечен срок, заявителят може да раздели заявката, като разделените заявки запазват датата на подаване, съответно приоритетната дата на първоначалната заявка. При разделяне на заявката се заплаща такса за заявяване и експертиза, като съдържанието на разделената заявка не трябва да се различава от съдържанието на първоначалната заявка.

Експертиза по същество

В двумесечен срок от приключване на формалната експертиза или от публикацията на международната регистрация в официалния бюлетин на Патентното ведомство, се извършва експертиза относно наличието на абсолютни основания за отказ. Когато има основание за отказ за всички или за част от стоките или услугите, заявителят се уведомява като се посочват мотивите за отказа и му се предоставя двумесечен срок за възражение. Ако в рамките на този срок, заявителят не отговори, възрази неоснователно или не ограничи списъка на стоките или услугите се взема решение за пълен или частичен отказ. При решение за пълен отказ, в срок до 2 месеца от получаването му, заявителят има възможност да подаде жалба срещу решението за отказ. При частичен отказ, заявителят има възможност в едномесечен срок от получаване на решението или в производството по разглеждане на жалби срещу решения за отказ да подаде молба за разделяне на заявката.

Първа публикация

В едномесечен срок след приключване на експертизата относно наличието на абсолютни основания за отказ, всяка заявка, която отговаря на изискванията на закона се публикува в официалния бюлетин на Патентното ведомство. Международните регистрации, по които Република България е посочена страна, се публикуват в едномесечен срок от уведомяване на ведомството за международната регистрация.

В тримесечен срок от датата на публикация на заявката, всяко лице може да подаде възражение срещу регистрацията на марката или опозиция.

Регистрация и публикация на регистрираната марка

В 7-дневен срок от изтичането на срока по чл. 52, ал. 1, когато не е подадена опозиция или възражение, или съответно от влизането в сила на решението за отхвърляне изцяло или частично на опозицията като неоснователна се взема решение за регистрация на марката. Марката се вписва в Държавния регистър на марките и се публикува в Официалния бюлетин на Патентното ведомство до един месец от датата на решението. На заявителя се издава свидетелство за регистрация на марката в 14 дневен срок след заплащане на такса в размер на 50 лв., съгласно чл. 4, ал. 1, т. 6 от Тарифата за таксите. Ако плащането е направено по банков път, следва да представите в ПВ документ за наредения банков превод. Свидетелството може да бъде получено след изтичане на посочения по-горе срок в Регистратурата на Патентното ведомство на Република България или по пощата, след подаване на писмено искане.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg