ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Информационни източници

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ИЗТОЧНИЦИ В ЦЕНТРАЛНА ПАТЕНТНА БИБЛИОТЕКА са:

 • пълните описания към български заявки и издадени защитни документи за изобретения и полезни модели на хартия и електронни носители - ESPACE PRECES, на DVD-ROM;
 • база данни, съдържаща библиографските данни и реферат (ако е наличен) на български заявки и патенти за изобретения и полезни модели, както и европейски заявки с временна закрила и действащи ЕП на територията на Република България, достъпна в мрежата на Патентно ведомство на Република България;
 • информация за патенти, марки и промишлени дизайни, регистрирани по национален ред, достъпна в интернет, през Портал за електронни услуги на Патентно ведомство на Република България.
 • повече от 20 млн. защитни документи за изобретения от 30 страни и две международни организации (ЕПО и СОИС) на хартия, електронен носител и микрофилми;
 • колекции на електронен носител (CD/DVD-ROM), вкл. кумулативни бази данни за изобретения/полезни модели, марки и промишлени дизайни;
 • официалният бюлетин на ПВ;
 • официалните бюлетини и указатели на патентните ведомства на 40 страни и три организации - ЕПО, СОИС и Ведомството за хармонизиране на вътрешния пазар (OHIM), на хартия и електронен носител;
 • класификации, предметни указатели към тях и друга справочна литература;
 • теоретична литература в областта на интелектуалната собственост - законодателства, справочници, ръководства, дипломни работи, книги;
 • специализирани теоретични списания;
 • Каталог на новопостъпилата литература в Централна патентна библиотека:
icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg