ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Най-важното за сертификатите за допълнителна закрила

  Сертификатът удължава защитата, предоставена от основния патент, единствено за продукта, обхванат от разрешението за пускане на пазара на съответния лекарствен продукт или продукт за растителна защита. Сертификатът предоставя същите права като предоставените от основния патент и е обект на същите ограничения и същите задължения, доколкото в Регламентите не е предвидено друго.

  Сертификатът влиза в сила в края на определения по закон срок на действие на основния патент за срок, равен на периода от датата на подаване на заявката за основен патент до датата на първото разрешително за пускане на продукта на пазар в Общността, намален с период от пет години. Продължителността на сертификата обаче не може да надхвърля пет години, считано от датата на влизане в сила. Този подход на изчисляване на компенсаторния период гарантира, че продуктът, обхванат от основния патент, е осигурен с максимум петнадесет години адекватна и ефективна защита.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg