ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Банкова сметка

Титуляр: ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   

БУЛСТАТ: 000695121   

Банка: Българска народна банка, Централно управление    

IBAN: BG90 BNBG 9661 3100 1709 01    

BIC: BNBGBGSD    

Адрес: гр. София 1000, пл. "Княз Александър І" № 1 


Считано от 05.06.2006 г., БНБ преустанови приемането на платежни документи със старите идентификатори.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.6 АЛ.7 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, ЗА ПЛАТЕНИТЕ В ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО ТАКСИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА И ТАРИФАТА, ФАКТУРИ НЕ СЕ ИЗДАВАТ.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg