ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Най-важното за промишлените дизайни

Съгласно действащият Закон за промишления дизайн (ЗПД) процедурата по регистрация на промишлени дизайни, която се развива в Патентно ведомство съдържа следното: експертизното производство по заявката включва проверка дали заявката отговаря на изискванията за формална редовност и дали удовлетворява критериите, залегнали в чл. 3 и чл. 11, ал. 2, т. 1 от ЗПД, а именно дали заявеният обект представлява дизайн по смисъла на ЗПД и дали не противоречи на обществения ред или добрите нрави. Ако заявката за промишлен дизайн отговаря на посочените по-горе условия, се постановява решение за регистрация и дизайнът се публикува в Официалния бюлетин на ведомството. По този начин придобиването изключителното право върху регистрираните дизайни по ЗПД предвижда процедура протичаща в много кратък период от време.

Регистрационният режим на дизайните по ЗПД е хармонизирана със системата за регистрация на дизайн на Общността съгласно Регламент № 6/2002 на Съвета на ЕО. Този режим за получаване на правна закрила на дизайните безспорно е от полза за обществото, тъй като заявителите в България получават права при едни и същи условия при подаване на заявка в Патентното ведомство, Европейското ведомство по интелектуална собственост или в други европейски страни. Основното предимство обаче на системата е съкратеното време за провеждане на процедурата по регистрация на дизайните.

Видно е, че отсъствието на служебно извършвана проверка за новост на дизайна налага икономическите субекти, които предлагат или се подготвят да произвеждат продукти да следят публикациите за регистрирани дизайни в Официалния бюлетин на ПВ или в предоставената на свободен достъп в интернет база данни за промишлените дизайни от една страна за да се предпазят от нарушаване на чужди права, а от друга – да поискат заличаване на регистрацията при наличие на материали, оспорващи новостта и/или оригиналността на дизайните.

Важно е да се отбележи, че ЗПД осигурява възможност, ако таксите за заявяване и експертиза и таксите за регистрация не бъдат заплатени в предоставения едномесечен срок, те да бъдат платени в двоен размер до един месец след изтичането на предоставения срок.

Внимание заслужава предвидената в чл. 48а - 48в възможност за отлагане публикацията на вече регистриран дизайн. Тази възможност е дадена с оглед заявителят да проучи пазара и конкуренцията и да запази дизайна за определен период от време в тайна от тази конкуренция.

Опитът показва, че действащият ЗПД отговаря на очакванията на потребителите на системата, като осигурява процедура по регистрация, която съответства на установените в страната ни пазарни отношения и постига пълно съответствие на режима на предоставяне на закрила на дизайните на територията на Република България с режима, предвиден в Регламент № 6/2002 за дизайна на Общността, и в значителна част от страните - членки на Европейския съюз.   

Допълнителни услуги, които Патентното ведомство предоставя на обществеността за промишлен дизайн

  • Вписване на промени в правния статус на заявени или защитени обекти на индустриалната собственост, включително: промяна на име и/или адрес на заявител, притежател на правата или автора; прехвърляне на права; вписване на лицензия; отказ от право; подновяване на регистрацията на промишлен дизайн; други промени в правния статус.
  • Справки и извлечения от Държавния регистър
  • Методическа помощ и съдействие при ползване на Локарно класификацията
  • Методическа помощ и съдействие по отношение на проучвания, справки и други услуги за  промишлени дизайни
  • Консултации по общи въпроси на закрилата на промишлен дизайн като обект на индустриалната собственост
  • Проучвания за новост на промишлен дизайн
  • Дубликати на защитни документи   
  • Издаване на приоритетни свидетелства
icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg