ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Възможност за защита с полезен модел

Процедурата по регистрация на полезен модел не предвижда преценка на критериите новост и изобретателска стъпка в процедурата по регистрация. За всяка заявка, която отговаря на формалните изисквания се проверяват единствено изискванията предвидени в чл. 75д от ЗПРПМ.   

Критериите за новост и изобретателска стъпка могат да бъдат единствено основание за подаване на искане за заличаване на вече регистриран полезен модел.

Продължаване срока на действие на регистрацията

Срокът на действие на регистрацията на полезния модел се продължава по молба на притежателя, придружена с документ за платена такса. Искането за всяко продължение се подава през последната година на предходния период на действие на регистрацията. Полезният модел запазва действието си при пропускане на посочения по-горе срок , ако до 6 месеца след изтичането му притежателят подаде искане и заплати таксата в двоен размер.

Новост

Полезният модел се счита за нов, ако не е част от състоянието на техниката.

Състоянието на техниката включва:

1. всичко, което преди датата на подаване на заявката за полезен модел, съответно преди датата на приоритета, е станало общодостъпно чрез използване в Република България чрез писмено или устно описание или по друг начин, където и да е по света;

2. съдържанието на националните, европейските и международните заявки съгласно чл. 8, ал. 3 и 4 от ЗПРПМ.

Разкриване, което не влияе на новостта

Разкриването на полезния модел не влияе на новостта, когато е направено в 12-месечен срок преди датата на подаване на заявката за регистрация, съответно преди приоритетната дата, от:

1. заявителя или неговия праводател;

2. трето лице при очевидна злоупотреба по отношение на заявителя или неговия праводател.

Привилегията може да се претендира по всяко време.

Изобретателска стъпка

Счита се, че полезният модел има изобретателска стъпка, ако лице с обичайни знания и умения в областта не може лесно да го осъществи въз основа на състоянието на техниката съгласно чл. 73а, ал. 2, т. 1 от ЗПРПМ.

Промишлена приложимост

Промишлената приложимост на полезните модели се определя съгласно чл. 10 от ЗПРПМ.   

Паралелни заявки

За същото изобретение, за което е подадена заявка за патент, заявителят може да подаде и заявка за регистрация на полезен модел при спазване на изискванията на чл. 73 ал. 5 от ЗПРПМ. Това право може да бъде предявено до изтичането на два месеца от датата на получаване на решението по заявката за патент по чл. 46, ал. 1 от ЗПРПМ, чл. 46а, ал. 1 и 2 от ЗПРПМ, чл. 47, ал. 3, 4 и 6 от ЗПРПМ или на решението по чл. 58, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от ЗПРПМ по заявката за патент, но не по-късно от 10 години от датата на подаване на заявката за патент.   

Проучване състоянието на техниката

Заявителят може да подаде молба за проучване състоянието на техниката, като заплати такса за проучване.

1. В срока на действие на регистрацията на полезния модел всяко лице може да подаде искане за проучване състоянието на техниката, като заплати такса за проучване.

2. В тримесечен срок от получаване на искането се изготвя доклад за проучване, който се изпраща на подателя заедно с намерените материали.

3. Лицата посочени по-горе могат да подадат искане за експертиза на полезен модел, като заплатят такса и представят доклад за проучване по т. 2 или по чл. 47, ал. 1 от ЗПРПМ.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg