ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Възможност за регистрация

Национална регистрация

Правото върху дизайн се придобива чрез регистрацията му в Патентното ведомство.
Правото на заявяване принадлежи на автора или на неговия правоприемник.
Всяко лице, което има постоянен адрес или седалище в Република България може да подаде заявка за промишлен дизайн в Патентното ведомство лично или чрез представител по индустриална собственост. Лицата, които нямат постоянен адрес или седалище в Република България са длъжни да подават заявки за промишлени дизайни в Патентното ведомство чрез Представител по индустриална собственост.
За получаване на регистрация на дизайн е необходимо да се подаде заявка в Патентното ведомство на Република България - директно, по пощата, по факс или по електронен път. Когато подаването е по факс, оригиналите на документите трябва да бъдат получени в Патентното ведомство в едномесечен срок от датата на факсимилето. Върху изпратените оригинални документи трябва ясно да бъде отбелязана датата на изпращането на факсимилето.

Не се регистрира:

 • дизайн, който противоречи на обществения ред или на добрите нрави;
 • дизайн, чиито особености са обусловени единствено от техническата функция на продукта;
 • дизайн, чиито особености са обусловени от необходимостта продуктът, към който е включен или към който е приложен дизайнът, да бъде механически свързан или поставен във, около или срещу друг продукт така, че и двата продукта да изпълняват функциите си, с изключение на дизайн, чиято цел е да направи възможно мултиплицирано сглобяване или свързване на взаимно заменяеми продукти в модулна система.

Обхват на правната закрила

Обхватът на правната закрила се определя от изображението, съответно от изображенията на регистрирания дизайн и се разпростира върху всеки дизайн, който не създава у информирания потребител различно цялостно възприятие.

Право на авторство

Лицето, създало дизайн, има право на авторство по ЗПД. Това право е безсрочно и непрехвърляемо.
Когато дизайнът е създаден от две или повече лица, правото на авторство възниква за всички лица и те са съавтори.
Авторът или съавторите на дизайна се посочват в свидетелството за регистрация и в публикацията за нея, което се следи служебно от Патентното ведомство.

Преждеползване

Лице, което до датата на подаване на заявка за регистрация на дизайн добросъвестно е използвало на територията на Република България дизайна или е извършило необходимата подготовка за това, има право да го използва в същия обем и след тази дата.

Разгласяване, което не влияе на новостта

Разгласяването на дизайн - обект на заявка за регистрация, не влияе върху новостта му, когато това разгласяване е направено в 12-месечен срок преди датата на подаване на заявката, съответно датата на приоритета от:

 • автора, неговия правоприемник или трето лице в резултат на информация или действие на автора или на неговия правоприемник;
 • трето лице във вреда на автора.

Приоритет

Право на приоритет на заявителя се признава от датата на предходна заявка, при условие че:

 • предходната заявка е била редовно подадена в Република България, в страна - членка на Парижката конвенция или на Световната търговска организация;
 • предходната заявка е първа заявка по смисъла на чл. 4 от Парижката конвенция и в нея е разкрит същият дизайн;
 • заявката е подадена в Патентното ведомство в 6-месечен срок от датата на подаване на предходната заявка;
 • претенцията за приоритет е направена най-късно в 2-месечен срок от датата на подаване на заявката съгласно чл. 31, ал. 2 с посочване на датата и страната на предходната заявка; и в 3-месечен срок от датата на подаване на заявката заявителят заплати такса за приоритет и представи приоритетно свидетелство, издадено от компетентния орган на страната, в която е подадена предходната заявка.

За датата на подаване на заявката се счита датата, на която в Патентното ведомство са получени:

 • искане за регистрация;
 • името и адресът на заявителя;
 • едно или няколко графични или фотографски изображения, които ясно и пълно разкриват дизайна, за който се иска закрила.

Към заявката се прилагат и:

 • документ за платена такса за заявяване, експертиза и приорите;
 • пълномощно, когато заявката се подава чрез представител по индустриална собственост;
 • декларация за приоритет и приоритетно свидетелство, както и платена такса за приоритет (ако се претендира за приоритет);
 • искане за отлагане на публикацията на регистрацията.

За всяка заявка с установена дата на подаване се проверява дали е приложен документ за платени такси за заявяване и експертиза. Когато такъв документ не е приложен, на заявителя се предоставя едномесечен срок за отстраняване на този недостатък. До един месец след изтичането на този срок таксите могат да бъдат платени в двоен размер. Ако в този срок таксите не са заплатени заявката се смята за оттеглена.
Документите и данните се представят на български език. Когато те са представени на друг език, за да се запази датата на подаване е необходимо в двумесечен срок от тази дата същите да бъдат представени на български език.
В двумесечен срок от представяне на документа за платени такси се извършва формална експертиза. Когато в хода на формалната експертиза се установят недостатъци, заявителят се уведомява и му се предоставя двумесечен срок за отстраняването им. Ако в този срок заявителят не отговори, не отстрани недостатъците или възрази неоснователно, се взема решение за прекратяване на производството.
В двумесечен срок от приключване на формалната експертиза по всяка заявка се извършва експертиза дали заявеният/те дизайн/и удовлетворява/т критериите, залегнали в чл. 3 и чл. 11, ал. 2, т. 1 от ЗПД, а именно, дали заявеният обект представлява дизайн по смисъла на ЗПД и дали не противоречи на обществения ред или добрите нрави.
Ако заявеният/те промишлен/и дизайн/и отговаря/т на посочените по-горе условия, след заплащане на такси за регистрация и публикация се постановява решение за регистрация и дизайнът се публикува в Официалния бюлетин на ПВ. Ако заявеният/те дизайн/и не отговаря/т на посочените изисквания след проведена кореспонденция със заявителя се взема се решение за отказ на регистрацията. Решенията за прекратяване на производството по заявката или за отказ на регистрацията могат да бъдат обжалвани в тримесечен срок пред ПВ.

Отлагане на публикацията

Съществува възможност заявителят да поиска с подаването на заявката отлагане на публикацията на регистрацията на дизайна, ако той бъде регистриран, за срок до 30 месеца, считано от датата на подаване на заявката, съответно от приоритетната дата.
При множествена заявка може да се поиска отлагане на публикацията и само за част от дизайните.
Искането за отлагане на публикацията на регистриран дизайн следва да е придружено от документ за платена такса за това, определена от Тарифата за таксите събирани от ПВ.

Множествена заявка

Възможно е в една заявка да бъдат включени няколко дизайна, ако продуктите, в които са включени или към които са приложени дизайните, принадлежат към един клас на Международната класификация на промишлените дизайни съгласно Спогодбата от Локарно или към един и същ комплект или композиция от изделия. Когато продуктите, в които са включени или към които са приложени дизайните са орнаменти, това условие не важи.

Промени в заявката

Допускат се промени само в името или адреса на заявителя. Възможно е да се поправят допуснати грешки в името или адреса на заявителя и очевидни грешки. Тези поправки не трябва да засягат дизайна.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg