ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

По национален ред

Заявката за сертификат за сорт се подава в Патентното ведомство. За дата на подаване се счита датата на която в Патентното ведомство са получени следните документи:

  • заявление за издаване на сертификат за сорт, с идентификационни данни на заявителя и автора на сорта;
  • описание на сорта;
  • предложение за наименование на сорта;
  • попълнен технически въпросник за вида;
  • платени такси за заявяване и публикация на заявката.

На всеки нов сорт се дава наименование, което да се свързва с неговия род или вид и да служи за идентифицирането му. Наименованието може да се състои от една или две думи или от комбинация от думи, букви и число, но не повече от четирицифрено число.

Към наименованието на сорта се предявяват и следните изисквания:

  • да се отличава от всяко друго наименование, използвано в страната за този вид или за близки на него видове, или от такова, с което е означен съществуващ сорт във всяка договорна държава, включително и след изтичане срока на действие на сертификата;
  • да не дава възможност за въвеждане в заблуждение или неяснота по отношение на признаците, същността или идентичността на дадения сорт или личността на селекционера;
  • да не нарушава по-рано придобити права на трети лица, получили право на такова наименование

Заявка за сертификат за сорт, на която е проведена предварителна експертиза, се предава в едномесечен срок на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, която извършва експертиза по същество. Необходимо е заявителят да заплати съответната такса за експертиза.

Предаване за експертиза по същество

В едномесечен срок след провеждане на предварителна експертиза на заявката Патентното ведомство я предава на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол за експертиза по същество, като уведомява заявителя да заплати съответните такси в Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Публикация на заявката

Патентното ведомство извършва публикация на заявката в Официалния бюлетин след 4-тия месец, но не по-късно от 6-тия месец от датата на подаване. Всички действия за закрила след проведената експертиза по същество се извършват от Патентното ведомство въз основа на решенията и докладите на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.

Временна закрила

За периода от публикацията за заявката от Патентното ведомство за издаване на сертификат за сорт до издаването му на заявителя се предоставя временна закрила срещу противозаконните действия на други лица. Обхватът на временната закрила се определя от описанието и образеца, доколкото издаденият сертификат не я разширява.

Издаване на сертификат

Патентното ведомство издава сертификат въз основа на решението за признаване на сорта и ако в тримесечен срок от уведомяването на заявителя за решението се заплатят такси за издаване и публикация на сертификата.

Публикация за издаден сертификат

За издаден сертификат за сорт се прави публикация в Официалния бюлетин на Патентното ведомство.

Поддържане на действието на издаден сертификат

За поддържане действието на сертификата се дължи годишна такса. Годишната такса за първата и за всяка от следващите години се заплаща до последния ден на месеца, в който е издаден сертификатът.

Сертификат, който е прекратил действието си поради неплащане на годишната такса, може да бъде възстановен в срок до шест месеца от последния ден на месеца, в който е издаден сертификатът, ако се заплати в Патентното ведомство просрочената такса в двоен размер.

Отказ от право

Сертификатът прекратява действието си поради отказ в писмена форма на притежателя му считано от деня на депозиране в Патентното ведомство. Отказът на един от съпритежателите на сертификата не прекратява действието му по отношение на останалите;

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg