ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Проучвания

Проучване за наличие на идентичност и сходство с по-ранни марки / географски означения, действащи на територията на Република България.

Предоставя информация за наличие на идентични или сходни марки / географски означения, заявени или регистрирани за идентични и / или сходни стоки и / или услуги, с действие на територията на Република България - заявени или регистрирани по национален ред, по реда на Мадридската спогодба и Протокола към нея и по реда на Регламент (ЕС) № 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14.06.2017 г. относно марка на Европейския съюз. Целта на проучването е да предостави на заявителите на марки информация за наличните по-ранни права, с цел да не се допусне нарушаване на тези права. Този вид проучване се извършва и с цел мониторинг, като улеснява притежателите на марки да следят за нарушения на правата им. Абонаментното проучване предоставя на притежателите на регистрирани марки информация за подадени нови сходни и/или идентични заявки, които са заявени или регистрирани за идентични или сходни стоки и / или услуги и действат на територията на Република България. Потребителите получават четири проучвания в рамките на една година (в края на всяко тримесечие) по зададени от тях данни. Едногодишният срок на изпълнение започва да тече от датата, на която е получена заплатената такса.

Проучване за идентичност и / или сходство с по-ранни марки и географски означения в чужди бази данни

  Проучване за наличие на идентичност и сходство с по-ранни марки / географски означения,  действащи на територията на посочена страна.

  Предоставя информация за наличие на идентични или сходни марки, действащи на територията на посочената страна, заявени или регистрирани по национален ред, по реда на Мадридската спогодба и Протокола към нея и по реда на Регламент (ЕС) № 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14.06.2017 г. относно марка на Европейския съюз, в случай, че посочената страна е член на ЕС. Проучването по национален ред се извършва само за страни, които предоставят безплатен, свободен достъп до своите бази данни.

   Проучване за наличие на идентичност и сходство с по-ранни марки / географски означения по реда на Мадридската спогодба и Протокола към нея за страна – членка.

   Предоставя информация за наличие на идентични или сходни марки / географски означения, действащи на територията на определена държава - членка на Мадридската спогодба и Протокола към нея, заявени или регистрирани по реда на Мадридската спогодба и Протокола към нея.

   Цената на проучванията за наличие на идентичност и сходство с по-ранни марки / географски означения се определя в зависимост от това дали марката е словна или комбинирана, дали клиентът желае проучването да бъде извършено за пет или за десет работни дни и за колко класа от Международната класификация на стоките и услугите желае да бъде извършено.

   Предварителни проучвания

    Проучване по име/наименование на заявител/притежател

    Предоставя информация дали конкретно физическо или юридическо лице е  заявител/притежател на марки и географски означения, заявени и/или регистрирани по национален ред, по реда на Мадридската спогодба и Протокола към нея и по реда на Регламент (ЕС) № 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14.06.2017 г. относно марка на Европейския съюз.

     Проучване по номер на заявка или защитен документ

     Предоставя се информация за заявена или регистрирана марка/географско означение по зададен номер. Прилага се копие от библиографска справка.

      Проучване за правен статус.

      Предоставя се актуална информация за правния статус на конкретна марка/географско означение, включително за всички извършени промени и вписвания в Държавния регистър (промени в името / адреса на притежателя, прехвърляне на права, вписване на лицензии, особени залози и други вписвания). Проучването се извършва само за марки, заявени или регистрирани  по национален ред и за международни марки по реда на Мадридската спогодба и Протокола към нея, за които Република България е посочена страна.

      Издаване на удостоверения

      Издава  се удостоверение за правния статус на марка на лице, посочено в искането, за да послужи пред определена институция.

      Издаване на приоритетни свидетелства

      Изготвя се приоритетно свидетелство за марка, необходимо да послужи на притежателите на права пред различни институции при ползване на конвенционен приоритет.

      icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
      Е-Услуги
      Контакт с нас 02/9701 321
      services@bpo.bg