ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Нови породи животни

Закрилата на породите животни се урежда чрез Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни.

Правната закрила на порода се предоставя със сертификат.
Срокът на действие на сертификат е 30 години, считано от датата на издаването му.
Заявката за сертификат за порода се подава в Патентното ведомство и се вписва в дневника на заявките за породи животни.
Заявка за сертификат за порода, на която е проведена предварителна експертиза, се предава в едномесечен срок на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, която извършва експертиза по същество. Необходимо е заявителят да заплати съответната такса за експертиза.
Патентното ведомство извършва публикация на заявката в официалния си бюлетин след 4-тия месец, но не по-късно от 6-тия месец от датата на подаване.
При експертизата на породата по същество Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството проучва и анализира следните специални изисквания:

  • развъдна цел;
  • кратка характеристика на изходните породи;
  • описание на методите за създаване на породата;
  • продуктивни качества и морфологични особености на породата;
  • адаптивни способности и устойчивост на заболявания;
  • численост и генеалогична структура;
  • район на разпространение.

Експертизата по същество на породи, линии и хибриди на копринената пеперуда се извършва от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.
Всички действия за закрила след проведената експертиза по същество се извършват от Патентното ведомство въз основа на решенията и докладите на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg