ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Вписване на ползватели на географски означения

Всяко лице, което извършва производствената си дейност в определено географско място и стоката, която произвежда отговаря на установените качества или особености, може да подаде заявка за вписване като ползвател на вече регистрирано географско означение. Субекти на правото върху съответното географско означение могат да бъдат лица, чиито брой не е и не може да бъде ограничен. ЗМГО предоставя възможност на всяко лице, което има право на заявяване да подаде заявка за вписване като ползвател на регистрирано географско означение. Изискванията за съдържанието на заявката за вписване на ползвател са същите като за заявката за регистрация на географско означение. Новият ползвател трябва да посочи регистровия номер на регистрираното географско означение.
По заявката за вписване на нов ползвател се извършват действията по формалната експертиза, както и по заплащането на дължимите такси ако решението по заявката е положително. Издаденото свидетелство документира правото на новия ползвател да използва географското означение. Регистровият номер на географските означения се различава по това, че след него, се изписва номера на поредния вписан ползвател. Например, за регистрираното географско означение „Минерална вода Брацигово” с рег. № 199, има няколко вписани ползватели с поредни номера: 199-01, 199-02.
Отменяне на вписването на ползвател: Вписването на ползвател се отменя по искане на всяко лице, когато по исков ред се установи, че ползвателят използва географското означение за означаване на други стоки или произведените от него стоки не притежават установените качества или особености. Правната закрила на регистрацията на географското означение се прекратява, когато престане да съществува връзката между качествата и особеностите на стоката и географската среда; се прекрати юридическото лице - единствен ползвател без правоприемство; единственият вписан ползвател на географско означение се откаже от правото си на използване.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg