ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Най-важното за топологията на интегрални схеми

Обект на закрила е оригинална топология, която представлява комбинация от известни елементи и връзки между тях, която е резултат от собствените интелектуални усилия на създателя й и не е известна сред създателите на топологии и производителите на интегрални схеми по време на нейното създаване.
Закрилата на топологията действа от датата на първото й търговско използване от заявителя, където и да е по света, ако в двугодишен срок от тази дата е подадена редовна заявка в Патентното ведомство.

Срок на действие на регистрацията

Закрилата се прекратява десет години след края на календарната година, в която е започнало действието на регистрацията.

Отказ от право

Притежателят на правото върху топология може да се откаже от правото си с писмена декларация до Патентното ведомство. Отказът на един или няколко от съпритежателите не води до прекратяване на правната закрила по отношение на останалите съпритежатели.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg