ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

По международен ред

МЕЖДУНАРОДНИ ЗАЯВКИ ПО ДОГОВОРА ЗА ПАТЕНТНО КООПЕРИРАНЕ (PCT)

Договорът за патентно коопериране (PCT) е в сила от 1978 г. и към 01 юли 2008 г. в него членуват 139 страни. България е член на PCT от 21 май 1984 г.
PCT дава възможност да се търси закрила на дадено изобретение във всяка от страните – членки на PCT чрез подаване на една „международна” заявка. Между основните предимства за заявителите при подаване на международна заявка по PCT са единната процедура, която позволява да се удължи с 18 месеца срокът за оценка на възможностите и взимане на решение относно закрилата на изобретението в избраните страни, при това въз основа на информацията от международния отчет от проучването, за избор на патентен представител в съответните договарящи страни, както и за подготовка на необходимите преводи и заплащане на националните такси.

Система за възражения на трети лица към РСТ

В писмо С.РСТ 1338 на СОИС са представени предложения относно промяна в Административните инструкции по РСТ, касаещи въвеждане на система, позволяваща възражения от трети лица по време на международната фаза на заявките за патент, като за целта ще се използва електронна система. Целта на въвеждането на тази система е повишаване качеството на международното проучване и улесняване работата на експертизата. За лицата, които изготвят и изпращат възраженията, системата е безплатна, като срокът, в който те могат да бъдат подадени, е от датата на международната публикация на заявката до 28-мия месец от приоритетната й дата. Системата позволява анонимни възражения, изпратени на един от езиците за публикация по РСТ, като цитираните документи, могат да бъдат на езика на публикацията им, независимо дали той е от официалните езици на публикация по РСТ.

Услуга на СОИС за насърчаване на лицензирането

От 01.01.2012 г. Международното Бюро предлага нова услуга, разработена въз основа на препоръките от срещата на работната група по Договора за патентно коопериране (РСТ), състояла се през месец юни 2010 г.
Услугата има за цел създаване на система за насърчаване на лицензирането, включително и въвеждане на регистър, чрез който заявителите могат да изразят желанието си за лицензионна готовност. Услугата предоставя възможност за вписване на лицензионна готовност по международни заявки по РСТ.
За целта е създаден формуляр PCT/IB/382, чрез който до изтичане на 30 месеца от приоритетната дата на международната заявка всички заявители, за които лицензионната готовност представлява интерес, могат да подадат искане за вписване на лицензионна готовност. Искането ще бъде включено към библиографските данни на международната заявка към базата данни на СОИС PATENTSCOPE, но няма да бъде част от данните, свързани с публикацията на международните заявки.
Формулярът PCT/IB/382 не е част от задължителната форма PCT/RO/101.
Искането за вписване на лицензионна готовност няма да води до автоматично намаляване на таксите, събирани от националните ведомства при влизането в национална фаза.

Изменения на правилника към РСТ от2011 г.

От 1 юли 2011 г. влизат в сила нови изменения на Правилника към Договора за патентно коопериране, които бяха приети на 41-та сесия (24-та извънредна) на асамблеята на Международния съюз по РСТ (РСТ - съюз) на 29 септември 2010 г., която бе проведена в Женева от 20 до 29 септември 2010 г.
Измененията се налагат от по-ранни изменения на Правилника и са обобщени в следните теми и групи правила, свързани с тях:
1. Поправки на очевидни грешки, разрешени от Международния орган за предварителна експертиза съгласно правило 91.(b)(iii). Приетите изменения касаят правила 48.2 и 70.16.
Измененията касаят изясняване и уточняване на текстове в съответните правила при публикуване на поправки на очевидни грешки, както и при предоставянето на информация на посочените ведомства за тези поправки.
2. Промени съгласно чл. 19 и 34 от РСТ и придружителни писма и по-специално промени на претенциите съгласно чл. 19 и промени на описанието, претенциите или чертежите съгласно чл. 34. Приетите изменения касаят 49.5, 53.9, 55.3, 62.1, 62.2, 70.2 и 70.16, както и заличаване на правило 66.9.
Измененията са свързани с по-ранни изменения, касаещи изискването заявителите да представят заместващи страници за всички претенции, а не само за тези, които са променени, както и придружително писмо, в което да се посочи основанието за промяната на заявката. Измененията са свързани с уточняване на изискванията за предоставяне на превода на претенциите и описанието, както и на придружителното писмо.
3. Приложения към международния доклад от предварителното проучване и по-специално заместващи страници, писма и други документи, които следва да се приложат към международния доклад от предварителното проучване. Предложените изменения касаят правило 70.16.
Изменението има редакционен характер и разпоредбите на правило 70.16 са оформени така, че текстовете свързани със заместващите страници и писмата, да са само в една алинея.
Измененията на правилата 12.2, 48.2, 53.9, 62.1, 62.2, 66.9, 70.2 и 92.2 ще се прилагат за заявки с международна дата на подаване на или след 1 юли 2011 г.
Измененията на правило 49.5 ще се отнасят до международни заявки по отношение на които заявителят е извършил действията по чл. 22 или 39 на или след 1 юли 2011 г. и по отношение на които е подадена промяна съгласно чл. 19 или 34 на или след 1 юли 2011 г.
Измененията на правило 70.16 ще се прилагат за международни доклади за предварителна експертиза, завършени в съответствие с правило 70.4 на или след 1 юли 2011г., независимо от международната дата на подаване на съответната международна заявка.
  

В Административните инструкции по Договора за патентно коопериране (PCT) е включен и параграф 337, съгласно който получаващите ведомства трябва да изпращат на Международния проучвателен орган копие от резултатите от по–ранно проучване (ако е направено такова), заедно с другите документи, необходими за подаване на международна заявка съгласно РСТ.
Публикуваните в Уведомление № 187 промени в Правилника за приложение на PCT, в сила от 01 юли 2008 г., се отнасят до формите по PCT, които се използват от получаващите ведомства, международните проучвателни органи, международните органи за предварителна експертиза и Международното бюро, както и до процедурата по подаване и обработка на заявките в електронен формат.
От същата дата са в сила и промените в Ръководството за получаващите ведомства по PCT.
Актуализираните консолидирани текстове на Договора за патентно коопериране PCT, Правилника за приложение на PCT и Административните инструкции по Договора може да намерите по-долу.


Онлайн платформа ePCT

За да я използвате, не е необходимо инсталирането на какъвто и да било софтуер или хардуер на Вашия компютър, достатъчно е да извършите следното:

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg