ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

По национален ред

Подаване на заявка

За предоставяне на услугата, заявителят подава заявка за издаване на патент по образец. Заявители, които нямат постоянен адрес или седалище в Република България, задължително извършват действия пред Патентното ведомство чрез представител по индустриална собственост. Когато заявителите са няколко и единият от тях е българско физическо или юридическо лице, упълномощаването на представител не е задължително. В този случай задължително се посочва адрес за кореспонденция в Република България.

Заявката може да бъде подадена по следните начини:

 • директно в Патентното ведомство на специално обособена за това регистратура;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;
 • чрез комуникационно средство, предаващо факсимиле;
 • по електронен път на електронния адрес за кореспонденция на Патентното ведомство;
 • чрез портала за електронни административни услуги на Патентното ведомство.

Към заявката се прилагат следните документи:

 • пълномощно, когато заявлението се подава чрез представител по индустриална собственост;
 • приоритетен документ, когато е претендиран приоритет;
 • декларация за действителните изобретатели, когато заявителят е различен от изобретателя;
 • декларация за лицензионна готовност, ако заявителят е готов да предостави лицензия;
 • документ за платени такси за заявяване, за проверка на формалните изисквания, за предварителна експертиза и допустимост, за претенции и за претендираните приоритети.

Когато заявката се подава по електронен път се прилагат сканираните изображения на посочените документи.

Когато заявката е подадена чрез електронна поща или чрез комуникационно средство, предаващо факсимиле или електронно копие, оригиналът на заявката се предоставя на Патентното ведомство в едномесечен срок. В този случай за дата на заявяване се счита датата на получаване на заявката на електронната поща.

За подаване чрез портала за електронни административни услуги на Патентното ведомство се изисква подписване на заявката с квалифициран електронен подпис.

Датиране на заявката

След получаване на заявката, се извършва проверка за редовност, свързана с т.нар. „установяване на дата на подаване на заявката”. Експерт проверява дали са представени:

 • заявление за патент с наименование на изобретението, за което се иска издаване на патент;
 • идентификационните данни на заявителя;
 • описание на изобретението, разкриващо най-малко неговата същност.

При наличието на всички предпоставки, експертът датира заявката. На заявителя се съобщава писмено входящият й номер и установената дата на подаване.

В случай, че не е налице някоя от предвидените предпоставки, на заявителя се изпраща съобщение, че заявката се счита за неподадена.

Когато заявката е подадена по факса или по електронен път и отговаря на изискванията за датиране, а оригиналът се получи в Патентното ведомство след едномесечния срок, за дата на подаване се счита датата на получаване на оригиналните документи във ведомството.

Проверка за наличие на класифицирана информация

В едномесечен срок от датата на подаване на заявката, когато заявител е български гражданин с постоянен адрес в Република България или юридическо лице със седалище в Република България, се извършва проверка дали заявката съдържа класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.

Когато заявката е била подадена като заявка за секретен патент и след проверката за наличие на класифицирана информация не е определено ниво на класификация за сигурност, Патентното ведомство уведомява заявителя, че заявката не съдържа секретно изобретение, и изисква изричното му съгласие тя да се разглежда по общия ред. В случай че такова съгласие не бъде получено в тримесечен срок, заявката се счита за оттеглена.

Формална експертиза

В едномесечен срок от проверката за наличие на класифицирана информация, или от подаването на заявка от чуждестранен заявител за всяка заявка с установена дата на подаване се извършва проверка за изпълнение на формалните изисквания към заявката.

Ако се констатират недостатъци, заявителят се уведомява за това и му се предоставя тримесечен срок за отстраняването им. Ако заявителят не отговори в този срок или не отстрани недостатъците, се взема решение за прекратяване на производството или оттегляне на заявката.

Проверка за връзка с претендиран приоритет

В хода на този етап се проверява дали са представени доказателства с оглед направената претенция за приоритет и дали е платена таксата за направената претенция. В случай, че претенцията за приоритет не е направена съгласно законовите изисквания, заявителят се уведомява за това и му се предоставя едномесечен срок за отговор. Ако заявителят не отговори или възрази неоснователно, му се изпраща съобщение, че претенцията за приоритет не е уважена.

Предварителна експертиза и експертиза за допустимост на правната закрила

В тримесечен срок от приключване на формалната експертиза се извършва предварителна експертиза на същността на изобретението (така, както е разкрита в претенциите и описанието). Ако се констатират недостатъци, заявителят се уведомява за това и му се предоставя тримесечен срок за отстраняването им. Ако заявителят не отговори в този срок или не отстрани недостатъците, се взема решение за прекратяване на производството.

В същия срок се извършва и проверка за единството на заявката (дали заявката е само за едно изобретение или за група изобретения, които са свързани така, че образуват един общ изобретателски замисъл). При неспазване на изискванията за единство експертът предлага на заявителя в тримесечен срок да раздели заявката. Ако в този срок заявителят подаде самостоятелни заявки за отделените части, за дата на подаване, съответно приоритет на тези заявки се счита датата на подаване, съответно приоритета на първоначално подадената заявка. Ако заявителят не отговори в този срок, възрази неоснователно или не отстрани недостатъците, се взема решение за прекратяване на производството.

В същия срок се извършва и проверка за допостимост на правна закрила на изобретението. Ако се констатират недостатъци се уведомява заявителя за това и му се предоставя тримесечен срок за становище. Ако заявителят не отговори или възрази неоснователно, се взема решение за отказ за издаване на патент.

Публикация за заявката

За заявката, по която е заплатенa таксaтa за проучване и експертиза и такса за публикация за заявката в установения от закона срок се извършва публикация в Официалния бюлетин на Патентното ведомство, непосредствено след изтичането на 18-ия месец от датата на подаване, съответно от приоритетната дата. По искане на заявителя, придружено с документ за платена такса, публикацията за заявката може да бъде извършена преди изтичането на този срок.

Възражения от трети лица

В тримесечен срок от публикацията за заявката всяко лице може да направи писмени възражения относно патентоспособността на заявеното изобретение, подкрепени с доказателства. Лицата, подали възражение, не стават участници в производството по заявката.

Проучване и експертиза по същество

По всяка заявка, по която са заплатени таксите за проучване и експертиза и такса за публикация за заявката, се проучва състоянието на техниката и се изготвя доклад за проучването, както и писмено становище относно патентоспособността на изобретението.

Докладът, становището относно патентоспособността на изобретението и писмените възражения от трети лица, ако такива са постъпили, се изпращат на заявителя не по-късно от 6 месеца от изтичането на срока за възражения от трети лица, освен в случаите, в които при проучването е намерена конфликтна заявка, когато докладът и становището се изпращат след публикацията ѝ. В тримесечен срок от получаването им заявителят може да внесе промени в заявката и да направи коментар на становището и постъпилите възражения.

Ако е установено, че изобретението не е патентоспособно и заявителят не отговори в срока за отговор, не отстрани недостатъците или възрази неоснователно, се взема решение за отказ за издаване на патент.

Ако е установено, че заявеното изобретение е патентоспособно, но описанието и/или патентните претенции не отговарят на нормативните изисквания, експертът поканва заявителя да ги коригира в тримесечен срок. Ако в предоставения срок заявителят не направи необходимите корекции, не отговори или възрази неоснователно, експертът взема решение за прекратяване на производството по заявката.

Ако след проведената експертиза и кореспонденция със заявителя се установи, че изобретението е патентоспособно и са спазени останалите нормативни изискванията се изпраща писмено съобщение за заплащане на годишните такси и таксите за издаване и публикации на патент. Таксите се заплащат в тримесечен срок от получаване на съобщението, а ако заявителят не плати в посочения срок, таксите могат да бъдат заплатени допълнително в едномесечен срок в двоен размер.

Решение за издаване на патент се взема когато съответните годишни такси и таксите за издаване и публикации на патент са заплатени. Ако таксите не бъдат заплатени, заявката се счита за оттеглена.

Издаване на патент

В официалния бюлетин на Патентното ведомство се прави публикация за издаване на патент. В едномесечен срок от публикацията се издава патент и се публикуват описанието, претенциите и чертежите към патента.

Промени и оттегляне на заявката, направени от заявителя

Промени в заявката могат да се правят в производство по заявката до вземане на решение. Ако публикацията не е направена и заявителят по собствена инициатива направи промени в заявката, той следва да заплати съответна такса. Промените не могат да излизат извън първоначалното разкритие в заявката.

Заявката за патент може да бъде оттеглена с писмено заявление на заявителя, ако вече не е издаден патент.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg