ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Възможност за издаване на сертификат

Лекарствен продукт/средство за растителна защита

Сертификатът се издава, ако в България към датата на подаване на заявката в Патентното ведомство:

  • продуктът е защитен с действащ основен патент;
  • е издадено валидно разрешение за пускане на пазара като лекарствен продукт или като продукт за растителна защита в съответствие с действащата директива на ЕИО;
  • продуктът вече не е бил обект на сертификат;
  • разрешението, посочено по-горе, е първото разрешение за пускане на пазара като лекарствен продукт или като продукт за растителна защита.

  Притежателят на повече от един патент за един и същ продукт не може да получи повече от един сертификат за този продукт. Въпреки това, когато две или повече заявки, отнасящи се до един и същ продукт и произлизащи от два или повече притежатели на различни патенти, са в процедура, сертификат за този продукт може да бъде издаден на всеки притежател на основен патент.
  Заявката за сертификат се подава в рамките на шест месеца от датата, на която е издадено разрешението за пускане на пазара като лекарствен продукт или като продукт за растителна защита. Когато разрешението за пускане на пазара на пазара е издадено преди издаването на основния патент, заявката за сертификата се подава в срок от шест месеца от датата, на която е направена публикация за издаване на патента.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg