ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Най-важното за полезните модели

Правната закрила на полезен модел се предоставя чрез регистрация в Патентното ведомство.

Не се считат за полезни модели:

  • открития, научни теории и математически методи;
  • резултати от художествено творчество;
  • планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или делова дейност и компютърни програми;
  • представяне на информация.

Не се регистрират като полезни модели:

  • решения, чието търговско използване нарушава обществения ред и добрите нрави;
  • методи;
  • химични съединения или тяхното използване;
  • използване на човешки ембриони за промишлени или търговски цели;
  • сортове растения и породи животни;
  • продукт, състоящ се или съдържащ биологичен материал.

Срокът на действие на регистрацията на полезния модел е четири години от датата на подаване на заявката. Той може да бъде продължен за два последователни периода от по три години, като общият срок на закрила не може да надхвърля десет години от датата на подаване на заявката.
Регистрираният полезен модел има териториално действие.   

Право на заявяване

Правото на заявяване принадлежи на изобретателя или на неговия правоприемник. Когато правото на заявяване принадлежи на няколко лица, то се упражнява от тях съвместно. Отказът на едно или на няколко от тях да участват в заявяването или в процедурата по регистрация на патента не е пречка останалите да извършват предвидените в този закон действия.

1. Счита се, че заявителят има право на заявяване, докато не се установи друго по съдебен ред.

2. Правото на заявяване на изобретение, създадено при условията на чл. 15 от ЗПРПМ, принадлежи на работодателя, ако той подаде заявка в тримесечен срок от получаване на уведомление от изобретателя за създаването на изобретението. В противен случай правото на заявяване преминава върху изобретателя. Правото на заявяване може да принадлежи съвместно на работодателя и на изобретателя, ако това е предварително уговорено в договор.

3. Когато изобретението е създадено въз основа на договор, правото на заявяване принадлежи на възложителя освен ако друго не е предвидено в договора.

Право на изобретателя да бъде посочен

Изобретателят на полезен модел има право да бъде посочван в заявката, в издадения патент за изобретение или в свидетелството за регистрация на полезен модел, както и в публикации относно полезния модел. Това право е лично и непрехвърлимо.

Патентното ведомство следи служебно за посочване на изобретателя, съответно съизобретателите, в заявката или в свидетелството за регистрация.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg