ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Класификация

Международна класификация на промишлените дизайни

Препоръки относно приложението на Локарнската класификация

Комитетът от експерти, конституиран в съответствие с чл.3 на Спогодбата от Локарно, препоръчва на сесиите си от септември 1971 и март 1993 на страните – членки на Локарнския съюз да прилагат в своите официални документи и публикации относно регистрациите и подновяванията на регистрации на промишлен дизайн Международната класификация на промишления дизайн по следния начин:

А/ Класът трябва да се записва с арабски цифри; подкласът също трябва да се записва с арабски цифри и трябва да съдържа две цифри; за подкласовете цифрите от 1 до 9 трябва да се предшестват от 0; класът трябва да бъде отделен от подкласа с чертичка /например: подклас 4 на клас 1 трябва да се запише като 1-04/;

Б/ Класът и подкласът трябва да бъдат предшествани от “Кл.” /например: Кл. 1-04/;

В/ Ако трябва да се впишат няколко класа и подкласът в една заявка или регистрация, то класовете трябва да бъдат разделени с точка и запетая, а подкласовете със запетая / например: Кл. 8-05, 08; 11-01/;

Г/ Класовете и подкласовете трябва да се предхождат от съкращението “ЛОК” и в скоби с арабски цифри номера на редакцията на класификацията / например: ЛОК (7) Кл. 8-05/.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg