ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Процедура по заявяване

Процедура по предоставяне на услугата

Видове искания свързани с услугата:

 • Т3 - Превод на описанието и патентните претенции
 • Т4 - Превод на описанието и патентните претенции към изменен Европейски патент
 • Т5 - Коригиран превод на описанието и/или патентните претенции към Европейския патент
 • Т6 - Превод на ново описание към Европейския патент след процедура по ограничаване

Подаване на искането

За предоставяне на услугата, заявителят/патентопритежателят подава искане за осигуряване на временна закрила/действие на Европейски патент на територията на Република България. Заявители/патентопритежатели, които нямат постоянен адрес или седалище в Република България, задължително извършват действия пред Патентното ведомство чрез представител по индустриална собственост. Когато заявителите/патентопритежателите са няколко и единият от тях е българско физическо или юридическо лице, упълномощаването на представител по индустриална собственост не е задължително.

Искането може да бъде подадена по следните начини:

 • директно в Патентното ведомство на специално обособена за това регистратура;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;
 • чрез комуникационно средство, предаващо факсимиле;
 • по електронен път на електронния адрес за кореспонденция на Патентното ведомство или чрез портала за електронни административни услуги на Патентното ведомство.

Към искането се прилагат следните документи:

 • пълномощно, когато искането се подава чрез представител по индустриална собственост;
 • превод на български език
  • на патентните претенции на публикувана в Европейския патентен бюлетин заявка за издаване на европейски патент за осигуряване на временна закрила
  • на описанието, патентите претенции и чертежите, когато е приложимо за осигуряване на действие на издаден европейски патент, за който е публикувано съобщение за издаване в Европейския патентен бюлетин (за целите на публикация на патентните претенции, описанието и чертежите за издаден европейски патент, преводът е необходимо да бъде осигурен в електронен PDF формат и шрифт „Times New Roman“, размер 9.5, разстояние между редовете „exactly“ 12
 • документ за платени такси за публикация по Тарифата за държавните такси, събирани от Патентно ведомство. Когато искането е подадено по електронен път се прилагат сканираните изображения на посочените документи.

При подаване чрез портала за електронни административни услуги на Патентното ведомство се изисква едновременно с подаването подписване на искането с квалифициран електронен подпис.

При подаване на искането по факс подателят следва в едномесечен срок от изпращане на факса да представи документите в оригинал.

Проверка на искането

След получаване на искането, то се регистрира като получено.

Извършва се проверка дали Република България е посочена страна за публикуваната заявка/издадения европейски патент. Когато искането е във връзка с издадени европейски патенти се проверява и дали е спазен срокът по чл.72в от ЗПРПМ.

След това се извършва проверка за пълнота и редовност на документите:

 • искане за осигуряване на временна закрила/за правно действие на издаден европейски патент, включващо:
  • наименование на изобретението на български език, за което се отнася заявката за европейски патент/европейския патент,;
  • идентификационните данни на заявителя/притежателя на заявката за европейски патент;
  • собственоръчен подпис или КЕП
 • приложения:
  • пълен превод на български език на:
   • патентните претенции
   • описанието (само за правно действие на издаден патент)
   • чертежите (само за правно действие на издаден/изменен/ограничен европейски патент, когато има такива)
  • документ за платена такса за публикация по Тарифата за таксите който се събират от Патентното ведомство
  • пълномощно на ПИС

При наличието на всички предпоставки се осигурява временна закрила по искането/действие на европейския патент на територията на Република България.

Когато искането е подадено по факса, а оригиналът се получи в Патентното ведомство след едномесечния срок, за дата на подаване на искането се счита датата на получаване на оригиналните документи във ведомството.

Когато искането е подадено на електронния адрес на Патентно ведомство, проверката не се изисква представяне на оригинал за целите на стартиране на производството по проверката.

Когато не е спазен срокът по чл.72в от ЗПРПМ и/или Република България не е посочена страна на подателя на искането се съобщава, че искането е недопустимо и публикация в Официалния бюлетин на Патентно ведомство няма да бъде извършена.

Когато към искането липсва плащане, не са представени всички необходими документи или в представените документи се констатират недостатъци, подателят се уведомява за това като му се предоставя съответен срок за отстраняването им. Ако в този срок несъответствията не бъдат отстранени, искането се смята за оттеглено и производството се прекратява.

Когато всички изисквания са спазени, но в искането за осигуряване на правно действие на издадения европейски патент се установи, че идентификационните данни на притежателя не са идентични с тези в европейския патент към датата на публикацията за издаването му и се установи, че промените са настъпили в резултат на вписване в Европейския патентен регистър инициирано пред Европейското патентно ведомство след датата на публикация на съобщението за издаването на патента, на подателят се съобщава, че производството по осигуряване на действие ще продължи непосредствено след като бъде представена в превод на български език комуникацията издадена от Европейското патентно ведомство за вписването и бъде заплатена съоветната такса по Тарифата.

Плащане и проверка на дължими такси

Заплащането на таксите може да бъде направено в касата на Патентното ведомство или по банков път. За дата на плащането се счита:

 • датата на плащането, когато е извършено в касата на Патентното ведомство;
 • датата на нареждане на сумата, когато е извършено по банков път.

Когато плащането е извършено по банков път, към искането се прилага оригинал или копие от платежен документ, придружен с опис, в който трябва точно да са указани номерът на заявката съответно патента, идентификационни данни за заявителя съответно притежателя, основанието по действащата тарифа, съответната сума, както и идентификационни данни за вносителя на таксите.

Когато се констатира, че по искане за временна закрила не са заплатени таксите за публикация или заплатените такси са в непълен размер се предоставя тридневен срок за отстраняването им от получаването на уведомлението.

Когато се констатира, че по искане за осигуряване на правно действие на издаден Европейски патент:

 • липсва плащане за публикация, подателят се уведомява за констатираните недостатъци като му се предоставя срок за отстраняванети им до изтичане на тримесечния срок от датата на съобщението за издаване на европейския патент в Европейския патентен бюлетин или до изтичане на тридневен срок от датата на получаване на уведомлението, ако този срок изтича по-късно.
 • плащането е в непълен размер на подателят се изпраща уведомление за плащане като му се предоставя двумесечен срок от датата на получаването на уведомлението.

Публикация за получен превод

Когато по искането са изпълнени всички изисквания на подателя се съобщава за това като в случай на искане за осигуряване на правно действие на издаден и публикуван европейски патент се взима решение за това, вписва се Европейския патент в Регистъра на Европейските патенти, поддържан от Патентно ведомство и се изготвя сертификат, който се връчва по съответния ред.

Непосредствено след изпращане на съобщението/решението се извършва подготовка за публикация и се публикува съобщение за получения превод в първото възможно издание на Официалния Бюлетин.

По отношение на искания за осигуряване на действие на европейски патент, съгласно ЗПРПМ се изисква за извършване на публикация на превода на описанието, патентните претенции и чертежите, съответната подготовка за публикация и публикацията се извършва след като, преводът бъде представен в електронен формат и форма посочени по-горе. В тази връзка ако в хода на производството по осигуряване на правно действие на европейски патент подателят на искането се установи, че не е представен превода, патентните претенции и чертежите в необходимия формат и форма едновременно с решението за осигуряване на действие на европейския патент на подателя се съобщава това.

Такси за поддържане действието на европейски патент

За поддържане действието на европейски патент на територията на Република България се дължат такси за всяка следваща патентна година след последната платена в Европейското патентно ведомство при спазване на изискванията на ЗПРПМ.

Такса за поддържане действието на европейски патент, станала дължима в двоен размер в двумесечен срок от публикацията на съобщението за издаване на европейския патент, се плаща в Патентно ведомство на Република България в редовния й размер, ако плащането се извърши в този срок, съгласно чл. 141 от Европейската патентна конвенция.

Коригиран превод

Заявителят или притежателят на европейски патент може да подаде по всяко време коригиран превод, като заплати съответна такса за публикация. Патентното ведомство публикува съобщение за получения коригиран превод в официалния бюлетин.

Когато корекциите се отнасят до патентните претенции в заявката за европейския патент, едновременно със съобщението в бюлетина се осигурява достъп до коригирания превод.

Когато корекциите се отнасят до превода на европейския патент, патентът се публикува отново с внесените корекции.

Коригираният превод има действие по отношение на трети лица от датата на публикуване на съобщението.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg