ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Структура и управление

Organigrama_BG_2021_УП_2021-11-26

Патентно ведомство на Република България се ръководи от председател. На пряко подчинение на председателя са заместник-председател, главен секретар и финансов контрольор.

Организационната структура на Патентно ведомство на Република България включва следните шест дирекции:

Оля Димитрова - председател

                              - заместник-председател

Мариян Стоянов -  главен секретар
Дирекция "Административно-правни дейности"
Теодора Петрова - Директор   

Дирекция "Финансови и стопански дейности"
Даниела Бояджиева - Директор

Дирекция "Международно сътрудничество и проекти"
Вероника Тодорова -  Директор   

Дирекция "Експертиза и закрила на изобретенията, полезните модели и промишлените дизайни"
Галя Айгърова - И. Д. Директор   

Дирекция "Експертиза и опозиция на марките и географските означения"
Андриана Йончева - Директор

Дирекция "Спорове и административнонаказателна дейност"
Ивайла Иванова –  Директор   

Патентно ведомство на Република България разполага със 114 щатни бройки.

Председателят осъществява цялостното ръководство на Патентното ведомство на Република България и неговата администрация:
1. представлява Патентното ведомство или оправомощава лица, които да го представляват;
2. организира, ръководи и контролира дейността на Патентното ведомство;
3. провежда държавната политика в областта на индустриалната собственост и определя стратегическите цели и задачи на Патентното ведомство;
4. утвърждава щатното разписание на администрацията;
5. сключва, изменя и прекратява трудовите и служебните правоотношения със служителите от администрацията и присъжда рангове на държавните служители;
6. взема решения по въпроси от неговата изключителна компетентност съгласно приложимите нормативни актове, определящи правомощията на ведомството;
7. ръководи, координира и контролира действията по изпълнение на основните функции по предоставяне на правна закрила на обектите на индустриална собственост и защита при нарушения срещу тях;
8. изпълнява бюджета;
9. информира обществеността за дейността на Патентното ведомство чрез средствата за масово осведомяване;
10. осъществява международното сътрудничество на Република България с международни организации или с органи от други държави в областта на индустриалната собственост;
11. председателства работна група 34 - "Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост";
12. сключва договори с външни експерти;
13. командирова служителите от администрацията в страната и в чужбина;
14. представлява ведомството в международни организации и съюзи;
15. сключва договори и/или споразумения с чуждестранни патентни ведомства или организации, осъществява сътрудничество с ръководствата на организации с идеална цел, вкл. университети, научни институти, изследователски организации и др.;
16. утвърждава Устройствения правилник на Патентното ведомство, Правилника за вътрешния трудов ред, Правилника за документооборота в Патентното ведомство, както и всички други вътрешни актове, необходими за законосъобразната дейност на ведомството;
17. решава и други въпроси, свързани с дейността на Патентното ведомство.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg