ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Нови сортове растения и породи животни

Обекти и форма на закрила

Обект на закрила са създадени или открити и разработени сортове растения, от всеки ботанически род и вид, в т.ч. клон, линия, хибрид или подложка, независимо от метода (изкуствен или естествен) на получаването им. Като нови породи животни могат да бъдат защитени създадени или открити и разработени породи, линии и хибриди селскостопански животни, независимо от метода на получаването им. Изключение правят местните (автохтонни) породи животни, които са собственост на държавата.

Правната закрила на сорт/порода се предоставя със сертификат, който се издава от Патентното ведомство и действа тридесет години за сортове дървета и лози, и за породи, и двадесет и пет години - за всички останали сортове, считано от датата на издаването му. Сертификатът удостоверява наличието на регистриран растителен сорт, приоритета, правото на авторство и изключителното право на притежателя му върху сорта. Сертификатът се издава от Патентното ведомство след експертно проучване на сорта/породата - обект на заявката.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg