ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Най-важното за изобретенията

Правната закрила на патентоспособно изобретение се предоставя с патент, който се издава от Патентното ведомство и удостоверява изключителното право на притежателя върху изобретението.

Патентоспособни са изобретенията от всички области на техниката, които са нови, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими.

Съгласно Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ) не се считат за изобретения:

 • открития, научни теории и математически методи;
 • резултати от художествено творчество;
 • планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или делова дейност и компютърни програми;
 • представяне на информация.

Не се издават патенти за изобретения, чието търговско използване нарушава обществения ред и добрите нрави, както и за изобретения, които се отнасят до:

 • методи за клониране на хора;
 • методи за изменение на генетична идентичност на човешки зародиш;
 • използване на човешки ембриони за промишлени или търговски цели;
 • методи за модифициране на генетичната идентичност на животни, ако има опасност да им причини страдания, без това да допринесе съществена полза от медицинска гледна точка за хора или животни;
 • методи за лечение на хора или животни чрез терапия или по хирургичен път, както и методи за диагностика на хора или животни;
 • сортове растения и породи животни;
 • биологични методи за произвеждане на растения и животни.

Обхватът на правна закрила се определя от претенциите. Описанието и чертежите служат за тълкуване на претенциите.

Срокът на действие на патента е 20 години от датата на подаване на заявката.

Патентът има териториално действие.

Право на заявяване

Правото на заявяване принадлежи на изобретателя или на неговия правоприемник. Когато правото на заявяване принадлежи на няколко лица, то се упражнява от тях съвместно. Отказът на едно или на няколко от тях да участват в заявяването или в процедурата по издаване на патента не е пречка останалите да извършват предвидените в този закон действия.

1. Счита се, че заявителят има право на заявяване, докато не се установи друго по съдебен ред.

2. Правото на заявяване на изобретение, създадено при условията на чл. 15 от ЗПРПМ, принадлежи на работодателя, ако той подаде заявка в тримесечен срок от получаване на уведомление от изобретателя за създаването на изобретението. В противен случай правото на заявяване преминава върху изобретателя. Правото на заявяване може да принадлежи съвместно на работодателя и на изобретателя, ако това е предварително уговорено в договор.

3. Когато изобретението е създадено въз основа на договор, правото на заявяване принадлежи на възложителя освен ако друго не е предвидено в договора.

Право на изобретателя да бъде посочен

Изобретателят на изобретение има право да бъде посочван в заявката, в издадения патент за изобретение, както и в публикации относно изобретението. Това право е лично и непрехвърлимо.

Патентното ведомство следи служебно за посочване на изобретателя, съответно съизобретателите, в заявката и в издадения патент.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg