ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Действие на европейски патент

Искането за действие на европейски патент на територията на Република България се подава в Патентното ведомство от притежателя на европейския патент или чрез представител по индустриална собственост, директно, по пощата или по факс.

Искането за действие на европейски патент на територията на Република България, преводът на описанието, претенциите и чертежите, когато има такива в издадения европейски патент и таксите за публикация по Тарифата за таксите събирани от Патентното ведомство трябва да бъдат получени в Патентното ведомство в 3 месечен срок от публикацията на съобщение за издаване на европейски патент в Европейския патентен бюлетин.

С пропускането на този срок европейският патент няма действие на територията на Република България.

Когато описанието и/или патентните претенциите на европейския патент, който е вече действащ на територията на Република България са изменени в производство по опозиция/ограничение пред Европейското патентно ведомство притежателите на европейски патенти с действие на територията на Република Бъллгария следва в З месечният срок от датата на публикацията за изменението от Европейското патентно ведомство да предприемат действия пред Патентното ведомство.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg