ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Процедура по заявяване

Актуализации в ОБЩО СЪОБЩЕНИЕ относно представянето на новите видове марки и ПРЕГЛЕД на форматите за тяхното представяне

Патентното ведомство на Република България представя на вниманието на всички заинтересовани потребители текста на Общото съобщение относно представянето на новите видове марки с промените, настъпили в практиката на националните ведомства на Дания, Испания и Португалия. Ведомствата на Австрия, Чехия, Дания, Естония, Франция, Унгария, Италия, Португалия и Швеция са заявили промени във форматите, които се допускат при заявяване на новите видове марки.

Предишната актуализация на текста и допустимите формати за новите видове марки беше направена на 03 декември 2018г.:

02 октомври 2015
Общо съобщение на OHIM и националните ведомства по индустриална собственост на страните - членки на ЕС относно общата практика във връзка с отличителността — комбинирани марки, съдържащи описателни/неотличителни думи Днес - 02.10.2015 г., националните ведомства за интелектуална собственост в Европейския съюз и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и дизайни) (OHIM) публикуват едновременно на своите интернет страници Общо съобщение относно общата практика във връзка с отличителността на комбинирани марки, съдържащи описателни/ неотличителни словни елементи.
Този документ е посветен на новата обща практика по третия проект от Програмата за сближаване „CP 3. Отличителност — комбинирани марки, съдържащи описателни/неотличителни думи“. Целта на проекта е сближаване на подхода на различните ведомства в ЕС относно случаите, в които комбинирана марка, съдържаща чисто описателни/ неотличителни словни елементи, преминава успешно експертизата за абсолютни основания, тъй като фигуративният елемент ѝ придава отличителен характер в достатъчна степен.
Общото съобщение и приложените към него Принципи на общата практика представляват препоръка към ведомствата за интелектуална собственост, потребителските асоциации, заявителите и представителите относно общата практика за случаите на комбинирани марка с описателни и/или неотличителни думи. Документите са общодостъпни и предоставят ясно и изчерпателно разяснение на принципите, на които се основава общата практика. Тези принципи ще изпълняват функцията на насоки, за да се гарантира, че различните ведомства ще достигат до сходно и предвидимо заключение, когато разглеждат едни и същи основания за отказ.

02 октомври 2014 г.

Общо съобщение на OHIM и националните ведомства по индустриална собственост на страните - членки на ЕС относно влиянието на неотличителните и слаби елементи на марките при преценяването на вероятност за объркване (относителни основания за отказ)В резултат на съвместната си работа по проекта CP 5. Относителни основания – вероятност за объркване (Влияние на неотличителни/слаби елементи) OHIM и националните ведомства за марки в Европейския съюз се договориха относно обща практика по отношение на влиянието на неотличителните/слаби елементи в състава на марките при преценяване на вероятността за объркване (относителни основания). Общата практика се оповестява публично посредством Общо съобщение с цел допълнително увеличаване на прозрачността, правната сигурност и предвидимостта в полза както на експертите, така и на потребителите. Този документ представлява препоръка за ведомствата за индустриална собственост, както и за потребителски асоциации, заявители, опоненти и представители относно общата практика във връзка с неотличителните/слаби елементи на марките за целите на преценяването на вероятността за объркване, като се приема, че стоките и/или услугите на сравняваните марки са идентични. Общото съобщение цели да предостави ясно и изчерпателно обяснение на принципите, на които се основава общата практика. Предвижда се тези принципи (представени в Приложение I към Общото съобщение) да обхванат болшинството от случаите. Тъй като вероятността за объркване трябва да се оценява поотделно във всеки конкретен случай, общите принципи служат като насока, за да се гарантира, че различните ведомства достигат до сходни заключения, когато се разглеждат едни и същи марки и основания.

15 април 2014

Общо съобщение на OHIM и националните ведомства по индустриална собственост на страните - членки на ЕС относно обхвата на закрила на черно-белите марки

В рамките на Програмата за сближаване на практиките (Convergence Programme) и в резултат на съвместна работа по един от проектите на програмата - „Обхват на закрила на черно-белите марки”, OHIM и националните ведомства за марки в Европейския съюз се договориха относно обща практика по отношение на марките в черно-бялата и/или сивата гама. Общата практика е приета с цел допълнително увеличаване на прозрачността, правната сигурност и предвидимостта в полза както на потребителите, така и на експертите. Целта на проекта е сближаването на различните практики по отношение на марките в черно-бялата и/или сивата гама, що се отнася до приоритет, относителни основания за отказ и реално използване на марката.

В резултат на работата по проекта и постигнатото съгласие, OHIM и националните ведомства публикуват на своите интернет страници Общо съобщение относно въвеждането на общата практика. Това съобщение има за цел да предостави информация относно обхвата на проекта, и конкретни данни за въвеждането на oбщата практика в прилагащите я ведомства. Подробна информация за принципите на oбщата практика се съдържа в приложението на Общото съобщение.

22 март 2011

На 10.03.2011 г. влязоха в сила нормите на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (ЗМГО), регламентиращи процедурата по опозиция, с което досегашната процедура по регистрация на марките се замени с т.нар. опозиционна система.
При новата система експертизата по същество на заявки за регистрация на марки се извършва служебно само на абсолютните основания, разписани в чл. 11 от закона и ако заявката отговаря на тези изисквания, тя се публикува в официалния бюлетин на Патентното ведомство. В тримесечен срок от публикацията, притежателят на по-ранна марка, лицензополучателят на изключителна лицензия на по-ранната марка, както и други лица с по-ранни права могат да възразят срещу регистрацията, като за целта подадат писмена опозиция срещу регистрацията на марката. Особено важно е да се знае, че проверка за наличие на предходни права върху заявените за регистрация марки няма да се извършва в Патентното ведомство, като задължението и отговорността за това се предоставя на самите притежатели на по-ранни права.
Когато по дадена заявка в Патентното ведомство не е постъпила опозиция или тя е отхвърлена изцяло или частично като неоснователна с влязло в сила решение, се взема решение за регистрация на марката.
Този модел на експертиза съответства на експертизата, която се извършва от Ведомството за регистрация на марки и дизайни на Европейския съюз – OHIM, както и на немалко страни в Европа, и по този начин осигурява на българския бизнес условия, идентични със съществуващите в рамките на Европейския съюз.
Притежателите на вече придобити права върху марки следва да полагат необходимите грижи по опазване на придобитите права като следят публикуваните заявки, и при преценка, че евентуалната регистрация може да навреди на техните бизнес интереси, да подават опозиция.
Конкретна препоръка към бизнеса е да се следят публикуваните заявки и при преценка, да възразяват по тези от тях, които биха могли да попречат на тяхната пазарна реализация или да им навредят по някакъв друг начин. Положителното в случая е, че преценката се прави от самите притежатели на права, които най-добре знаят какви последствия би имало за развитието на техния бизнес появяването на пазара на марка идентична или сходна на тяхната.
Процедурата по регистрация, въведена с последните изменения на ЗМГО, отговаря на установените в страната ни пазарни отношения, при които оценката при регистрацията на марката зависи от многобройни фактори и по-специално от признаването на марката на пазара и от бизнес интересите на нейния притежател. Правата върху марка не са самоцел и нейната регистрация не следва да се използва като забранителна функция.
За подпомагане на бизнес средите Патентното ведомство предоставя като услуга, срещу определена такса, извършването на проучвания за наличие на предходни права.
Промени са направени и по отношение на сроковете, в които заявителят и експертизата следва да извършат определени действия в процедурата по експертиза с цел съкращаване на срока за предоставяне на закрила.
Актуална информация за измененията в ЗМГО, както и за предстоящите мероприятия по информационната кампания на Ведомството за прилагане на новата правна уредба, може да бъде получена на нашия сайт.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg