ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Полезни модели

Регистрация на полезен модел

Правна закрила на полезен модел се предоставя чрез регистрация в Патентното ведомство. Регистрацията има действие по отношение на трети лица от датата на публикацията в официалния бюлетин на Патентното ведомство.
Правото на регистрация принадлежи на лицето, което има право на заявяване съгласно чл. 13 от ЗПРПМ.
Не се считат за полезни модели

 • открития, научни теории и математически методи;
 • резултати от художествено творчество;
 • планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или за делова дейност и компютърни програми;
 • представяне на информация.
 • открития, научни теории и математически методи;
 • резултати от художествено творчество;
 • планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или за делова дейност и компютърни програми;
 • представяне на информация.

Човешкото тяло на различните етапи от неговото образуване и развитие, както и простото откриване на един от неговите елементи, включително последователността или частичната последователност на ген, не може да съставлява патентоспособно изобретение. Елемент, изолиран от човешкото тяло или получен по друг начин чрез технически процес, включително последователност или частична последователност на ген, може да съставлява патентоспособно изобретение, дори ако структурата на този елемент е идентична с тази на естествен елемент.
Не се регистрират като полезни модели биотехнологични изобретения по смисъла на чл. 7а от ЗПРПМ, методи, химични съединения или тяхно използване, както и обектите по чл. 7 от ЗПРПМ.

Претенции за  продукт

Претенцията за продукт съгласно чл. 19, ал. 4 ЗПРПМ се отнася до физически обект (изделие, устройство, машина или система от взаимодействащи си устройства, както и до вещества или състави). Претенциите за продукт включват елементи, компоненти, връзки и/или съотношения между елементите, взаимното им разположение, материали, от които са изработени елементите, и други признаци на продукта, като резултат, функция и т.н., в случаите, когато това се налага за по-ясното и точно определяне на същността му.

Предимства на закрилата със свидетелство за регистрация на полезен модел

Свидетелството за регистрация на полезен модел предоставя на притежателя изключителни права, т.е. правoто да забрани използването на изобретението,  предмет на издадения  патент от трети лица за определен период от време (10 години от датата на подаване на заявката за регистрация на полезен модел) без негово разрешение на територията, на която регистрацията има действие. Изключителното право върху регистрирания полезен модел включва правото на използване на полезния модел, забраната трети лица да го използват без съгласие на притежателя на свидетелството и правото на разпореждане със свидетелството за регистрация на полезен модел.
Правният обхват на защитата се определя от претенциите в издаденото свидетелство за регистрация на полезен модел.
Действието на патента не се разпростира върху:

 • използване на патентованото полезния модел за нетърговски цели с оглед на лични потребности, ако не нанася значителни материални щети на притежателя на свидетелството за регистрация;
 • използване на полезния модел за експериментални или научноизследователски цели, свързани с предмета на полезния модел защитен с регистрация;
 • еднократно непосредствено приготвяне на лекарствено средство в аптека по лекарска рецепта;
 • използване на защитения полезен модел в чужди наземни, морски и въздушни превозни средства, които временно или случайно навлизат в земната, морската или въздушната територия на страната, при условие, че защитения полезен модел е използван изключително за нуждите на тези превозни средства.
icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg