ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Подаване на заявка

Подаване на заявка

За предоставяне на услугата, заявителят подава заявка за регистрация на полезен модел по образец. Заявители, които нямат постоянен адрес или седалище в Република България, задължително извършват действия пред Патентното ведомство чрез представител по индустриална собственост. Когато заявителите са няколко и единият от тях е българско физическо или юридическо лице, упълномощаването на представител не е задължително. В този случай задължително се посочва адрес за кореспонденция в Република България.

За същото изобретение, за което е подадена заявка за патент, заявителят може да подаде и паралелна заявка за регистрация на полезен модел при спазване на изискванията за правна закрила, като се позове на датата на подаване и на претендирания приоритет на заявката за патент. Това право може да бъде предявено до изтичането на два месеца от датата на получаване на решението по заявката за патент, но не по-късно от 10 години от датата на подаване на заявката за патент.

Заявката може да бъде подадена по следните начини:

 • директно в Патентното ведомство на специално обособена за това регистратура;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;
 • чрез комуникационно средство, предаващо факсимиле;
 • по електронен път на електронния адрес за кореспонденция на Патентното ведомство;
 • чрез портала за електронни административни услуги на Патентното ведомство.

Към заявката се прилагат следните документи:

 • пълномощно, когато заявлението се подава чрез представител по индустриална собственост;
 • приоритетен документ, когато е претендиран приоритет;
 • декларация за действителните изобретатели, когато заявителят е различен от изобретателя;
 • документ за платени такси за заявяване и за проверка, както и за претендираните приоритети.

Когато заявката се подава по електронен път се прилагат сканираните изображения на посочените документи.

Когато заявката е подадена чрез електронна поща или чрез комуникационно средство, предаващо факсимиле или електронно копие, оригиналът на заявката се предоставя на Патентното ведомство в едномесечен срок. В този случай за дата на заявяване се счита датата на получаване на заявката на електронната поща.

За подаване чрез портала за електронни административни услуги на Патентното ведомство се изисква подписване на заявката с квалифициран електронен подпис.

Датиране на заявката

След получаване на заявката, тя се регистрира като получена. След това експертът извършва проверка за редовност, свързана с т.нар. „установяване на дата на подаване на заявката”. Експертът проверява дали са представени:

 • заявление за регистрация с наименование на полезния модел, за който се иска регистрация;
 • идентификационните данни на заявителя на български език;
 • описание на полезния модел;
 • чертежи, ако са необходими;
 • една или повече претенции.

При наличието на всички предпоставки, експертът датира заявката, като заявката се вписва във Входящия регистър на Патентното ведомство за заявките за полезни модели. На заявителя се съобщава писмено входящият й номер и установената дата на подаване.

В случай, че не е налице някоя от предвидените предпоставки, на заявителя се изпраща съобщение, че заявката се счита за неподадена.

Когато заявката е подадена по факса или по електронен път и отговаря на изискванията за датиране, а оригиналът се получи в Патентното ведомство след едномесечния срок, за дата на подаване се счита датата на получаване на оригиналните документи във ведомството.

Проверка за наличие на класифицирана информация

В едномесечен срок от датата на подаване на заявката, когато заявител е български гражданин с постоянен адрес в Република България или юридическо лице със седалище в Република България, се извършва проверка дали заявката съдържа класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.

Когато заявката е била подадена като заявка за регистриране на секретен полезен модел и след проверката за наличие на класифицирана информация не е определено ниво на класификация за сигурност, Патентното ведомство уведомява заявителя, че заявката не съдържа секретен полезен модел, и изисква изричното му съгласие тя да се разглежда по общия ред. В случай че такова съгласие не бъде получено в тримесечен срок, заявката се счита за оттеглена.

Проверка за платени такси

За всяка заявка с установена дата на подаване се проверява дали е приложен документ за платени такси за заявяване и за проверка. Ако не е приложен такъв документ, на заявителя се предоставя едномесечен срок за заплащането на тези такси. Ако в този срок таксите не бъдат платени, заявката се смята за оттеглена.

Ако не са заплатени таксите за претендираните приоритети, заявителят губи правото си на приоритет, ако е заявил такъв.

Формална експертиза

В едномесечен срок от проверката за наличие на класифицирана информация, ако такава се изисква, или от подаването на заявка от чуждестранен заявител за всяка заявка с установена дата на подаване се извършва проверка за изпълнение на формалните изисквания към заявката.

Ако се констатират недостатъци, заявителят се уведомява за това и му се предоставя едномесечен срок за отстраняването им. Ако заявителят не отговори в този срок или не отстрани недостатъците, се взема решение за прекратяване на производството.

Проверка за регистрация

В тримесечен срок от приключване на формалната експертиза експерт от експертизния отдел извършва проверка дали заявеният за регистриране полезен модел отговаря на нормативните изисквания за регистрация (проверка на описанието, чертежите, претенциите и реферата, както и дали заявеният за регистриране полезен модел попада в обхвата на обектите, подлежащи на закрила). Ако се констатират недостатъци, заявителят се уведомява за това и му се предоставя тримесечен срок за становище или внасяне на корекции. Ако заявителят не отговори в този срок, възрази неоснователно или не отстрани недостатъците, се взема решение за отказ на регистрацията.

В същия срок се извършва и проверка за единството на заявката (дали заявката е само за един полезен модел или за група полезни модели, които са свързани така, че образуват един общ изобретателски замисъл). При неспазване на изискванията за единство експертът предлага на заявителя в тримесечен срок да раздели заявката. Ако в този срок заявителят подаде самостоятелни заявки за отделените части, за дата на подаване, съответно приоритет на тези заявки се счита датата на подаване, съответно приоритета на първоначално подадената заявка. Ако заявителят не отговори в този срок, възрази неоснователно или не отстрани недостатъците, се взема решение за прекратяване на производството.

Ако в резултат на проверката не се констатират несъответствия или несъответствията са отстранени, заявителят се поканва да заплати в едномесечен срок такса за регистрация, такса за издаване на свидетелство за регистрация, такса за публикация на описанието, чертежите, претенциите и реферата и такса за публикация в Официалния бюлетин на Патентното ведомство. Ако таксите не бъдат заплатени, заявката се счита за оттеглена.

В 14-дневен срок от заплащане на таксите се взема решение за регистрация на полезния модел и се извършва вписване в Държавния регистър на полезните модели.

Издаване на свидетелство за регистрация

В едномесечен срок от вписването на полезните модели в Държавния регистър се прави публикация в Официалния бюлетин на Патентното ведомство.

В едномесечен срок от публикацията се издава свидетелство за регистрация на полезния модел и се публикуват описанието, чертежите, претенциите и реферата.

Промени и оттегляне на заявката, направени от заявителя

Промени в заявката могат да се правят в производство по заявката до вземане на решение. Промените не могат да излизат извън първоначалното разкритие в заявката.

Заявката за регистриране на полезен модел може да бъде оттеглена с писмено заявление на заявителя, ако вече не е взето решение за регистриране.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg