ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Регистрация в ЕС

СЛУЖБАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ДИЗАЙНИ)

Органът, отговорен за администрирането на марки и дизайни на ЕС, е Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). То е административно, юридически и финансово независимо учреждение на Европейската общност със седалище в испанския град Аликанте.

Неговите основни дейности са:

  • прилага процедурата по регистрация на марки и дизайни на ЕС;
  • поддържа публични регистри за регистрираните марки и дизайни на ЕС;
  • произнася се с решения по искания за прекратяване и заличаване на регистрирани марки и дизайни на Общността, наред със специализираните съдилища в страните - членки на ЕС.

Много често Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар е наричано с английската абревиатура OHIM - Office for the Harmonization in the Internal Market.

КОНТАКТИ:

Avenida de Europa,
4E-03008 Alicante, SPAIN
електронна поща: information@euipo.europa.eu

Телефон - централа и информация: + 34 96 513 9100
Факс за кореспонденция, свързана с конкретно досие на марка или дизайн на ЕС (заявки, кореспонденция с експерти, възражения, искания за прекратяване, вписвания в Регистрите и др.): + 34 96 513 134

Банкови сметки

Банка Banco Bilbao Vizcaya Argentaria La Caixa
Адрес Explanada de España, 11E-03002 Alicante, SPAIN Calle Capitán Segarra,6,E-03004 Alicante, SPAIN
Номер на сметката 0182-5596-90-0092222222 2100-2353-01-0700000888
BIC code * BBVAESMMXXX CAIXESBBXXX
IBAN ES88 0182 5596 9000 9222 2222 ES03 2100 2353 0107 0000 0888
Bank charges ** OUR OUR


* Някои компютърни програми не приемат трите последни знака XXX на BIC кода. В тези случаи потребителите трябва да посочат BBVAESMM или CAIXESBB.

** За да се осигури получаване на пълната сума, е необходимо трансферът да бъде направен, като за метод на плащане на банковите разходи (Bank charges) се посочи OUR.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАРКАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Коя марка може да бъде регистрирана

Марката на Европейския съюз трябва да отговаря на две условия: да отличава стоките и услугите на един производител от тези на други производители и да бъдат представени по начин, който дава възможност на компетентните органи и на обществеността да определят ясен и точен предмет на защита, която се предоставя на техния притежател.

Кой може да придобие марка на Европейския съюз

Достъп до марката на Европейския съюз като правило имат всички видове заявители. Всяко физическо или юридическо лице, включително органите, основани съгласно общественото законодателство, може да бъде притежател на марка на Европейския съюз.

Кой може да подаде заявка за регистрация на марка на Европейския съюз

Всички физически и юридически лица от страни членки на Европейския съюз могат да се обръщат директно към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.

Заявители от страни, които не членуват в Европейския съюз, трябва да бъдат представлявани пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.

Представителство пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост

Често пъти е препоръчително за извършване на действия пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост да се ползват услугите на оторизиран представител.

Опитът и съветите на специален професионален представител помагат на предприятия, които нямат служители с опит в областта на закрилата на марки, да избегнат трудностите, породени от недостатъчно познаване на закона, процедурите и сроковете за регистрация на марки.

Действия като представители пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост могат да изпълняват само практикуващи адвокати и професионални представители, вписани в поддържания за целта списък на Службата.

На какъв език трябва да се подаде заявката

Заявка за марката на Европейския съюз може да се подаде на всеки от официалните езици на Европейската общност и той се приема за първи език. Допълнително може да се посочи и втори език, избран измежду петте работни езика на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, които са: испански, немски, английски, френски и италиански.
Всички действия пред Службата след приключване на регистрацията се извършват на втория език. Освен това заявителят приема, че вторият език ще може да се използва от трети лица за подаване на възражения срещу регистрацията, искания за отмяна или заличаване на регистрацията.

Ако заявката е подадена на един от петте работни езика на Службата, тогава езикът, който ще може да се използва за възражения срещу регистрацията и за процедури за отмяна или заличаване на регистрацията, може да бъде както първият език, така и посоченият от заявителя втори език, в зависимост от избора на възразяващата страна или молителя.

Как се подготвя заявка за марка на Европейския съюз: избор на знак

Изборът на единствена марка, която да се използва в редица страни с различни езици, култура, традиции и обичаи, изисква много по-внимателно обмисляне в сравнение с този на национална марка.

Подаване на заявка за регистрация на марка на Европейския съюз

Марката на Европейския съюз се заявява директно пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. С регламента за изменение е отменена възможността за подаване на заявки за марки на ЕС чрез националните служби.

Заявката може да бъде предадена лично в приемната на Службата в Аликанте, да бъде изпратена по пощата, по куриер или по факс. Когато заявката е подадена по факс, не е необходимо допълнително да се изпраща оригиналният екземпляр.

Възможно е и така нареченото е-заявяване – заявката се изпраща чрез електронен формуляр по Интернет. Тъй като разходите за обработване на електронните заявки са по-малки, използването на този вид заявяване се поощрява, като основната заявителска такса е по-ниска.

За всяка заявка се заплаща основна такса и в случаите, когато са заявени повече от един клас, за всеки следващ клас се заплаща допълнителна такса.

Попълване на формуляр

Използването на официалния регистрационен формуляр на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост е силно препоръчително, без да е задължително. Заявителите могат да използват отпечатан на компютър формуляр с подобна структура и формат, който обаче трябва да съдържа цялата информация, посочена в официалния формуляр.

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Дата на заявяване

При получаване на заявката експерт на Службата проверява дали тя съдържа всичко необходимо и дали са платени таксите. Ако е нужно, от заявителя се иска да отстрани съществуващи нередности. Този етап завършва, като на заявката се дава дата на заявяване.

Проучвателни доклади

Потребителите могат да избират дали да получат доклади с резултати от търсенето в ЕС и писма за наблюдение.
Изготвят се проучвателни доклади за съществуващи по-ранни марки в
Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и във ведомствата на някои страни членки на Европейския съюз, след като на заявката бъде поставена дата на заявяване.
Службата на Европейския съюз за интелектуална собственостправи проучване за по-ранни права само по отношение на марките на Европейския съюз. Ведомствата за индустриална собственост на онези страни членки, които са изразили желание за това, правят проучвания в своите регистри. Техните проучвателни доклади трябва да бъдат изготвени в предвидения задължителен срок, след което Службата на Европейския съюз за интелектуална собственостги изпраща на заявителя за сведение.

Абсолютни основания за отказ

Заявката може да бъде отказана от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост по абсолютни основания, свързани с характеристиките на заявената марка сама за себе си.

Публикуване на заявката

Ако няма абсолютни основания за отказ и ако заявителят не оттегли своята заявка, след като получи проучвателните доклади за наличие на по-ранни права, заявката се публикува в Бюлетина на марките на Европейския съюз, издаван от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост на всички официални езици на Европейския съюз.

Срок за подаване на възражение срещу регистрация

В срок от 3 месеца след публикуването на заявка за марка на Европейския съюз, трети лица могат да подават възражения срещу регистрирането й.

Съгласно новата уредба началната дата на срока за подаване на възражения срещу международни регистрации, посочващи ЕС започва да тече един месец след датата на публикуването.

За да бъде регистриран като марка на Европейския съюз, един знак не трябва да допуска никакво възможно объркване на потребителите, като така предотвратява опасността да бъдат засегнати по-ранни права на други притежатели на марки.

Притежателите на по-ранни марки могат да подават възражение срещу регистрация в срок от 3 месецаслед публикацията, като посочат основанията и мотивите за него. Процедурата между заявителя и молителя протича пред Отдела за разглеждане на възражения на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, който обаче не може да посочва служебно относителни мотиви за отказ на регистрация.

Каква е ролята на Регистъра на марките на Европейския съюз

Регистърът на марките на Европейския съюз осигурява достъп до пълната информация за такива марки и техните притежатели. Вписването в Регистъра има ефект по отношение на трети лица относно правата върху марката на Европейския съюз.

След приключване на регистрационната процедура марката на Европейския съюз се вписва в Регистъра. Всяко прехвърляне, лицензиране или други свързани с марката права трябва да бъдат вписани в Регистъра, за да имат ефект по отношение на трети лица. Списъкът на стоките и услугите, за които е регистрирана всяка една марка, се вписват в Регистъра на всички езици на Европейския съюз, както и всяка друга информация, която трябва да бъде преведена, за да стане достъпна за гражданите на страните членки на Европейския съюз. Регистърът е и база данни, която е достъпна чрез Интернет и в която могат да се правят справки в реално време от националните ведомства по индустриална собственост в цял свят или чрез услугите на фирми и консултанти по индустриална собственост.

В Бюлетина на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственостсе публикува информацията, която се съдържа в Регистъра. Когато има претенция за цвят, марките се отпечатват цветни.

Какви права осигурява регистрацията на марка на Европейския съюз

Марката на Европейския съюз дава на притежателя й право на закрила срещу възпроизвеждане или имитиране на неговата марка на територията на Европейския съюз. Тя може да се прехвърля и лицензира.

Упражняване на правата, произтичащи от марката на Европейския съюз

Нарушенията на права върху марката на Европейския съюз се санкционират от съдилищата за марки на Европейския съюз, определени във всяка страна членка на Европейския съюз след процедура за установяване на нарушението.

Тези съдилища за Република България са определени от Закона за марките и географските означения и са Софийският градски съд като първа инстанция и Софийският апелативен съд като втора инстанция.

Процедури за установяване на нарушения върху права на марка на Европейския съюз

Отговорността за тях лежи върху съдилищата за марката на ЕС в Европейския съюз, а не върху Службата на ЕС за интелектуална собственост. Ищецът може да избира между две съдилища: съда в страна членка, където е извършено нарушението, или съда в страна членка, в която ответникът има постоянен адрес.

Обжалване на решения на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост

Всяко окончателно решение на орган на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост , което е неблагоприятно за дадена страна, може да бъде обжалвано от засегнатата страна.

Жалби се подават пред Апелативните комисии на Службата, чиито членове се назначават от Съвета на Европейския съюз. За разглеждане на жалбата се внася такса. От своя страна решенията на Апелативните комисии могат да се обжалват пред съдилищата за марката на ЕС (първоинстанционен съд и съд на Европейската общност).

ТАКСИ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Какви са таксите

  • Основната такса в размер на 850 евро обхваща един клас.
  • Таксата за втори клас стоки и услуги е 50 евро.
  • Таксата за три или повече класа е 150 евро за всеки клас.

В каква валута се извършва плащането

Таксите се заплащат задължително в евро. Плащания в друга валута са невалидни и водят до загуба на правата.

Как се заплащат таксите

Чрез банков превод на една от двете банкови сметки на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.

Кога трябва да се платят таксите за заявяване и за регистрация на марка на Европейския съюз

Таксата за заявяване трябва да бъде платена в едномесечен срок от подаването на заявката, за да бъде призната тази дата за дата на заявяване. Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост не уведомява заявителя за срока и размера на това плащане.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg