ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Регистрация по национален ред

ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯ

Заявители на марки могат да бъдат както български физически и юридически лица, така и чуждестранни такива, като чуждите физически и юридически лица извършват действия пред Патентното ведомство, лично или чрез представител по индустриална собственост, дружество или съдружие на представители по индустриална собственост или на адвокати /упълномощено лице по чл. 3, ал. 1 от ЗМГО, наричано по-нататък "пълномощник"/. Лице по ал. 1, което не е установено в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, извършва действия пред Патентното ведомство задължително чрез адвокат или чрез представител по индустриална собственост /чл.3, ал.2 от ЗМГО/. Българският закон не изисква заявителят непременно да е производствено или търговско предприятие, което да произвежда или търгува със стоките, съответно да извършва услугите, за които желае да регистрира марката.
За получаване на регистрация на марка е необходимо да се подаде заявка в Патентното ведомство на Република България - директно, по пощата, по факс или по електронен път. Когато заявката се подава по електронен път, идентификация чрез уникален идентификатор на заявителя и на представителя по индустриална собственост, дружеството или съдружието на представители по индустриална собственост или на адвокати, както и електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис не са задължителни. При подаване чрез факс или чрез електронна поща, оригиналите на документите трябва да бъдат получени в Патентното ведомство в 14-дневен срок от датата на факса или подаването чрез електронна поща. Върху изпратените оригинални документи трябва ясно да бъде отбелязана датата на изпращането на факса или електронната поща.

Следва проверка дали са изпълнени изискванията от ЗМГО за установяване датата на подаване. За дата на подаване се счита датата, на която в Патентното ведомство са получени следните документи:

 • искане за регистрация, съдържащо името и адреса на заявителя, представяне на марката, списък на стоките и/или услугите, за които се иска регистрация;
 • за колективни и сертификатни марки - правилата за тяхното използване.

Когато тези изисквания не са изпълнени, заявката се смята за неподадена.

Когато са изпълнени всички изисквания, заявката се вписва във входящия регистър на Патентното ведомство на заявките за марки с входящ номер и дата на подаване, които се отбелязват върху нея.
За всяка заявка с установена дата на подаване се проверява дали е приложен документ за платени такси за заявяване и експертиза. Когато документът не е приложен, на заявителя се предоставя 14-дневен срок за отстраняване на недостатъка. До 14 дни след изтичането на този срок, таксите могат да бъдат платени в двоен размер. Ако в този срок таксите не са заплатени заявката се смята за оттеглена.
Заявката трябва да се отнася до една марка, предназначена за стоки и/или услуги от един или повече класове по Международната класификация на стоките и услугите. Заявката съдържа:

 1. искането за регистрация;
 2. данните по чл. 3 на заявителя;
 3. представяне на марката;
 4. списък на стоките и/или услугите, за които се иска регистрацията;
 5. вид и тип на марката;
 6. данни на пълномощника, в случай че е налице упълномощаване;
 7. описание на марката;
 8. данни за разделяне на заявката - номер и дата на подаване на предходната заявка;
 9. данни за приоритет, ако се претендира такъв;
 10. данни, че заявката е резултат от преобразуване на заявка/марка на Европейския съюз - номер и дата на подаване на преобразуваната заявка/марка, както и данни за приоритета, ако се претендира такъв;
 11. данни, че заявката е резултат от трансформиране на международна регистрация на марка - номер и дата на регистрация на трансформираната международна регистрация, както и данни за приоритета, ако се претендира такъв;
 12. декларация за отказ от изключителното право върху елемент от марката; 13. опис на приложенията;
 13. опис на приложенията;
 14. подпис, освен ако заявката е подадена чрез Портала за електронни услуги на Патентното ведомство.

Към заявката се прилагат:

 1. пълномощно, в случай че е налице упълномощаване;
 2. приоритетен документ, ако със заявката се претендира приоритет;
 3. документ за платена такса за заявяване и експертиза, ако плащането е по банков път;
 4. правила за използване на колективната или сертификатна марка, когато се иска регистрация на такава марка.

Заявката трябва да бъде подписана от заявителя или неговия пълномощник. Когато заявителят е юридическо лице, заявката се подписва от лицето, което го представлява по закон. В едномесечен срок от представяне на документа за платени такси се извършва формална експертиза. В случай че при нея се установят недостатъци, заявителят се уведомява и му се предоставя едномесечен срок за отстраняването им. Ако в този срок заявителят не отстрани недостатъците производството се прекратява. Когато при проверката се установи, че заявката не се отнася до една марка, в рамките на посочения едномесечен срок, заявителят може да раздели заявката, като разделените заявки запазват датата на подаване, съответно приоритетната дата на първоначалната заявка. При разделяне на заявката се заплаща такса за заявяване и експертиза, като съдържанието на разделената заявка не трябва да се различава от съдържанието на първоначалната заявка.
В двумесечен срок от приключване на формалната експертиза или от публикацията на международната регистрация в официалния бюлетин на Патентното ведомство, се извършва експертиза относно наличието на абсолютни основания за отказ. Когато има основание за отказ за всички или за част от стоките или услугите, заявителят се уведомява като се посочват мотивите за отказа и му се предоставя двумесечен срок за възражение. Ако в рамките на този срок, заявителят не отговори, възрази неоснователно или не ограничи списъка на стоките или услугите се взема решение за пълен или частичен отказ. При частичен отказ, заявителят има възможност в едномесечен срок от получаване на решението или в производството по разглеждане на жалби срещу решения за отказ да подаде молба за разделяне на заявката.
В едномесечен срок след приключване на експертизата относно наличието на абсолютни основания за отказ, всяка заявка, която отговаря на изискванията на закона се публикува в официалния бюлетин на Патентното ведомство. Международните регистрации, по които Република България е посочена страна, се публикуват в едномесечен срок от уведомяване на ведомството за международната регистрация.
В тримесечен срок от публикацията на марката, както и до приключване на производството по опозиция, при подадена такава, всяко лице може да подаде възражение срещу регистрацията, респ. срещу признаване на действието на международна регистрация на територията на Република България й въз основа на абсолютните основания за отказ. Възражението се разглежда от държавен експерт, като лицето, подало възражението не е участник в производството по заявката. Възражението се изпраща на заявителя, респ. притежателя на международната регистрация, който може да представи становище по него.

Процедура по опозиция

В тримесечен срок от публикацията на заявката, заинтересованите български или чуждестранни физически и юридически лица, могат да подадат опозиция срещу регистрацията на марка, респ. срещу признаване на действието на международна регистрация на територията на Република България. Лицата, които не са установени в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, извършват действия пред Патентното ведомство задължително чрез адвокат или чрез представител по индустриална собственост. Когато страната по производството пред Патентното ведомство не е посочила адрес в Република България, на същата се изпраща уведомление, с което ѝ се предоставя най-малко 7-дневен срок от получаването му за посочване на адрес. При опозиция срещу признаване на действието на международна регистрация тримесечният срок започва да тече два месеца след публикацията на международната регистрация в официалния бюлетин на Патентното ведомство. Опозицията се подава в два идентични екземпляра, освен когато е подадена по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Таксата за разглеждане на опозицията се заплаща с подаване на опозицията, но не по-късно от изтичането на тримесечният срок за подаване на опозицията.

Опозицията трябва да съдържа:

 • данни за опонента;
 • информация за правния интерес, на който се основава;
 • данни за марката, обект на опозицията, в това число входящ номер, наименование, името на заявителя, съответно притежателя на международна регистрация;
 • указание за стоките и/или услугите, посочени в заявката за марка, съответно в международната регистрация, срещу които е подадена опозицията;
 • данни за по-ранната марка и/или по-ранно право по смисъла на чл. 12 от ЗМГО, на която се основава опозицията, в това число входящ или регистров номер, стоки и/или услугите, за които марката е предназначена, името на притежателя на по-ранната марка;
 • указание за стоките и/или услугите, на които се основава опозицията;
 • подробно изложение на основанията, аргументите и мотивите, на които се основава опозицията, както и доказателства, когато това е необходимо;
 • документ за платена държавна такса, ако плащането е по банков път;
 • пълномощно, когато по опозицията е упълномощен представител по индустриална собственост;
 • съдебно удостоверение за образувано производство или влязло в сила съдебно решение, когато опозицията е по чл. 12, ал. 5 от ЗМГО.

Опозицията се разглежда от състав по опозиции, който се състои от трима експерти, единият от които е държавен експерт и е председател на състава. След постъпването на опозиция срещу заявка за регистрация на марка, се уведомява заявителят на марката – обект на опозицията.

Следва извършване на проверка за допустимост и формална редовност на опозицията.

В случай че опозицията е недопустима, се взема решение за необразуване на производство.

За всяка допустима опозиция се извършва проверка за формална редовност. Когато се констатират недостатъци по формалната редовност, на опонента се предоставя едномесечен срок за отстраняването им. В случай, че формалните нередовности не бъдат отстранени, се постановява решение за прекратяване на производството по опозиция.
След приключване на проверката за допустимост и формална редовност на опозицията, или след отстраняването на формалните нередовности от опонента, страните се уведомяват, че е образувано производство, като единият екземпляр от опозицията заедно с доказателствата се изпраща на заявителя на марката, обект на опозиция. Едновременно с това на страните се предоставя тримесечен срок за постигане на споразумение, който започва да тече от датата на изпращане на уведомлението.

Този срок може да се продължи еднократно с три месеца по писмено искане, подписано от страните, придружено с документ за платена държавна такса. Ако страните депозират споразумение, се постановява решение за прекратяване на производството по опозицията. При поискване, половината от платената държавна такса за опозиция се връща на лицето, което я е подало.

В случай, че в предвидения за това срок, не бъде постигнато споразумение на заявителя се предоставя двумесечен срок за отговор по опозицията. При представяне на отговор, той се изпраща на опонента за становище, за което му се предоставя едномесечен срок. Съответно при липса на отговор от страна на заявителя се постановява решение въз основа на опозицията и приложените към нея доказателства.

Съставът по опозиция постановява решение в рамките на три месеца от приключване на размяната на кореспонденция между страните. Когато съставът прецени, че опозицията е неоснователна, се постановява решение за оставяне без уважение.

Когато съставът прецени, че опозицията е основателна, се постановява решение за пълен или частичен отказ на регистрацията на марката. Решенията на състав по опозиции подлежат на обжалване в двумесечен срок от съобщаването им.

След влизане в сила на решенията за оставяне без уважение или за частичен отказ, производството по заявката продължава с решение за регистрация на марката за стоките и/или услугите, за които е нямало основание за отказ.

В седем дневен срок от изтичане на срока по чл. 52, ал. 1 на ЗМГО, когато не е подадена опозиция или когато опозицията е отхвърлена изцяло или частично като неоснователна с влязло в сила решение, на заявителя се изпраща решение за регистрация на марката. Марката се вписва в Държавния регистър на марките и се публикува в официалния бюлетин на Патентното ведомство. На заявителя ще бъде издадено свидетелство за регистрация на марката в 14 дневен срок след заплащане на такса в размер на 50 лв., съгласно чл. 4, ал. 1, т. 6 от Тарифата за таксите. Ако заявителят заплати по банков път, следва да представи в ПВ документ за наредения банков превод. Свидетелството може да бъде получено след изтичане на посочения по-горе срок в Регистратурата на Патентното ведомство на Република България или по пощата, след подаване на писмено искане.

ПРАВА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗДАДЕНИЯ ЗАЩИТЕН ДОКУМЕНТ

Правото върху марка, което възниква с нейната регистрация, включва правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който е идентичен или сходен на нея. Забраната за използване включва поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки, предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак, вносът или износът на стоките с този знак и използването на знака в търговски книжа и в реклами.

Когато марката е притежание на няколко лица и между тях не е уговорено друго, всяко от тях може да я използва в пълен обем. Правото да се разпореждат с марката (да я прехвърлят, да сключват лицензионни договори, да я залагат и предоставят като обезпечение) се упражнява съвместно от всички съпритежатели, като трябва да е налице тяхното писмено съгласие.

ОБЖАЛВАНЕ

Заявител на марка, който е получил:

 • решение за отказ на регистрацията на абсолютни основания
 • решение за прекратяване на производството по формална експертиза
 • решение на отдела по опозиция

може да подаде жалба срещу това решение пред Патентното ведомство. За да отговаря на законовите изисквания за допустимост, жалбата трябва:

 • да е подадена не по-късно от два месеца, считано от датата, на която жалбоподателят е получил решението
 • да е придружена от документ за платена такса.

Когато се установи, че тези условия не са изпълнени, на молителя се предоставя едномесечен срок за отстраняването им, в противен случай жалбата е недопустима и производство по нея не се образува. За да отговаря на законовите изисквания за формална редовност, всяка допустима жалба трябва:

 • да съдържа данни за заявката на марката и за жалбоподателя, както и мотиви срещу обжалваното решение
 • когато жалбата се подава чрез представител по индустриална собственост, към нея трябва да се приложи пълномощно на представителя, ако до този момент то не е представено по преписката.

Когато се установи, че тези две условия не са изпълнени, на молителя се предоставя едномесечен срок за отстраняването им, в противен случай жалбата е формално нередовна и производството по нея се прекратява с решение на председателя на Патентното ведомство. Производството се прекратява и тогава, когато жалбоподателят сам оттегли жалбата. Всяка допустима и формално редовна жалба се разглежда от състав на отдел “Спорове”, който се назначава със заповед на председателя на Патентното ведомство и се състои от двама държавни експерти и един юрист. Съставът разглежда мотивите на експертизата за отказ на регистрацията, за прекратяване на производството или за отхвърляне на опозицията, както и мотивите на жалбоподателя и изготвя становище по жалбата, въз основа на което председателят на Патентното ведомство взема решение. Когато жалбата е основателна, председателят на Патентното ведомство или оправомощен от него заместник-председател отменя решението за отказ, за прекратяване на производството или за отхвърляне на опозицията и постановява решение, с което:

 • връща заявката за регистрация на марката – когато е отменил решение за отказ на регистрация;
 • възобновява производството – когато е отменил решение за прекратяването му;
 • връща заявката за повторно разглеждане – когато е установил процедурни нарушения в производството по извършване на експертиза или опозиция.

Посочените решения не подлежат на обжалване по съдебен ред.
Когато жалбата е неоснователна, председателят на Патентното ведомство или оправомощен от него заместник-председател постановява решение, с което потвърждава решението за отказ на регистрацията, за прекратяване на производството или за отхвърляне на опозицията. Тези решения могат да се обжалват по съдебен ред в тримесечен срок от получаване на решението. Компетентен да разглежда жалбите срещу решенията на председателя на Патентното ведомство е Административен съд – гр. София. Решенията на Административен съд – гр. София могат да се обжалват пред Върховния административен съд, чието решение е окончателно.

ИСКАНИЯ ЗА ОТМЕНЯНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ

Всяко лице, което счита, че една регистрирана марка:

 • в петгодишен срок от датата на регистрацията й не е започнала да се използва реално на територията на Република България от своя притежател или с негово съгласие за стоките или услугите, за които е регистрирана, или използването й е било преустановено за непрекъснат петгодишен период от време;
 • е станала обичайно означение за стоката или услугата, за която е регистрирана или
 • се използва по начин, който въвежда в заблуждение потребителите относно естеството, качеството или географския произход на стоките или услугите, за които марката е регистрирана

може да подаде искане за отменяне на регистрацията на тази марка.
Всяко лице, което счита, че регистрацията на марка е била извършена:

 • в нарушение на изискванията за прилагане на ЗМГО по отношение на физическите и юридическите лица
 • в противоречие с абсолютните основания за отказ на регистрация, предвидени в същия закон

може да подаде искане за заличаване на регистрацията на тази марка.
Всяко лице с правен интерес, което счита, че една марка е регистрирана:

 • в противоречие с относителните основания за отказ на регистрация, предвидени в ЗМГО
 • е регистрирана недобросъвестно, което е установено с влязло в сила съдебно решение
 • е регистрирана от агент или представител на притежателя й без неговото съгласие
 • е регистрирана в нарушение на по-ранно право на интелектуална собственост
 • регистрираната марка се състои от или съдържа фирмата на друго лице

може да подаде искане за заличаване на регистрацията на тази марка.
Исканията могат да се подават в рамките на целия период на действие на регистрацията до отдел “Спорове” на Патентното ведомство. За да отговаря на законовите изисквания за допустимост, искането трябва:

 • да е придружено от документ за платена такса;
 • да съдържа доказателства за правния интерес на молителя, ако такъв се изисква;
 • да е подадено поне 5 години след регистрацията на марката, ако се иска отмяната й поради неизползване.

Когато се установи, че тези условия не са изпълнени, на молителя се предоставя едномесечен срок за отстраняването им, в противен случай искането е недопустимо и производство по него не се образува. За да отговаря на законовите изисквания за формална редовност, всяко допустимо искане трябва:

 • да съдържа данни за молителя, да е мотивирано и да е придружено от доказателства, когато това е необходимо;
 • да е подадено в два екземпляра, както и доказателствата към него;
 • когато искането се подава чрез представител по индустриална собственост, към него трябва да се приложи пълномощно на представителя.

Когато се установи, че тези условия не са изпълнени, на молителя се предоставя едномесечен срок за отстраняването им, в противен случай искането е формално нередовно и производството по него се прекратява с решение на председателя на Патентното ведомство. Производството се прекратява и тогава, когато молителят сам оттегли своето искане или срокът на закрила на атакуваната марка междувременно изтече.
Всяко допустимо и формално редовно искане се разглежда от състав на отдел “Спорове”, който се назначава със заповед на председателя на Патентното ведомство и се състои от трима държавни експерти и двама юристи. Съставът дава възможност на притежателя на атакуваната марка да възрази срещу искането, както и на молителя да изрази становище по възражението. Съставът е оправомощен да иска от страните допълнителни доказателства с цел изясняване на фактите и обстоятелствата по спора.
След като разгледа мотивите на двете страни и проучи представените доказателства, съставът изготвя становище по искането, въз основа на което се взема решение. Когато искането е основателно, председателят на Патентното ведомство или оправомощен от него заместник-председател взема решение за пълно или частично отменяне, респ. заличаване на регистрацията. Когато искането е неоснователно, председателят на Патентното ведомство или оправомощен от него заместник-председател постановява решение, с което отхвърля искането. Тези решения могат да се обжалват по съдебен ред в тримесечен срок от получаването им от лицето, чиито права и законни интереси са засегнати. Компетентен да разглежда жалбите срещу решенията на председателя на Патентното ведомство е Административен съд – гр. София. Решенията на Административен съд – гр. София могат да се обжалват пред Върховния административен съд, чието решение е окончателно.

ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ОТМЕНЯНЕТО И ЗАЛИЧАВАНЕТО НА РЕГИСТРАЦИЯТА

Отменянето на регистрацията на марка при неизползване има действие от началото на петгодишния период на неизползване. В останалите случаи, отменянето на регистрацията има действие от датата на подаване на искането за отменяне.Заличаването на регистрация на марка има действие от датата на подаване на заявката.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg