ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Процедура

Административнонаказателната дейност на Патентното ведомство на Република България се осъществява във връзка с търсенето на административнонаказателна отговорност за извършени административни нарушения спрямо права върху:

  • Регистрирани марки, действащи на територията на Република България – марки, регистрирани по национален ред; марки на Европейския съюз; международни регистрации на марки с действие на територията на Република България
  • Регистрирани географски означения, действащи на територията на Република България – географски означения, регистрирани по национален ред; географски означения с действие на територията на Европейския съюз; международни регистрации на наименования за произход с действие на територията на Република България
  • Регистрирани промишлени дизайни, действащи на територията на Република България – промишлени дизайни, регистрирани по национален ред; регистрирани промишлени дизайни на Европейския съюз; международни регистрации на промишлени дизайни с действие на територията на Република България

Отделните състави на административни нарушения са предвидени в чл. 127 от Закона за марките и географски означения (ЗМГО) във връзка с регистрирани марки и географски означения, както и в чл. 65 от Закона за промишления дизайн(ЗПрД) във връзка с регистрирани промишлени дизайни, а редът за осъществяване на административнонаказателното производство е регламентиран в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), ЗМГО и ЗПрД.

Производството пред Патентното ведомство на Република България може да започне по инициатива на ведомството, по сигнал на трети лица и въз основа на изпратени по компетентност материали от съда или прокуратурата. Административнонаказателното производство се образува:

  • Със съставяне на акт за установяване на административно нарушение (АУАН) след извършена проверка на място или по документи
  • Въз основа на изпратени по компетентност материали във връзка с отказ за образуване на наказателно производство или прекратяване на наказателно производство

Във връзка с образувани производства въз основа на АУАН за извършено административно нарушение по ЗМГО е предвиден специален ред за връчване на акта, в случай че нарушителят не е присъствал при съставянето му. Съгласно чл. 129, ал. 3 от ЗМГО когато актът не може да бъде връчен чрез съответната общинска администрация или чрез органите на Министерството на вътрешните работи (МВР), на таблото за обявления и на интернет страницата на Патентното ведомство на Република България се публикува съобщение за съставянето му за срок, не по-кратък от 7 дни. Ако в 14-дневен срок от свалянето на съобщението нарушителят не се яви във ведомството за предявяване и подписване на акта, това се отбелязва в акта и той се счита за връчен в деня на отбелязването.

След съставяне и връчване на АУАН, съответно получаване на изпратените по компетентност материали от съда или прокуратурата, се извършва преценка на събраните в хода на производството доказателства, възраженията на нарушителя, ако такива са постъпили, като се извършва проверка и дали са спазени процедурните правила за административнонаказателното производство, предвидени в ЗАНН. В случай че административното нарушение е доказано и в хода на производството не са допуснати съществени процесуални нарушения или допуснатите такива са надлежно санирани, председателят на Патентното ведомство на Република България или оправомощен от него заместник-председател издава наказателно постановление, с което може да наложи глоба на физическо лице или имуществена санкция на едноличен търговец или юридическо лице, в границите на минималните и максималните размери, предвидени за съответното административно нарушение. С наказателното постановление се отнемат в полза на държавата вещите, които са били предмет на административното нарушение, като след влизането му в сила, същите се предават на органите на Министерството на вътрешните работи за унищожаване.

Издаденото наказателно постановление може да бъде обжалвано пред съответния районен съд, в района на който е извършено или довършено административното нарушение, а решението на районния съд може да бъде обжалвано пред съответния административен съд.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg