ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Процедура

Една от основните дейности на Патентното ведомство на Република България е воденето и поддържането на регистри за обектите на индустриална собственост, които се администрират на национално ниво. Това са Държавен регистър на патентите, Държавен регистър на полезните модели, Държавен регистър на сертификатите за допълнителна закрила, Държавен регистър на марките, Държавен регистър на географските означения, Държавен регистър на промишлените дизайни, Държавен регистър на топологиите, Регистър на сертификатите за нови сортове растения и породи животни, Регистър на заявките за европейски патенти и европейските патенти, с действие на територията на Република България.

Обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистрите са регламентирани в Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ), Закона за марките и географските означения (ЗМГО), Закона за промишления дизайн (ЗПрД), Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни (ЗЗНСРПЖ), Закона за топологията на интегралните схеми (ЗТИС), както и в Инструкцията за водене, поддържане и предоставяне на достъп до държавните регистри и до досиетата на обектите на индустриална собственост.

Всички данни от подадените заявки за закрила на обектите на индустриална собственост се вписват служебно в регистрите. При настъпването на промяна, както и при възникването на нови обстоятелства, подлежащи на вписване според приложимия закон, следва да се подаде нарочно искане за вписване.

В зависимост от обекта на индустриална собственост, по инициатива на заинтересовано лице в регистрите се извършват вписвания на следните обстоятелства:

 • Вписване на прехвърляне на права
 • Вписване на лицензионен договор (изключителна/неизключителна лицензия)
 • Промяна в обстоятелства по вписан лицензионен договор
 • Отмяна (заличаване) на вписан лицензионен договор
 • Вписване на особен залог
 • Подновяване на вписан особен залог
 • Промяна в обстоятелствата по вписан особен залог
 • Отмяна (заличаване) на вписан особен залог
 • Вписване на обезпечителна мярка
 • Промяна в обстоятелствата по вписана обезпечителна мярка
 • Отмяна (заличаване) на вписана обезпечителна мярка
 • Вписване на запор при принудително изпълнение
 • Промяна в обстоятелствата по вписан запор
 • Отмяна (заличаване) на вписан запор
 • Вписване в масата на несъстоятелността
 • Отмяна (заличаване) на вписване в масата на несъстоятелността
 • Вписване на отказ от право (пълен или частичен)
 • Вписване на промяна на името и/или адреса на заявителя/притежателя на обект на индустриална собственост
 • Вписване на оттегляне на заявка и/или ограничаване на списъка й със стоки или услуги
 • Промяна на представител по индустриална собственост
 • Подновяване на регистрацията на обект на индустриална собственост
 • Продължаване на срока на действие на обект на индустриалната собственост

Производството по съответното вписване се образува с подаване на искане от заинтересована страна.

Искането може да се подаде в Патентното ведомство, чрез пощенски оператор, по факс или по електронен път (на електронна поща services@bpo.bg или Портала за електронни услуги). Когато подаването е извършено по факс или по електронен път без квалифициран електронен подпис, искането и придружаващите го документи следва да се представят подписани със собственоръчен или електронен подпис.

За всяко подадено искане за вписване се проверява спазването на следните изисквания:

 • Вписването отнася ли се за заявка, която е в процедура по регистрация, съответно дали регистрираният обект е с действаща регистрация
 • Заявеното за вписване обстоятелство подлежи ли на вписване за съответния обект
 • Искането подадено ли е от легитимирано лице
 • Заплатена ли е държавна такса, съгласноТарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България, когато такава се дължи
 • Искането съдържа ли всички необходими реквизити и данни за извършване на вписването
 • Искането придружено ли е с доказателства за настъпване на заявените за вписване обстоятелства

Когато в хода на разглеждане на искането се констатират нередовности, които могат да бъдат отстранени, на подателя на искането се изпраща уведомление, с което се предоставя възможност за отстраняването им в 7-дневен срок от уведомяването. Ако нередовностите не бъдат отстранени в срок, производството по разглеждане на искането се прекратява.

Решенията по исканията за вписване (с изключение на промяна на името и/или адреса, оттегляне на заявка и/или ограничаване на списъка й със стоки или услуги, промяна на представител по индустриална собственост, подновяване на регистрацията и продължаване на срока на действие) се взимат от председателя на Патентното ведомство на Република България или от оправомощен от него заместник-председател. За вписването на обстоятелствата в съответния регистър се уведомява лицето, подало искането.

Решенията на председателя по исканията за вписване могат да се обжалват, чрез Патентното ведомство, пред съответния компетентен Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg