ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Възможност за защита с патент

Новост

Изобретението е ново, ако не е част от състоянието на техниката.

  • Състоянието на техниката включва всичко, което е станало общодостъпно чрез писмено или устно описание, използване или разгласяване по друг начин където и да е по света преди датата на подаване, съответно приоритетната дата, на заявката за патент.
  • Състоянието на техниката включва и съдържанието на националните заявки за патент, европейските и международните заявки за патент, за които Република България е посочена страна и които имат по-ранна дата на подаване, съответно приоритетна дата, ако впоследствие бъдат публикувани в официалния бюлетин на Патентното ведомство.
  • Състоянието на техниката включва и съдържанието на националните заявки за регистрация на полезни модели, които имат по-ранна дата на подаване, съответно приоритетна дата, ако впоследствие бъде направена публикация за регистрацията им.

Изобретателска стъпка

Изобретението има изобретателска стъпка, когато не произтича по очевиден начин от състоянието на техниката за специалиста в областта към датата на подаване, съответно приоритетната дата.

Промишлена приложимост

Промишлено приложими са изобретенията, чийто предмет може да бъде произвеждан или многократно използван в който и да е отрасъл на промишлеността и селското стопанство.

Разкриване, което не влияе на новостта

Разкриването на изобретението не влияе на новостта, когато това разкриване е направено в шестмесечен срок преди датата на подаване на заявката за изобретението, съответно преди приоритетната дата, и е следствие от:

1. очевидна злоупотреба по отношение на заявителя или предходния притежател на правото на заявяване;

2. излагане на изобретението на официална или официално призната изложба от заявителя или предходния притежател на правото на заявяване.

Разкриването по т. 2 не влияе на новостта, ако заявителят декларира излагането на изобретението при подаване на заявката и в тримесечен срок от датата на подаване на заявката представи доказателства за това.   

Обхват на правната закрила

Обхватът на правната закрила се определя от претенциите. Описанието и чертежите служат за тълкуване на претенциите.   

Временна закрила

През периода от публикацията за заявката до публикацията за издаване на патента се предоставя временна закрила, чийто обхват се определя от претенциите, така както са формулирани в заявката. 

Такси за поддържане действието на патента

За поддържане действието на патента се заплащат годишни патентни такси, като за начало на всяка патентна година се счита датата на подаване на заявката за патент, а първата патентна година започва да тече от тази дата.

1. Годишната патентна такса за всяка следваща патентна година се заплаща предварително най-късно в последния ден на месеца, в който изтича предходната патентна година. Плащането не може да се прави за повече от една патентна година.

2. Патентът запазва действието си при неспазване на срока по т. 1, ако до шест месеца след изтичането на този срок патентопритежателят внесе дължимата такса в двоен размер.

3. Годишните патентни такси до вземане на решение за издаване на патент и таксата за текущата патентна година се заплащат едновременно с таксите за издаване на патент и за публикация за издаването на патента.

4. Патент, който е прекратил действието си поради неплащане на годишната патентна такса, може да бъде възстановен в 6-месечен срок след изтичането на срока по т. 2 срещу заплащане на такса за възстановяване на патента, както и на дължимата такса, в двоен размер.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg