ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Патенти за изобретения

Патентоспособни изобретения

Патентоспособни са изобретенията от всички области на техниката, които са нови, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими.
Не се считат за изобретения:

  • открития, научни теории и математически методи;
  • резултати от художествено творчество;
  • планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или за делова дейност и компютърни програми;
  • представяне на информация.

Човешкото тяло на различните етапи от неговото образуване и развитие, както и простото откриване на един от неговите елементи, включително последователността или частичната последователност на ген, не може да съставлява патентоспособно изобретение. Елемент, изолиран от човешкото тяло или получен по друг начин чрез технически процес, включително последователност или частична последователност на ген, може да съставлява патентоспособно изобретение, дори ако структурата на този елемент е идентична с тази на естествен елемент.

Патентни претенции за продукт и метод

Претенцията за продукт съгласно чл. 19, ал. 4 ЗПРПМ се отнася до физически обект (изделие, устройство, машина или система от взаимодействащи си устройства, както и до вещества или състави). Претенциите за продукт включват елементи, компоненти, връзки и/или съотношения между елементите, взаимното им разположение, материали, от които са изработени елементите, и други признаци на продукта, като резултат, функция и т.н., в случаите, когато това се налага за по-ясното и точно определяне на същността му.
Към категорията метод съгласно чл. 19, ал. 5 ЗПРПМ се отнасят всички видове действия, прилагани върху материални продукти, енергия, живи обекти, като се използва някакво материално средство. Претенциите за метод включват операции и тяхната последователност, условията, при които се извършват тези операции, както и средствата, необходими за осъществяване на някои от операциите, в случаите, когато това се налага за по-ясното и точно определяне на същността на метода. Към тази категория се включва и използване на продукт.

Предимства на закрилата на изобретенията с патент

Патентът за изобретение предоставя на притежателя изключителни права, т.е. правoто да забрани използването на изобретението,  предмет на издадения  патент от трети лица за определен период от време (20 години от датата на подаване на заявката за патент) без негово разрешение на територията, на която патентът има действие. Изключителното право върху изобретението включва правото на използване на изобретението, забраната трети лица да го използват без съгласие на патентопритежателя и правото на разпореждане с патента.
Правният обхват на защитата се определя от патентните претенции в издадения патент за изобретение.
Действието на патента не се разпростира върху:

  • използване на патентованото изобретение за нетърговски цели с оглед на лични потребности, ако не нанася значителни материални щети на патентопритежателя;
  • използване на изобретението за експериментални или научноизследователски цели, свързани с предмета на патентованото изобретение;
  • еднократно непосредствено приготвяне на лекарство в аптека по лекарска рецепта;
  • използване на патентованото изобретение в чужди наземни, морски и въздушни превозни средства, които временно или случайно навлизат в земната, морската или въздушната територия на страната, при условие, че патентованото изобретение е използвано изключително за нуждите на тези превозни средства.
icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg