PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

By international order

INTERNATIONAL APPLICATIONS UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

The Patent Cooperation Treaty (PCT) has been in force since 1978 and as of July 1, 2008, 139 countries are members. Bulgaria has been a member of the PCT since May 21, 1984
The PCT makes it possible to seek protection for an invention in each of the member countries of the PCT by submitting an international application. Among the main advantages for applicants when applying for an international PCT application is the uniform procedure, which allows to extend by 18 months the period for assessment of opportunities and decision-making on the protection of the invention in selected countries, based on the information from the international survey report, for the election of a patent attorney in the respective Contracting Parties, as well as for the preparation of the necessary translations and payment of national fees.

PCT third party objection system

PCT Third Party Objection System WIPO Letter C.PST 1338 presents proposals for a change in the PCT Administrative Instructions concerning the introduction of a system allowing third party objections during the international phase of patent applications, for which purpose an electronic system will be used. The purpose of the introduction of this system is to increase the quality of the international research and to facilitate the work of the expertise. For the persons who prepare and send the objections, the system is free of charge, and the term in which they can be submitted is from the date of the international publication of the application until the 28th month from its priority date. The system allows anonymous objections sent in one of the languages for PCT publication, and the cited documents can be in the language of their publication, regardless of whether it is one of the official languages of PCT publication.

WIPO Licensing Promotion Service

From 01.01.2012, the International Bureau offers a new service, developed on the basis of the recommendations of the meeting of the working group on the Patent Cooperation Treaty (PCT), held in June
The service aims to create a system to promote licensing, including the introduction of a register through which applicants can express their desire for licensing readiness. The service provides an opportunity to enter license readiness for international PCT applications.
For this purpose has been created a form PCT/IB/382, through which until the expiration of 30 months from the priority date of the international application all applicants for whom licensing readiness is of interest may apply for registration of licensing readiness. The request will be included in the bibliographic data of the international application to the WIPO PATENT SCOPE database, but will not be part of the data related to the publication of the international applications.
The PCT / IB / 382 form is not part of the mandatory PCT / RO / 101 form.
The application for registration of licensing readiness will not automatically lead to a reduction of the fees collected by the national authorities upon entering the national phase.

Изменения на правилника към РСТ от2011 г.

От 1 юли 2011 г. влизат в сила нови изменения на Правилника към Договора за патентно коопериране, които бяха приети на 41-та сесия (24-та извънредна) на асамблеята на Международния съюз по РСТ (РСТ - съюз) на 29 септември 2010 г., която бе проведена в Женева от 20 до 29 септември 2010 г.
Измененията се налагат от по-ранни изменения на Правилника и са обобщени в следните теми и групи правила, свързани с тях:
1. Поправки на очевидни грешки, разрешени от Международния орган за предварителна експертиза съгласно правило 91.(b)(iii). Приетите изменения касаят правила 48.2 и 70.16.
Измененията касаят изясняване и уточняване на текстове в съответните правила при публикуване на поправки на очевидни грешки, както и при предоставянето на информация на посочените ведомства за тези поправки.
2. Промени съгласно чл. 19 и 34 от РСТ и придружителни писма и по-специално промени на претенциите съгласно чл. 19 и промени на описанието, претенциите или чертежите съгласно чл. 34. Приетите изменения касаят 49.5, 53.9, 55.3, 62.1, 62.2, 70.2 и 70.16, както и заличаване на правило 66.9.
Измененията са свързани с по-ранни изменения, касаещи изискването заявителите да представят заместващи страници за всички претенции, а не само за тези, които са променени, както и придружително писмо, в което да се посочи основанието за промяната на заявката. Измененията са свързани с уточняване на изискванията за предоставяне на превода на претенциите и описанието, както и на придружителното писмо.
3. Приложения към международния доклад от предварителното проучване и по-специално заместващи страници, писма и други документи, които следва да се приложат към международния доклад от предварителното проучване. Предложените изменения касаят правило 70.16.
Изменението има редакционен характер и разпоредбите на правило 70.16 са оформени така, че текстовете свързани със заместващите страници и писмата, да са само в една алинея.
Измененията на правилата 12.2, 48.2, 53.9, 62.1, 62.2, 66.9, 70.2 и 92.2 ще се прилагат за заявки с международна дата на подаване на или след 1 юли 2011 г.
Измененията на правило 49.5 ще се отнасят до международни заявки по отношение на които заявителят е извършил действията по чл. 22 или 39 на или след 1 юли 2011 г. и по отношение на които е подадена промяна съгласно чл. 19 или 34 на или след 1 юли 2011 г.
Измененията на правило 70.16 ще се прилагат за международни доклади за предварителна експертиза, завършени в съответствие с правило 70.4 на или след 1 юли 2011г., независимо от международната дата на подаване на съответната международна заявка.
  

В Административните инструкции по Договора за патентно коопериране (PCT) е включен и параграф 337, съгласно който получаващите ведомства трябва да изпращат на Международния проучвателен орган копие от резултатите от по–ранно проучване (ако е направено такова), заедно с другите документи, необходими за подаване на международна заявка съгласно РСТ.
Публикуваните в Уведомление № 187 промени в Правилника за приложение на PCT, в сила от 01 юли 2008 г., се отнасят до формите по PCT, които се използват от получаващите ведомства, международните проучвателни органи, международните органи за предварителна експертиза и Международното бюро, както и до процедурата по подаване и обработка на заявките в електронен формат.
От същата дата са в сила и промените в Ръководството за получаващите ведомства по PCT.
Актуализираните консолидирани текстове на Договора за патентно коопериране PCT, Правилника за приложение на PCT и Административните инструкции по Договора може да намерите по-долу.


Онлайн платформа ePCT

За да я използвате, не е необходимо инсталирането на какъвто и да било софтуер или хардуер на Вашия компютър, достатъчно е да извършите следното:

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
E-Services
Contact us 02/9701 321
services@bpo.bg